Σχολές 1ου επιστημονικού πεδίου

1) Τμήματα ΑΕΙ

1) Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας  
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις, για να ασχοληθούν με την Αγγλική Γλώσσα, Φιλολογία και Πολιτισμό, με σκοπό βασικά την κάλυψη αναγκών της εκπαίδευσης, αλλά και την έρευνα, μετάφραση και επικοινωνία.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν επίσης και στο ειδικό μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές αγγλικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήρια. Μεταφραστές και διερμηνείς. Σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε θέσεις όπου χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις αγγλικής γλώσσας. Σε Τράπεζες και Οργανισμούς.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης

 

2) Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να παρέχει στους φοιτητές τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τη θεωρία του βιβλίου, της πληροφορίας, του αρχειακού τεκμηρίου και αντικειμένων μουσειακής αξίας, για να είναι σε θέση να αναλάβουν την ευθύνη της οργάνωσης, διαχείρισης και αξιοποίησης συλλογών βιβλιακού, αρχειακού ή άλλης μορφής υλικού και πληροφοριών. Στόχος είναι η παροχή του συνόλου εκείνου των γνώσεων που θεωρούνται απαραίτητες για τη δημιουργία συγκροτημένων επιστημόνων, ικανών να κατανοήσουν, να εντάξουν και να χρησιμοποιήσουν σωστά τις γνώσεις τους και να προάγουν ερευνητικά τους σχετικούς επιστημονικούς τομείς.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Κατευθύνσεις:   Αρχειονομία. Βιβλιοθηκονομία.   
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων:   Σε δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες και αρχειακές υπηρεσίες. Σε υπηρεσίες τεκμηρίωσης και πληροφορικής. Σε μουσεία και πολιτιστικά κέντρα. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες – σύμβουλοι σε θέματα οργάνωσης βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρησης.
Το τμήμα βρίσκεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Κέρκυρα).

 

3) Βαλκανικών – Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών χωρών, να μελετά και να αναπτύσσει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις των κρατών αυτών με την Ελλάδα.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 5ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης
: 8 εξάμηνα.
Το πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος περιλαμβάνει την υποχρεωτική παρακολούθηση της Ρωσικής και μιας ακόμη γλώσσας της περιοχής επί οκτώ (8) εξάμηνα. 
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων
:   Σε ινστιτούτα μελετών και σε οργανισμούς που ασχολούνται με την ιστορική έρευνα (βιβλιοθήκες, αρχεία κτλ.). Σε εταιρίες δημοσκοπήσεων και μελέτης πολιτικών φαινομένων. Στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στις προαναφερόμενες χώρες. Σε ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς που αναπτύσσουν κάθε είδους δραστηριότητα στις προαναφερόμενες χώρες. Διδασκαλία των γλωσσών και μεταφράσεις.   
Το τμήμα βρίσκεται 
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη).

 

4) Βαλκανικών Σπουδών 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν την οικονομία, τις κοινωνικές και πολιτικές δομές και τον πολιτισμό των βαλκανικών λαών, των λαών της Ανατολικής Ευρώπης και των παρευξεινίων χωρών για την αποτελεσματική συνεργασία της Ελλάδος με τις χώρες αυτές.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. 
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε ινστιτούτα μελετών και σε οργανισμούς που ασχολούνται με την ιστορική έρευνα (βιβλιοθήκες, αρχεία κτλ.). Σε εταιρίες δημοσκοπήσεων και μελέτης πολιτικών φαινομένων. Στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σε άλλους δημόσιους φορείς ως εκπαιδευτές γλωσσών, εμπειρογνώμονες, ακόλουθοι διπλωματικών αποστολών, ειδικοί σύμβουλοι υπουργείων, νομαρχιακών ή τοπικών αυτοδιοικήσεων. Σε άλλους οργανισμούς, τουριστικές επιχειρήσεις ή υπηρεσίες που συνεργάζονται με αντίστοιχες υπηρεσίες των χωρών αυτών. Διδασκαλία των γλωσσών και μεταφράσεις. 
Το τμήμα βρίσκεται στο Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα).

 

5) Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας  
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις, για να ασχοληθούν με τη Γαλλική Γλώσσα, Φιλολογία και Πολιτισμό, με σκοπό βασικά την κάλυψη αναγκών της εκπαίδευσης, αλλά και την έρευνα, μετάφραση και επικοινωνία.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν επίσης και στο ειδικό μάθημα της Γαλλικής γλώσσας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. 
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων:   Καθηγητές Γαλλικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και έπειτα από μεταπτυχιακές σπουδές, στην Ανώτατη Εκπαίδευση, στα Τ.Ε.Ι. και το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών της Πανεπιστημιακής Λέσχης. Ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήρια. Μεταφραστές. Στη Δημόσια Διοίκηση, το Διπλωματικό Σώμα, Οργανισμούς, το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών. Στις Τράπεζες (ελληνικές και ξένες), στον Τουρισμό, στη Δημοσιογραφία, στους Διεθνείς Οργανισμούς και στις διάφορες υπηρεσίες της Ε.Ε. Σε επιχειρήσεις όπου απαιτείται η χρήση της Γαλλικής γλώσσας. 
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια:  Αθηνών, Θεσσαλονίκης

 

6) Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας  
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις, για να ασχοληθούν με τη Γερμανική Γλώσσα, Φιλολογία και Πολιτισμό, με σκοπό βασικά την κάλυψη αναγκών της εκπαίδευσης, αλλά και την έρευνα, μετάφραση και επικοινωνία.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν επίσης και στο ειδικό μάθημα της Γερμανικής γλώσσας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές Γερμανικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήρια. Μεταφραστές. Σε επιχειρήσεις όπου απαιτείται η χρήση της Γερμανικής γλώσσας.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης

 

7) Γλώσσας – Φιλολ. & Πολιτ. Παρευξεινίων Χωρών 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία και την έρευνα, της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των Παρευξεινίων Χωρών (Ελλήνων, Γεωργιανών, Αρμενίων, Ρουμάνων, Βουλγάρων, Τούρκων και λοιπών).
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε ινστιτούτα μελετών και σε οργανισμούς που ασχολούνται με την ιστορική έρευνα (βιβλιοθήκες, αρχεία κτλ.). Σε εταιρίες δημοσκοπήσεων και μελέτης πολιτικών φαινομένων. Στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στις Παρευξείνιες χώρες (Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία, Αρμενία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Τουρκία). Ελεύθερη επαγγελματίες. Διδασκαλία των γλωσσών και μεταφράσεις.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θράκης (Κομοτηνή).

 

8) Δημόσιας Διοίκησης  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να μεταδίδει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις, για να ασχοληθούν με τη μελέτη και έρευνα θεμάτων που ανήκουν στο χώρο του Δημοσίου Δικαίου, της Διοικητικής Επιστήμης και της Πολιτικής Οικονομίας.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 5ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στελέχη στο δημόσιο τομέα και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε διεθνείς οργανισμούς. Σε ινστιτούτα πολιτικών και ιστορικών ερευνών. Σε εταιρίες δημοσκοπήσεων και μελέτης πολιτικών φαινομένων. Στο διπλωματικό σώμα. Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Δημόσιας Οικονομικής μπορούν να εγγράφονται ως μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

9) Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να παρέχει την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική γνώση για άσκηση της Δημοσιογραφίας και να ερευνά θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.
Για την εισαγωγή στο τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Δημοσιογράφοι στον έντυπο και τον ηλεκτρονικό τύπο. Στελέχη δημοσίων σχέσεων. Σύμβουλοι επικοινωνίας. Διαφήμιση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

10) Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών  
Σκοπός: Οι σκοποί του τμήματος είναι οι εξής: Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για την πολιτισμική κληρονομιά και τη διαχείρισή της. Να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία στο γνωστικό αντικείμενο που αφορά στον πολιτισμικό πλούτο της χώρας από την αρχαιότητα ως σήμερα, αλλά και σε σύγκριση με τους πολιτισμούς των μεσογειακών λαών. Οι στόχοι της εκπαίδευσης αποβλέπουν i) στην αποτελεσματική ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση των πολιτισμικών πόρων, ii) στην ορθολογική διαχείριση και οικονομική αξιοποίησή τους, ώστε να επιτευχθεί η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος όλων των παραμέτρων της πολιτισμικής διαχείρισης στην Ελλάδα και iii) στην ανάδειξη του σύγχρονου τομέα πολιτισμικής διαχείρισης και σχεδιασμού με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Το τμήμα χορηγεί πτυχίο Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στις υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού που ασχολούνται με τη διαχείριση, οργάνωση και ανάδειξη πολιτισμικών και πολιτιστικών δρώμενων. Στους φορείς που ασχολούνται με την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και την προβολή πολιτισμικών δεδομένων (ΟΤΑ, περιφερειακές και νομαρχιακές υπηρεσίες που ασχολούνται με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις). Στις εταιρίες διαχείρισης (management) μουσικών, κινηματογραφικών, εικαστικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Στις βιβλιοθήκες και κέντρα αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης. Στα μουσεία και τις πινακοθήκες (διεύθυνση, εμπλουτισμός συλλογών, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκδόσεις, τηλεματική)Σε εκδοτικούς οίκους και σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τον έντυπο και κυρίως τον ηλεκτρονικό Τύπο.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Αγρίνιο).

 

11) Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών  
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να προσφέρουν υψηλής στάθμης σπουδές πάνω σε θέματα ευρωπαϊκά και διεθνή προετοιμάζοντας στελέχη ικανά να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στον εσωτερικό και διεθνή ανταγωνισμό.
Για την εισαγωγή στα τμήματα αυτά απαιτείται εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Υπουργείο Εξωτερικών & Διπλωματικό Σώμα. Άλλες υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης. Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διεθνείς οργανισμοί. Ινστιτούτα πολιτικών ερευνών. Στελέχη ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 2002 (αφού αποκτήσουν πτυχίο και από τη ΣΕΛΕΤΕ).
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Πάντειο, Πειραιά

 

12) Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών της προσχολικής ηλικίας.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Νηπιαγωγοί σε δημόσια ή ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Παιδικοί Σταθμοί. Να ανοίξουν δικό τους νηπιαγωγείο ή παιδικό σταθμό. Σε νοσοκομεία παίδων και σε ιδρύματα φροντίδας και απασχόλησης του παιδιού.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

13) Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να προάγει την έρευνα στην εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική και ιδιαίτερα στους τομείς της συνεχούς εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και ατόμων με ειδικές ανάγκες. Επιπλέον, εκπαιδεύει τους φοιτητές στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση, καθώς επίσης και στην αξιολόγηση, διαμόρφωση και ανάπτυξη των θεσμών της κοινωνικής πολιτικής.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα κ.ά. Στο δημόσιο και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στο τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από το 5ο εξάμηνο προσφέρονται οι κατευθύνσεις: Συνεχούς Εκπαίδευσης & Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Συνεχούς Εκπαίδευσης μπορούν να απασχοληθούν ειδικότερα: Σε οργανισμούς δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα που ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, καθώς και με την οικονομική (επαγγελματική) και κοινωνική ενσωμάτωση μειονεκτουσών ομάδων και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σε βιομηχανίες και στο δημόσιο, με την ανάληψη μελετών και εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων για την επαγγελματική κατάρτιση. Σε επιχειρήσεις ως στελεχικό δυναμικό που είναι απαραίτητο στο νευραλγικό τομέα της κατάρτισης και επανακατάρτισης ενηλίκων, ιδιαίτερα στα δεδομένα των νέων τεχνολογιών. Σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων που ανήκουν στην ομάδα των λειτουργικά αναλφάβητων. Σε προγράμματα διάδοσης της ελληνικής γλώσσας σε ενηλίκους άλλων χωρών.
Το τμήμα βρίσκεται στα Πανεπιστήμια: Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), Πελοποννήσου (Κόρινθος).

 

14) Επικοινωνίας & ΜΜΕ / Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού  
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η κατάρτιση ειδικών στην Επιστήμη της Επικοινωνίας και στις τεχνικές της κλασικής αλλά και ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας.
Για την εισαγωγή στα τμήματα αυτά απαιτείται εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Δημοσιογράφοι στον έντυπο και τον ηλεκτρονικό τύπο, Πολιτιστικά στελέχη, Στελέχη δημοσίων σχέσεων, Σύμβουλοι επικοινωνίας, Διαφήμιση.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Πάντειο

 

15) Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού   
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να καλλιεργούν και να προάγουν την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
Για να εισαχθούν στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. οι υποψήφιοι διαγωνίζονται και σε τρία από τα τέσσερα προτεινόμενα αγωνίσματα: δρόμο, άλμα εις μήκος, σφαιροβολία και κολύμβηση (ξεχωριστά τα αγόρια και τα κορίτσια). Επίσης, περνάνε και από υγειονομική εξέταση για να διαπιστωθεί αν είναι αρτιμελείς.
Στα τμήματα Φυσικής Αγωγής υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γυμναστές σε σχολεία, γυμναστήρια ή αθλητικούς χώρους. Προπονητές σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία. Σε προγράμματα άθλησης φορέων του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε δημόσιους φορείς με αντικείμενο θέματα αθλητισμού και νεολαίας (Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού, Γεν. Γραμματεία Νέας Γενιάς κτλ.) Ιδιωτική πρακτική.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Θράκης (Κομοτηνή), Θεσσαλονίκης (Σέρρες), Θεσσαλίας (Τρίκαλα).

 

16) Επιστημών Προσχ. Αγωγής & Εκπ/σης  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η κατάρτιση επιστημόνων που θα απασχοληθούν με το έργο της αγωγής παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Νηπιαγωγοί σε δημόσια ή ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Παιδικοί Σταθμοί. Να ανοίξουν δικό τους νηπιαγωγείο ή παιδικό σταθμό. Σε νοσοκομεία παίδων και σε ιδρύματα φροντίδας του παιδιού.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

17) Θεάτρου / Θεατρικών Σπουδών 
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών είναι να παρέχουν στους φοιτητές θεωρητική κατάρτιση για τη σπουδή της ιστορίας του θεάτρου και γενικότερα για την ανάλυση και επιστημονική μελέτη του θεατρικού φαινομένου. Επίσης το περιεχόμενο σπουδών των τμημάτων αυτών κινείται στην κατεύθυνσης της καλλιέργειας και της προαγωγής της γνώσης της τέχνης και της επιστήμης της θεατρολογίας, ο συνδυασμός δηλαδή της πρακτικής του θεάτρου με τη θεωρητική σκέψη, τη φιλολογική ανάλυση και την επιστημονική μεθοδολογία. Παράλληλα, προσφέρεται στους φοιτητές η δυνατότητα ουσιαστικής επαφής με τη θεατρική πράξη.
Διάρκεια φοίτησης: 8 ή 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε θεατρικούς φορείς του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε ιδιωτικά θέατρα. Υπεύθυνοι για θεατρικά και καλλιτεχνικά προγράμματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση). Θεατρολόγοι, κριτικοί και θεωρητικοί της τέχνης στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και σε εκδοτικούς οίκους. Καθηγητές σε δραματικές σχολές, στα Πανεπιστημιακά Τμήματα θεατρικών σπουδών και σε άλλες δραστηριότητες θεατρικής αγωγής στον ιδιωτικό τομέα (θεραπευτικά κέντρα απεξάρτησης, κλπ.).
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια:  Αθηνών, Πάτρας, Θεσσαλονίκης, Πελοποννήσου (Ναύπλιο).

 

18) Θεολογίας 
Σκοπός: Σκοποί των Τμημάτων αυτών είναι: η προσφορά στους φοιτητές τους της δυνατότητας έρευνας και μελέτης της ορθόδοξης θεολογίας, η καλλιέργεια και ανάπτυξη πρακτικών κλάδων της θεολογίας (Ποιμαντική, Κοινωνιολογία της θρησκείας, Σύγχρονα ιδεολογικά ρεύματα), η δημιουργία της απαραίτητης επικοινωνίας της εκκλησίας με την κοινωνία.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε διάφορες υπηρεσίες εκκλησιαστικής κοινωνικής διακονίας. Καθηγητές δευτεροβάθμιας και εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Γενικά σε κάθε θέση που έχει ως αντικείμενό της τον άνθρωπο και τα προβλήματά του, την οικογένεια και την κοινωνία (Ερευνητικά κέντρα, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Συμβουλευτικοί Σταθμοί).
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης

 

19) Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης 
Σκοπός: Σκοπός της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών είναι να αναπτύσσει τις καλλιτεχνικές δεξιότητες των φοιτητών και να τους παρέχει τις αναγκαίες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις γύρω από τις εικαστικές τέχνες μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και να συμβάλλει στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Ειδικότερα σκοπός του νέου αυτού τμήματος, είναι η προαγωγή των θεωρητικών σπουδών των εικαστικών τεχνών (Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής κλπ.) και η ανάπτυξη της αισθητικής παιδείας του κοινωνικού συνόλου. Το αντικείμενο σπουδών αναφέρεται σε θέματα Θεωρίας, Ιστορίας και Διδακτικής της Τέχνης, Αισθητικής, Θεωρίας Χώρου/Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, παιδαγωγικής και ψυχολογίας της Εκπαίδευσης.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Αν και δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη επακριβώς οι επαγγελματικές δυνατότητες των αποφοίτων αναμένεται ότι οι πτυχιούχοι του τμήματος θα μπορούν να απασχολούνται ως θεωρητικοί της Τέχνης, ιστορικοί της Τέχνης, σύμβουλοι μουσείων, καλλιτεχνικών οργανισμών και άλλων πολιτιστικών θεσμών και ως διδάσκοντες σε θέματα τέχνης: Στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε φορείς πολιτισμού του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης (πολιτιστικά κέντρα κτλ.). Σε ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς πολιτισμού (γκαλερί, άλλοι εκθεσιακοί χώροι κτλ.). Κριτικοί τέχνης σε εφημερίδες και περιοδικά. Καθηγητές στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Το τμήμα βρίσκεται στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (Αθήνα).  

 

20) Ιστορίας 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην έρευνα και μελέτη της Ιστορίας όλων των περιόδων. Στα πλαίσια του τμήματος Ιστορίας, λειτουργούν τα εξής άτυπα εργαστήρια: Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ιστορίας, Εργαστήριο Τεκμηρίωσης, Εργαστήριο Μελέτης και Αρχαιότητας, Εργαστήριο Νεότερης Ιστορίας του Ελληνισμού της Ανατολής, Εργαστήριο Βοηθητικών Επιστημών της Ιστορίας, Εργαστήριο Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Φιλόλογοι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σε οργανισμούς που ασχολούνται με την ιστορική έρευνα (βιβλιοθήκες, αρχεία, κέντρα μελετών κτλ.). Στην Αρχαιολογική υπηρεσία και σε μουσεία. 
Το τμήμα βρίσκεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Κέρκυρα).

 

21) Ιστορίας Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η έρευνα και μελέτη της ιστορικής πορείας των λαών της ανθρωπότητας και των υλικών κατάλοιπων του παρελθόντος για την κατανόηση της κοινωνικής, πολιτικής και πολιτισμικής δομής της κοινωνίας, καθώς και η κατάρτιση επιστημόνων με σύγχρονες αντιλήψεις, οι οποίοι θα μπορούν να απευθύνονται στις απαιτήσεις της Μέσης Εκπαίδευσης για εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό στη διδασκαλία της Ιστορίας και στις νέες ανάγκες της αγοράς σε ότι αφορά τα πολιτισμικά αγαθά. Επίσης, σκοπός του τμήματος είναι η μεταγραφή των ιστορικών, αρχαιολογικών και εθνογραφικών δεδομένων και αναλύσεων στο νέο ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό περιβάλλον (κινηματογράφος, video, ψηφιακές εικόνες), καθώς και η αξιοποίηση, ανάδειξη και διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στην Αρχαιολογική υπηρεσία και σε μουσεία. Σε οργανισμούς που ασχολούνται με την ιστορική ή την εθνολογική έρευνα (βιβλιοθήκες, αρχεία κτλ.). Φιλόλογοι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος).

 

22) Ιστορίας, Αρχαιολογίας / Διαχ/σης Πολιτισμικών Αγαθών 
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην Επιστήμη της Ιστορίας και στη μέθοδο και περιεχόμενο της Αρχαιολογίας, ώστε να είναι ικανοί, ερευνώντας τα πολιτισμικά δείγματα του παρελθόντος, να εμπλουτίζουν την ιστορική γνώση του παρόντος. Επίσης τα τμήματα αυτά, ως στόχο έχουν να καλλιεργούν και να προάγουν τη γνώση για την ιστορία, την αρχαιολογία και τη διαχείριση των πολιτισμικών αγαθών με έμφαση στην ανάπτυξη της επιστήμης στους τομείς της Ιστορίας της Ελλάδας και της Ευρώπης, της επιγραφικής, της ενάλιας αρχαιολογίας καθώς και τη διαχείριση μνημείων και της Μουσειολογίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αρχαιολόγοι. Σε οργανισμούς που ασχολούνται με την ιστορική έρευνα (βιβλιοθήκες, αρχεία κτλ.).
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κρήτης (Ρέθυμνο), Πελοποννήσου (Καλαμάτα)

 

23) Ιστορίας & Εθνολογίας 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η έρευνα και μελέτη της ιστορικής πορείας των λαών της ανθρωπότητας, των τρόπων συγκρότησης του ανθρώπινου είδους σε ομάδες και των εκδηλώσεων του πνευματικού, κοινωνικού και ηθικού βίου των λαών. Έχει στόχο να παρέχει στους πτυχιούχους του την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Φιλόλογοι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην Αρχαιολογική υπηρεσία και σε μουσεία. Σε οργανισμούς που ασχολούνται με την ιστορική ή την εθνολογική έρευνα (βιβλιοθήκες, αρχεία κτλ.). Σε προγράμματα ανασκαφών για την προώθηση της Ιστορίας και Εθνολογικής έρευνας. Σε άλλες υπηρεσίες τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, που στις αρμοδιότητές τους εμπίπτουν τα αντικείμενα που καλλιεργεί το Τμήμα.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θράκης (Κομοτηνή).

 

24) Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολ. (Ισπανικής)  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια και διάδοση της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού της Ισπανίας.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν επίσης και στο ειδικό μάθημα της Ισπανικής γλώσσας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές Ισπανικών σε φροντιστήρια. Ιδιαίτερα μαθήματα. Μεταφραστές Ισπανικών. Εμπειρογνώμονες και σύμβουλοι σε διπλωματικές αποστολές. Ειδικοί επιστήμονες σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα. Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όπου απαιτείται καλή γνώση της Ισπανικής γλώσσας.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

25) Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολ. (Ιταλικής)  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια και διάδοση της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού της Ιταλίας.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν επίσης και στο ειδικό μάθημα της Ιταλικής γλώσσας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές Ιταλικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήρια. Μεταφραστές Ιταλικών. Εμπειρογνώμονες και σύμβουλοι σε διπλωματικές αποστολές. Ειδικοί επιστήμονες σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα. Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όπου απαιτείται καλή γνώση της Ιταλικής γλώσσας.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

26) Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να μεταδώσει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις, για να ασχοληθούν με την Ιταλική Γλώσσα, Φιλολογία και Πολιτισμό, με σκοπό βασικά την κάλυψη αναγκών της εκπαίδευσης, αλλά και την έρευνα, μετάφραση και επικοινωνία.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν επίσης και στο ειδικό μάθημα της Ιταλικής γλώσσας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές Ιταλικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήρια. Μεταφραστές. Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όπου απαιτείται καλή γνώση της Ιταλικής γλώσσας.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

27) Κινηματογράφου  
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι να παρέχει στους φοιτητές θεωρητική κατάρτιση, ιστορική και επιστημονική μελέτη και πρακτική εξάσκηση για την τέχνη του κινηματογράφου. Παράλληλα, προσφέρονται στους φοιτητές γνώσεις για απασχόληση σε αντικείμενα συγγενή με τον κινηματογράφο όπως είναι η τηλεόραση και γενικότερα τα οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστημονικό πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε κινηματογραφικά τμήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων κοινωνικών φορέων. Σε εταιρείες διανομής κινηματογραφικών ταινιών.
Το τμήμα βρίσκεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

28) Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος είναι η μελέτη και ανάλυση των κοινωνικών δομών και τάσεων μετασχηματισμού της κοινωνίας, η ιστορία των Έθνο-Ανθρωπολογικών θεωριών και η σχέση της με συναφείς επιστήμες. Ειδικότερα το αντικείμενο της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας αναφέρεται στην καταγραφή και ερμηνεία φαινομένων ανθρωπολογικού ενδιαφέροντος, της δομής, οργάνωσης και λειτουργίας των κοινωνιών εθνολογικού ενδιαφέροντος, των αίτια της διαφορετικότητας και του τρόπου με τον οποίο οι πολιτισμοί εδραιώνουν τις όποιες επιλογές τους, των συστημάτων, θεσμών, αξιών, νόμων και πολιτιστικών στοιχείων ( θρησκεία, λατρεία, οικογένεια, σεξουαλικότητα, έγκλημα και τιμωρία κ.λ.π.), των χαρακτηριστικών των κοινωνιών με διαπολιτιστικά προβλήματα κλπ.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 2002 (αφού αποκτήσουν πτυχίο και από την Α.Σ.Π.Τ.Ε. (Πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Καθηγητές σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών κλπ. Σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα κ.ά. Στο δημόσιο και στην τοπική αυτοδιοίκηση σε θέσεις που έχουν ως αντικείμενό τους τη διάγνωση κοινωνικών αναγκών, προνοιακά προγράμματα, πολιτιστικά προγράμματα, Πνευματικά Κέντρα, Μουσεία κλπ. Σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου με αρμοδιότητες σε θέματα κοινωνικής προστασίας και παρέμβασης (λ.χ. Νοσοκομεία, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς κλπ.).
Το τμήμα βρίσκεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Αθήνα).

 

29) Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η γνωστική προσέγγιση και μελέτη άλλων κοινωνιών και η σε βάθος διερεύνηση των όψεων που συνθέτουν τα κοινωνικά φαινόμενα.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (αφού αποκτήσουν πτυχίο και από την Α.Σ.Π.Τ.Ε. (Πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα κ.ά. Σε Μουσεία. Σε φορείς του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης με αντικείμενο την κοινωνική ιατρική και επιδημιολογία, την πολεοδομία και τον προγραμματισμό, κλπ. Στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Σε εταιρίες διαφήμισης, δημοσκοπήσεων και έρευνας της αγοράς.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη)

 

30) Κοινωνικής Διοίκησης 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καταρτίζει στελέχη ικανά να σχεδιάσουν προγράμματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής εργασίας. Επίσης, εξειδικεύει επιστήμονες στη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας σε ζητήματα κοινωνικών αναγκών και κοινωνικής παρέμβασης.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στη διοίκηση κοινωνικών υπηρεσιών στους τομείς εργασίας, κοινωνικών ασφαλίσεων, κοινωνικής πρόνοιας, υγείας, κατοικίας, δικαιοσύνης, προστασίας περιβάλλοντος. Σε επιτελικές θέσεις χάραξης κοινωνικής πολιτικής, σχεδιασμού, συντονισμού και αξιολόγησης προγραμμάτων κοινωνικής παρέμβασης για ομάδες ή κοινότητες, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του κράτους και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε φορείς που εφαρμόζουν προγράμματα κοινωνικής πολιτικής σε θέματα προστασίας του παιδιού, του εφήβου, των υπερηλίκων και άλλων ευπαθών ή κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων. Στην προληπτική θεραπευτική εργασία και την εφαρμογή προγραμμάτων επανένταξης ατόμων, σε Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής, Νοσοκομεία, Φυλακές, Κέντρα Αποτοξίνωσης Ναρκομανών. Στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον τομέα της κοινωνικής εργασίας. Σε ερευνητικά κέντρα, σε εθνικό και ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, τα οποία διεξάγουν μελέτες στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής και Διοίκησης.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θράκης (Κομοτηνή).

 

31) Κοινωνικής Θεολογίας 
Σκοπός: Σκοποί του Τμήματος αυτού είναι: η προσφορά στους φοιτητές του της δυνατότητας έρευνας και μελέτης της ορθόδοξης θεολογίας, η καλλιέργεια και ανάπτυξη πρακτικών κλάδων της θεολογίας (Ποιμαντική, Κοινωνιολογία της θρησκείας, Σύγχρονα ιδεολογικά ρεύματα), η δημιουργία της απαραίτητης επικοινωνίας της εκκλησίας με την κοινωνία. Το τμήμα προετοιμάζει όσους προορίζονται για την ιεροσύνη.
Στο τμήμα αυτό μπορούν να εισαχθούν με ειδικό ποσοστό και απόφοιτοι εκκλησιαστικών λυκείων, κληρικοί και μοναχοί.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ιεροσύνη. Καθηγητές θεολόγοι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε κάποια μαθήματα του προγράμματος. Σε διάφορες υπηρεσίες εκκλησιαστικής κοινωνικής διακονίας. Γενικά σε κάθε θέση που έχει ως αντικείμενό της τον άνθρωπο και τα προβλήματά του, την οικογένεια και την κοινωνία (Ερευνητικά κέντρα, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Συμβουλευτικοί Σταθμοί).
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

32) Κοινωνικής Πολιτικής 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η μελέτη και ανάλυση των κοινωνικών δομών και τάσεων μετασχηματισμού της κοινωνίας και ο προγραμματισμός και εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής σε διάφορους τομείς σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 2002 (αφού αποκτήσουν πτυχίο και από την Α.Σ.Π.Τ.Ε. (Πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Καθηγητές σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών κλπ. Σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα κ.ά. Στο δημόσιο και στην τοπική αυτοδιοίκηση σε θέσεις που έχουν ως αντικείμενό τους τη διάγνωση κοινωνικών αναγκών, προνοιακά προγράμματα, πολιτιστικά προγράμματα, Πνευματικά Κέντρα, Μουσεία κλπ. Σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου με αρμοδιότητες σε θέματα κοινωνικής προστασίας και παρέμβασης (λ.χ. Νοσοκομεία, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς κλπ.).
Το τμήμα βρίσκεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Αθήνα).

 

33) Κοινωνιολογίας 
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η εκπαίδευση επιστημόνων πληροφορημένων και ικανών να μελετούν τις κοινωνικές δομές και συνθήκες και να αναλύουν τα αίτια διαμόρφωσης ή μεταβολής της κοινωνικής συμπεριφοράς και των κοινωνικών σχέσεων. Το Τμήμα Κοινωνιολογίας έχει στόχο να εκπαιδεύσει κοινωνιολόγους, επιστήμονες πληροφορημένους και ικανούς να επεξεργάζονται συστηματικά τόσο τις επιστημονικές, όσο και τις τρέχουσες αντιλήψεις για τα κοινωνικά προβλήματα που τυχόν θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στην επαγγελματική τους πρακτική.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (αφού αποκτήσουν πτυχίο και από την Α.Σ.Π.Τ.Ε. (Πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα κ.ά. Στο δημόσιο και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σε οργανισμούς και βιομηχανίες. Στα Μ.Μ.Ε.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Πάντειο (Αθήνα), Κρήτης (Ρέθυμνο), Αιγαίου (Μυτιλήνη).

 

34) Μεθοδολογίας, Ιστορ. & Θεωρίας της Επιστήμης  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η μελέτη της επιστήμης από όλες τις δυνατές της πλευρές: από τη μεθοδολογική – εσωτερική της πλευρά, από τη διαχρονική – ιστορική της διάσταση και από την πλευρά της σχέσης της με άλλα πολιτιστικά και κοινωνικά φαινόμενα.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε ιστορικά ή ερευνητικά κέντρα του δημοσίου, τραπεζών κτλ. Σε προγράμματα διεπιστημονικής έρευνας ως εμπειρογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι. Σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Σε εκδοτικούς οίκους. Στα ΜΜΕ.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

35) Μεσογειακών Σπουδών 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης για τη γλώσσα, την αρχαία και νεότερη ιστορία, τον αρχαίο πολιτισμό, τις οικονομικές και πολιτικές δομές των χωρών της Μεσογείου με έμφαση στη νότια και νοτιοανατολική Μεσόγειο. Οι φοιτητές του τμήματος παρακολουθούν τα Αγγλικά ως υποχρεωτική ξένη γλώσσα. Επίσης παρακολουθούν μια υποχρεωτικά και μια προαιρετικά από τα Αραβικά, Τούρκικα, Εβραϊκά.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε ινστιτούτα μελετών και σε οργανισμούς που ασχολούνται με την ιστορική έρευνα (βιβλιοθήκες, αρχεία κτλ.). Σε εταιρίες δημοσκοπήσεων και μελέτης πολιτικών φαινομένων. Στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εμπορίου, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Τύπου, Πολιτισμού κλπ. Σε διεθνείς Οργανισμούς. Σε Πολυεθνικές Εμπορικές και Τεχνικές Επιχειρήσεις και σε άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται οικονομικά στον ευρύτερο Μεσογειακό χώρο. Σε Ιδιωτικά Μουσεία και Ιδρύματα Πολιτισμού. Σε Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές. Σε Ινστιτούτα Γλωσσολογίας και Επεξεργασίας Λόγου. Καθηγητές σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, Μέση Εκπαίδευση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ρόδος).

 

36) Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης   
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να προάγει την επιστήμη και τέχνη της μουσικής για τον καταρτισμό ολοκληρωμένων μουσικών και καλλιτεχνών και να καταρτίζει πρότυπες ορχήστρες, χορωδίες, μονωδούς και άλλα οργανικά και φωνητικά σύνολα.
Για να εισαχθούν στο τμήμα αυτό οι υποψήφιοι δίνουν εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα της Αρμονίας και της Υπαγόρευσης Μουσικού κειμένου.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε φορείς πολιτισμού του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης (πολιτιστικά κέντρα, λυρική σκηνή κτλ.). Σε Ιδιωτικούς μουσικούς φορείς (συναυλιακοί χώροι, μέγαρο μουσικής κτλ.). Σε εκδοτικούς οίκους, δισκογραφικές εταιρίες και στα ΜΜΕ. Κριτικοί μουσικής σε εφημερίδες και περιοδικά. Καθηγητές μουσικής σε σχολεία, ωδεία, καλλιτεχνικούς οργανισμούς. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη).

 

37) Μουσικών Σπουδών   
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις μουσικολογίας και μουσικής παιδαγωγικής, για να μπορέσουν να ασχοληθούν με τη μουσικολογική έρευνα και να προωθήσουν τη μουσική εκπαίδευση στη χώρα μας.
Για να εισαχθούν στα τμήματα μουσικών σπουδών οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν στα ειδικά μαθήματα της αρμονίας και της υπαγόρευσης μουσικού κειμένου.
Στα τμήματα Μουσικών Σπουδών υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα στα τμήματα Θεσσαλονίκης και Κέρκυρας και 8 εξάμηνα στο τμήμα της Αθήνας. Τα τελευταία δύο εξάμηνα σπουδών ο φοιτητής παρακολουθεί ένα εξειδικευμένο σεμινάριο, σχετικό με τη διπλωματική εργασία, την οποία πρέπει να διεκπεραιώσει με επιτυχία πριν ανακηρυχθεί πτυχιούχος του τμήματος.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε φορείς πολιτισμού του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης (πολιτιστικά κέντρα, λυρική σκηνή κτλ.). Σε Ιδιωτικούς μουσικούς φορείς (συναυλιακοί χώροι, μέγαρο μουσικής κτλ.). Σε εκδοτικούς οίκους, δισκογραφικές εταιρίες και στα ΜΜΕ. Κριτικοί μουσικής σε εφημερίδες και περιοδικά. Καθηγητές μουσικής σε σχολεία, ωδεία, καλλιτεχνικούς οργανισμούς. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιόνιο (Κέρκυρα).

 

38) Νομικής 
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις, για να ασχοληθούν με τη μελέτη και ερμηνεία της νομοθεσίας, την εφαρμογή και την υπεράσπιση του δικαίου.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Δικηγόρος: αφού ο απόφοιτος της Νομικής Σχολής κάνει 18μηνη πρακτική άσκηση σε κάποιο δικηγορικό γραφείο και πετύχει στη συνέχεια στις ειδικές εξετάσεις στον Άρειο Πάγο για την άδεια άσκησης του επαγγέλματος του δικηγόρου. Συμβολαιογράφος: Ένας δικηγόρος μπορεί να γίνει συμβολαιογράφος, εφόσον πετύχει στις σχετικές εξετάσεις του επαγγέλματος. Δικαστικός: Ένας δικηγόρος μπορεί, τρία χρόνια μετά τη λήψη της άδειας εξάσκησης της δικηγορίας, να μπει στο δικαστικό κλάδο, αφού πετύχει στις σχετικές εξετάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Νομικός Σύμβουλος στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Διπλωμάτης.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Θράκης (Κομοτηνή).

 

39) Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. – Ειδ. Ισπαν. Γλώσ. & Πολιτ.  
Σκοπός: Το Τμήμα αυτό έχει ως σκοπό την εκπαίδευση μεταφραστών και διερμηνέων για τους διεθνείς οργανισμούς και την εσωτερική αγορά.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν επίσης και στο ειδικό μάθημα της Ισπανικής γλώσσας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Μεταφραστές Ισπανικών. Διερμηνείς Ισπανικών. Καθηγητές Ισπανικών σε φροντιστήρια. Ιδιαίτερα μαθήματα. Ειδικοί επιστήμονες σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα. Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όπου απαιτείται καλή γνώση της Ισπανικής γλώσσας.
Το τμήμα βρίσκεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Κέρκυρα).

 

40) Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. – Ειδ. Μετάφρ. ή Διερμ.  
Σκοπός: Το Τμήμα αυτό έχει ως σκοπό την εκπαίδευση μεταφραστών και διερμηνέων για τους διεθνείς οργανισμούς και την εσωτερική αγορά.
Προϋποθέσεις εγγραφής: Οι υποψήφιοι υποβάλλουν δικαιολογητικά στο τμήμα τον Ιούλιο για τη συμμετοχή στις εισιτήριες εξετάσεις που πραγματοποιούνται στην Αθήνα το Σεπτέμβριο. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα εξής μαθήματα: 1. Έκθεση, 2. Νέα Ελληνικά, 3. Δύο ξένες γλώσσες (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά). Η βαθμολογία στα μαθήματα των εισιτηρίων εξετάσεων δεν κατοχυρώνεται.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. Από το 5ο εξάμηνο το Τμήμα προσφέρει ειδίκευση στη μετάφραση ή τη διερμηνεία. Το έβδομο εξάμηνο γίνεται υποχρεωτικά σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού σε μια από τις εξής χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία με έξοδα του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο Δημόσιο, σε Τράπεζες και Οργανισμούς. Στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (εκδοτικοί οίκοι, τηλεόραση, ραδιόφωνο). Καθηγητές Ξένων Γλωσσών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήρια. Ειδικοί επιστήμονες σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα. Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όπου απαιτείται καλή γνώση ξένων γλωσσών. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε συνέδρια, σεμινάρια κ.λ.π.
Το τμήμα βρίσκεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Κέρκυρα).

 

41) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η έρευνα και παραγωγή γνώσης στις επιστήμες της Αγωγής και η εκπαίδευση προσωπικού για τη στελέχωση των Δημοτικών Σχολείων της χώρας. Αναλυτικότερα σκοπός των Παιδαγωγικών Τμημάτων είναι να καλλιεργούν και να προάγουν τις Παιδαγωγικές Επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, να συμβάλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει.
Στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Δάσκαλοι σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία. Σε υπηρεσίες της Λαϊκής Επιμόρφωσης και προγράμματα αλφαβητισμού. Σε ερευνητικά κέντρα.   
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα), Πάτρας, Ιωαννίνων, Κρήτης (Ρέθυμνο), Θράκης (Αλεξανδρούπολη), Αιγαίου (Ρόδος), Θεσσαλίας (Βόλος).

 

42) Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ειδικών επιστημόνων που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή ατόμων με εκ ‘‘γενετής’’ ή επίκτητες, μόνιμες ή παροδικές, σωματικές, αισθητηριακές και ψυχοπνευματικές αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες, που δεν τους επιτρέπουν να ακολουθήσουν το ρυθμό και τον τρόπο σχολικής εκπαίδευσης των άλλων παιδιών. Επίσης, έχει στόχο να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης στα παιδιά με ειδικές ανάγκες καθώς και να καλλιεργεί και να προάγει την επιστημονική έρευνα και γνώση στο χώρο της Ειδικής Αγωγής με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα στη χώρα μας.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Εκπαιδευτικοί σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία για άτομα με ειδικές ανάγκες. Σε ιδρύματα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ιδιωτική πρακτική.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος).

 

43) Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών / Παιδαγωγικό Προσχ. Εκπ/σης  
Σκοπός: Σκοπός των τμημάτων αυτών είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών της προσχολικής ηλικίας.
Στα Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Νηπιαγωγοί σε δημόσια ή ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Παιδικοί Σταθμοί. Σε νοσοκομεία παίδων και σε ιδρύματα φροντίδας του παιδιού.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) , Πάτρας, Ιωαννίνων, Θράκης (Αλεξανδρούπολη), Κρήτης (Ρέθυμνο), Αιγαίου (Ρόδος), Θεσσαλίας (Βόλος).

 

44) Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας 
Σκοπός: η προσφορά στους φοιτητές του της δυνατότητας έρευνας και μελέτης της ορθόδοξης θεολογίας, η καλλιέργεια και ανάπτυξη πρακτικών κλάδων της θεολογίας (Ποιμαντική, Κοινωνιολογία της θρησκείας, Σύγχρονα ιδεολογικά ρεύματα), η δημιουργία της απαραίτητης επικοινωνίας της εκκλησίας με την κοινωνία. Το τμήμα προετοιμάζει όσους προορίζονται για την ιεροσύνη.
Σε αυτό το τμήμα μπορούν να εισαχθούν με ειδικό ποσοστό και απόφοιτοι εκκλησιαστικών λυκείων, κληρικοί και μοναχοί.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ιεροσύνη στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. Καθηγητές θεολόγοι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε κάποια μαθήματα του προγράμματος. Σε διάφορες υπηρεσίες εκκλησιαστικής κοινωνικής διακονίας. Γενικά σε κάθε θέση που έχει ως αντικείμενό της τον άνθρωπο και τα προβλήματά του, την οικογένεια και την κοινωνία (Ερευνητικά κέντρα, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Συμβουλευτικοί Σταθμοί).
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

45) Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης 
Σκοπός: Να καταρτίσει επιστήμονες στο χώρο της Πολιτικής Επιστήμης, στην Πολιτική Ανάλυση, τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές σπουδές και τη Διοικητική Επιστήμη. Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος επιδιώκει την κατάρτιση των φοιτητών στις θεμελιώδεις έννοιες, τις βασικές μεθόδους και τους προβληματισμούς της συστηματικής ανάλυσης των πολιτικών, πολιτειακών και διεθνών φαινομένων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Εξωτερικών και σε άλλους τομείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σε διεθνείς οργανισμούς. Στο Διπλωματικό Σώμα. Σε ινστιτούτα πολιτικών και ιστορικών ερευνών. Σε εταιρίες δημοσκοπήσεων και μελέτης πολιτικών φαινομένων. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού αποκτήσουν πτυχίο και από την Α.Σ.Π.Τ.Ε. (Πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ).
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

46) Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων 
Σκοπός: Να καταρτίσει επιστήμονες στο χώρο της Πολιτικής Επιστήμης και των διεθνών σχέσεων, στην Πολιτική Ανάλυση, τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές σπουδές και τη Διοικητική Επιστήμη.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Εξωτερικών και σε άλλους τομείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σε διεθνείς οργανισμούς. Στο Διπλωματικό Σώμα. Σε ινστιτούτα πολιτικών και ιστορικών ερευνών. Σε εταιρίες δημοσκοπήσεων και μελέτης πολιτικών φαινομένων και διεθνών σχέσεων. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού αποκτήσουν πτυχίο και από την Α.Σ.Π.Τ.Ε. (Πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ).
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Κόρινθος).

 

47) Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να μεταδίδει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις για τη μελέτη και έρευνα γύρω από τα θεμελιώδη κοινωνικοπολιτικά προβλήματα, τους οικονομικούς και κοινωνικούς σχηματισμούς. Αποστολή του τμήματος είναι η μελέτη και η έρευνα της Πολιτικής Επιστήμης και Πολιτικής Ιστορίας με ιδιαίτερη έμφαση στους επιστημονικούς τομείς της Πολιτικής Θεωρίας, της Πολιτικής Φιλοσοφίας και Ψυχολογίας, της Θεωρίας του Κράτους και των Πολιτικών Πρακτικών, των Εμπειρικών Μεθόδων στις Κοινωνικές Επιστήμες, της Θεωρίας των Πολιτικών Συστημάτων, της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Πολιτικής Ιστορίας, της συγκρότησης και λειτουργίας Θεσμών και της Θεωρίας των Πολιτικών Κομμάτων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Εξωτερικών και σε άλλους τομείς του δημοσίου και σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σε διεθνείς οργανισμούς. Στο διπλωματικό σώμα. Σε ινστιτούτα πολιτικών και ιστορικών ερευνών. Σε εταιρίες δημοσκοπήσεων και μελέτης πολιτικών φαινομένων. Στο διπλωματικό σώμα. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού αποκτήσουν πτυχίο και από την Α.Σ.Π.Τ.Ε. (Πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ).
Το τμήμα βρίσκεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Αθήνα).

 

48) Πολιτικής Επιστήμης / Πολιτικών Επιστημών 
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η κατάρτιση επιστημόνων σε τομείς που σχετίζονται με τη λειτουργία των πολιτικών θεσμών. Ειδικότερα, οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στην έρευνα και ανάλυση των προβλημάτων που συνδέονται με την ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνιών, την εκλογική συμπεριφορά των πολιτών, τα σύγχρονα ιδεολογικά ρεύματα και τις διεθνείς σχέσεις.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Εξωτερικών και σε άλλους τομείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στη νομαρχιακή και τοπική αυτοδιοίκηση. Στο διπλωματικό σώμα. Σε ινστιτούτα πολιτικών και ιστορικών ερευνών. Στα μέσα ενημέρωσης. Σε εταιρίες δημοσκοπήσεων και μελέτης πολιτικών φαινομένων. Σε διεθνείς οργανισμούς. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (αφού αποκτήσουν πτυχίο και από τη ΣΕΛΕΤΕ).
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Θεσσαλονίκης, Θράκης (Κομοτηνή), Κρήτης (Ρέθυμνο)

 

49) Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικ/νίας  
Σκοπός: Η καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τον πολιτισμό και την πολιτισμική κληρονομιά, η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής σε θέματα πολιτισμού και πολιτισμικής διαχείρισης και η κατάρτιση επιστημόνων ειδικευμένων στις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού, παραγωγής, διάδοσης και διαχείρισης πολιτισμικών προϊόντων και δράσεων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στις υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού που ασχολούνται με τη διαχείριση, οργάνωση και ανάδειξη πολιτισμικών και πολιτιστικών δρώμενων. Στους φορείς που ασχολούνται με την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και την προβολή πολιτισμικών δεδομένων (ΟΤΑ, περιφερειακές και νομαρχιακές υπηρεσίες που ασχολούνται με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις). Στις εταιρίες διαχείρισης (management) μουσικών, κινηματογραφικών, εικαστικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Στις βιβλιοθήκες και κέντρα αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης. Στα μουσεία και τις πινακοθήκες (διεύθυνση, εμπλουτισμός συλλογών, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκδόσεις, τηλεματική). Σε εκδοτικούς οίκους και σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τον έντυπο και κυρίως τον ηλεκτρονικό Τύπο. Σε επιχειρήσεις παραγωγής πολυμέσων με έμφαση στον πολιτισμό (CD-ROM, παρουσιάσεις στο Διαδίκτυο, οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων).
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη).

 

50) Σλαβικών Σπουδών 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν την οικονομία, τις κοινωνικές και πολιτικές δομές και τον πολιτισμό των σλαβικών λαών και των παρευξεινίων χωρών για την αποτελεσματική συνεργασία της Ελλάδος με τις χώρες αυτές.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. 
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε ινστιτούτα μελετών και σε οργανισμούς που ασχολούνται με την ιστορική έρευνα (βιβλιοθήκες, αρχεία κτλ.). Σε εταιρίες δημοσκοπήσεων και μελέτης πολιτικών φαινομένων. Στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σε άλλους δημόσιους φορείς ως εκπαιδευτές γλωσσών, εμπειρογνώμονες, ακόλουθοι διπλωματικών αποστολών, ειδικοί σύμβουλοι υπουργείων, νομαρχιακών ή τοπικών αυτοδιοικήσεων. Σε άλλους οργανισμούς, τουριστικές επιχειρήσεις ή υπηρεσίες που συνεργάζονται με αντίστοιχες υπηρεσίες των χωρών αυτών. Διδασκαλία των γλωσσών και μεταφράσεις.
Το τμήμα βρίσκεται 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

51) Τεχνών Ήχου & Εικόνας  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και η παραγωγή της οπτικοακουστικής έκφρασης, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας των εφαρμογών της σύγχρονης οπτικοακουστικής τεχνολογίας στον ευρύτερο χώρο της Τέχνης και της μαζικής επικοινωνίας.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε φορείς οπτικοακουστικής επικοινωνίας και αναψυχής (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εταιρείες παραγωγής ηχητικού και οπτικοακουστικού υλικού, εταιρείες σχεδιασμού και παραγωγής video-games, εταιρείες ανάπτυξης οπτικοακουστικών συστημάτων κ.λ.π.). Σε ελεύθερο επαγγελματικό χώρο καλλιτεχνικής έκφρασης μέσω του ήχου, της εικόνας και των συνδυασμών τους. Σε σχετικούς τομείς της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Το τμήμα βρίσκεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Κέρκυρα)

 

52) Τουρκικών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών του στην μελέτη της ιστορίας, της πολιτικής και του πολιτισμού της Τουρκίας και γενικότερα των χωρών της Ασίας καθώς και στην εκμάθηση της Τουρκικής Γλώσσας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Εξωτερικών. Διδασκαλία της Τουρκικής γλώσσας και μεταφράσεις. Σε ινστιτούτα μελετών και σε οργανισμούς που ασχολούνται με την ιστορική, πολιτική και πολιτιστική έρευνα (βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία κτλ.). Στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Σε επιχειρήσεις, σε θέσεις στις οποίες απαιτείται η καλή γνώση της τουρκικής γλώσσας ή/και η καλή γνώση των τουρκικών και ασιατικών θεμάτων.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

53) Φιλολογίας 
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδίδουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις για να ασχοληθούν με την Ελληνική γλώσσα, λογοτεχνία και πολιτισμό όπως εκφράζονται διαχρονικά μέσα από τα γραπτά μνημεία. Ακόμη, παρέχουν παιδαγωγική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Κατευθύνσεις: Κλασικής Φιλολογίας, Μεσαιωνικής και Νεότερης Ελληνικής Φιλολογίας, Γλωσσολογίας
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Φιλόλογοι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εργασίες με φιλολογικό αντικείμενο στο χώρο των εκδόσεων, στον τύπο και τα άλλα μέσα ενημέρωσης. Καθηγητές της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κρήτης (Ρέθυμνο), Θράκης (Κομοτηνή), Πάτρας.

 

54) Φιλοσοφίας 
Σκοπός: Η καλλιέργεια και η προαγωγή της φιλοσοφίας με τη διδασκαλία και την έρευνα, η συμβολή στην ανάπτυξη του φιλοσοφικού στοχασμού απαραίτητου για την ενσυνείδητη καλλιέργεια των επιστημών άλλων γνωστικών πεδίων και η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να ερευνούν και να διδάσκουν την επιστήμη αυτή.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμβουλοι αγωγής στο Υπ. Υγείας και άλλους κρατικούς φορείς. Εργασίες με φιλολογικό αντικείμενο στο χώρο των εκδόσεων, στον τύπο και τα άλλα μέσα ενημέρωσης. Καθηγητές της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πάτρας.

 

55) Φιλοσοφίας – Παιδ/κής 
Σκοπός: Η εκπαίδευση στελεχών της εκπαίδευσης που θα εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες σε μαθήματα φιλοσοφίας, παιδαγωγικής, ψυχολογίας και επαγγελματικού προσανατολισμού, όπως επίσης και τις ανάγκες σε επίπεδο σχολικής συμβουλευτικής και ψυχοπαιδαγωγικής καθοδήγησης.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Κατευθύνσεις: Φιλοσοφία, Παιδαγωγική.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμβουλοι αγωγής στο Υπ. Υγείας και άλλους κρατικούς φορείς. Εργασίες με φιλολογικό αντικείμενο στο χώρο των εκδόσεων, στον τύπο και τα άλλα μέσα ενημέρωσης. Ιδρύματα προστασίας του παιδιού.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

56) Φιλοσοφίας – Παιδ/κής & Ψυχ/γίας 
Σκοπός: Η εκπαίδευση στελεχών της εκπαίδευσης που θα εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες σε μαθήματα φιλοσοφίας, παιδαγωγικής, ψυχολογίας και επαγγελματικού προσανατολισμού, όπως επίσης και τις ανάγκες σε επίπεδο σχολικής συμβουλευτικής και ψυχοπαιδαγωγικής καθοδήγησης.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Κατευθύνσεις: Φιλοσοφία, Παιδαγωγική, Ψυχολογία.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμβουλοι αγωγής στα Υπουργεία Υγείας, Παιδείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Εργασίες με φιλολογικό αντικείμενο στο χώρο των εκδόσεων, στον τύπο και τα άλλα μέσα ενημέρωσης. Ιδρύματα προστασίας του παιδιού. Ως ψυχολόγοι – ελεύθεροι επαγγελματίες, σε φορείς υποστήριξης ατόμων με ψυχολογικά προβλήματα και σε εργασίες ανάλογες με αυτές των αποφοίτων των σχολών ψυχολογίας.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Ιωαννίνων.

 

57) Φιλοσοφικών & Κοινων. Σπουδών 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση στελεχών της εκπαίδευσης που θα εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες σε μαθήματα φιλοσοφίας, παιδαγωγικής, ψυχολογίας και επαγγελματικού προσανατολισμού, όπως επίσης και τις ανάγκες σε επίπεδο σχολικής συμβουλευτικής και ψυχοπαιδαγωγικής καθοδήγησης.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Κατευθύνσεις: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικών Σπουδών, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμβουλοι αγωγής στο Υπ. Υγείας και άλλους κρατικούς φορείς. Εργασίες με φιλολογικό αντικείμενο στο χώρο των εκδόσεων, στον τύπο και τα άλλα μέσα ενημέρωσης. Ως ψυχολόγοι σε εργασίες ανάλογες με αυτές των αποφοίτων των σχολών ψυχολογίας. Ως κοινωνιολόγοι σε εργασίες ανάλογες με αυτές των αποφοίτων των σχολών κοινωνιολογίας. Οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν τις ίδιες δυνατότητες με τους φιλολόγους και μπορούν επιπλέον να εργαστούν ως ψυχολόγοι, σύμβουλοι αγωγής ή ως κοινωνιολόγοι.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ρέθυμνο).

 

58) Ψυχολογίας / Φιλοσοφίας, Παιδ/κής & Ψυχολογίας 
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η εκπαίδευση ψυχολόγων, δηλαδή επιστημόνων που ασχολούνται με την κατανόηση, μελέτη, έρευνα, ερμηνεία και αντιμετώπιση της συμπεριφοράς των ανθρώπων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δημόσιο τομέα και σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε μεσαίες και μεγάλες ιδιωτικές εταιρίες όπου προβλέπεται θέση ψυχολόγου. Σε εταιρίες δημοσίων σχέσεων και διαφήμισης. Σε ερευνητικά κέντρα. Σε ψυχιατρικές κλινικές. Σε κέντρα αποκατάστασης αναπήρων. Σε θεραπευτικές κοινότητες. Σε σχολεία και οικοτροφεία. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κρήτης (Ρέθυμνο), Πάντειο (Αθήνα)

2) Τμήματα ΤΕΙ

1) Βιβλιοθηκονομίας / Συστημάτων Πληροφόρησης 
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να προσφέρουν στους σπουδαστές τους τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σε όλους τους τομείς της βιβλιοθηκονομίας και πληροφόρησης, ώστε να γίνουν ικανοί να επιλέγουν, να ταξινομούν, να οργανώνουν και να συντηρούν με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και με επιστημονικό τρόπο το υλικό μιας βιβλιοθήκης και τις σχετικές πηγές πληροφόρησης.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης σε βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Δημόσιες βιβλιοθήκες (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, σχολεία και άλλες κρατικές βιβλιοθήκες). Δημοτικές βιβλιοθήκες. Ιδιωτικές βιβλιοθήκες (κέντρα μελετών τραπεζών, εφημερίδων και άλλων μεγάλων ιδιωτικών εταιριών και κέντρων μελετών). Εκδοτικοί οίκοι και βιβλιοπωλεία. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών, Θεσσαλονίκης.

 

2) Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές στα γνωστικά αντικείμενα των δημοσίων σχέσεων, της επικοινωνιακής πολιτικής (ΜΜΕ και σχέση της επιχείρησης με την κοινωνία) και πολιτικής επικοινωνίας (marketing planning).
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 5ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν: Σε υπουργεία και άλλους οργανισμούς του δημοσίου σε θέσεις που αφορούν σε θέματα δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας. Σε τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και τμήματα Μάρκετινγκ επιχειρήσεων και οργανισμών. Σε εταιρίες δημοσίων σχέσεων και διαφημιστικές εταιρίες. Σε εταιρίες ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων. Σε εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων. Στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Σε γραφεία τύπου οργανισμών. Ως Ελεύθεροι επαγγελματίες. Σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Καστοριά), Ιονίων Νήσων (Αργοστόλι) .

 

3) Διοίκησης Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων  
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να δώσουν στους σπουδαστές τους την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, ώστε να γίνουν ικανοί να οργανώνουν δραστηριότητες που αφορούν τη λειτουργία και διαχείριση συνεταιριστικών μονάδων ή εκμεταλλεύσεων, όπως τη χρηματοδότηση της συνεταιριστικής μονάδας, την αγορά ειδών για τη λειτουργία της, τη διάθεση της παραγωγής κ.ά. Αποστολή του τμήματος είναι να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη τόσο στους αγροτικούς όσο και στους αστικούς συνεταιρισμούς με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 5ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνονται ένα εξάμηνο για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στην κεντρική και σε περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας. Στην Αγροτική Τράπεζα. Σε συνεταιριστικές οργανώσεις και εκμεταλλεύσεις παραγωγής, μεταποίησης, διακίνησης και εμπορίας αγαθών ή υπηρεσιών. Σε Υπηρεσίες Νομικών Προσώπων του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα με συνεταιριστικό αντικείμενο. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ).
Τα τμήματα βρίσκονται στο ΤΕΙ Μεσολογγίου.

 

4) Εφαρμογών Ξένων Γλωσ. στη Διοίκηση & το Εμπόριο   
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση γλωσσομαθών για την ελληνική επιχείρηση. Για το λόγο αυτό εκτός από την εκπαίδευση σε τρεις (3) ξένες γλώσσες το Τμήμα παρέχει μαθήματα Οικονομίας, Εμπορικού και Διεθνούς Δικαίου, Τουρισμού, Επικοινωνιακής Πολιτικής, χρήσης και Προγραμμάτων Η/Υ.
Για την εισαγωγή στο τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 5ο Επιστημονικό Πεδίο.

Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας) (Το τμήμα παρέχει και πιστοποιεί τη γνώση 2+1 ξένων γλωσσών).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ως στελέχη σε επιχειρήσεις, οργανισμούς κλπ. του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα που συναλλάσσονται με τις χώρες της ΕΕ και τον υπόλοιπο κόσμο. Παραγωγικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εξαγωγών. Μεταποιητικές, εξαγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις. Μεταφορικές εταιρίες, εμπορευματικούς σταθμούς. Γραφεία εξειδικευμένης μετάφρασης. Ταξιδιωτικά γραφεία. Ανταλλακτήρια συναλλάγματος. Τουριστικές μονάδες.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Ηπείρου (Ηγουμενίτσα).

 

5) Κοινωνικής Εργασίας 
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να δώσουν στους σπουδαστές τους την κατάλληλη εκπαίδευση, ώστε να μπορούν, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, να συμβάλλουν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση κοινωνικοοικονομικών και συναισθηματικών προβλημάτων ατόμων ή ομάδων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου είναι η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης του δημοσίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εργασίας. Ιδρύματα ανηλίκων και κέντρα νεότητας. Κοινότητες απεξάρτησης εξαρτημένων ατόμων και άλλοι φορείς ψυχικής υγείας. Σε μεγάλες επιχειρήσεις. Σχολεία για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες μετά από 5ετή επαγγελματική εμπειρία. Για την άσκηση του επαγγέλματος χρειάζεται άδεια η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών, Κρήτης (Ηράκλειο), Πάτρας.

 

6) Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στον τομέα μελέτης του λαϊκού μουσικού πολιτισμού και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Υπουργείο Πολιτισμού και σε δημόσιους πολιτιστικούς φορείς. Μουσικά και χορευτικά συγκροτήματα δήμων και πολιτιστικών φορέων. Μουσικά Γυμνάσια, Λύκεια, Ωδεία, Μουσικές Σχολές κ.α. Σχολές χορού. Εμπορία, κατασκευή και συντήρηση λαϊκών μουσικών οργάνων. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες – μουσικοί στον τομέα εξειδίκευσής τους. Σε εκδοτικούς οίκους, δισκογραφικές εταιρίες και στα ΜΜΕ.
Το τμήμα βρίσκεται στα ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα).

 

7) Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας και Σχεδιασμού Εκθέσεων 
Σκοπός: Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της Μουσειολογίας με εξειδίκευση στον τομέα της Μουσειογραφίας και του Σχεδιασμού Εκθέσεων και με σκοπό τη δημιουργία επιστημόνων απαραίτητων για την προώθηση και λειτουργία των μουσείων της χώρας και την ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς. Οι πτυχιούχοι του τμήματος, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και πρακτικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός σύγχρονου μουσείου και να αντιληφθούν τις ιδιαιτερότητες του, να εργάζονται γενικότερα στο χώρο του πολιτισμού, να διαθέτουν δε την απαιτούμενη εξειδίκευση ώστε να καλύψουν ανάγκες στον τομέα του Σχεδιασμού Εκθέσεων και να αντιμετωπίσουν τη ζήτηση μουσειολογικής υποστήριξης.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε μουσεία και σε αρχαιολογικούς χώρους στο δημόσιο για το σχεδιασμό εκθέσεων και εκθεμάτων, τη διαμόρφωση χώρων, την αναζήτηση των σχέσεων μεταξύ αρχιτεκτονικής και μουσείου και τη μετάπλαση της ιδέας και τους σεναρίου της έκθεσης σε εφαρμογή. Στο χώρο του πολιτισμού. Σε πολιτιστικά κέντρα. Σε εκθέσεις. Σε ιδιωτικά μουσεία ως ελεύθεροι επαγγελματίες – σύμβουλοι σε θέματα οργάνωσης και υπηρεσιών πληροφόρησης.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Πάτρας (Πύργος).

 

8) Πληροφορικής & ΜΜΕ  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές στα γνωστικά αντικείμενα των ΜΜΕ και στις τεχνικές της κλασικής αλλά και ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας έτσι ώστε να αποκτήσουν τα εφόδια που θα τους επιτρέψουν να υποστηρίζουν με επιτυχία τις διαδικασίες διαχείρισης της πληροφορίας με παραδοσιακές μεθόδους αλλά και με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Δημοσιογράφοι στον έντυπο και τον ηλεκτρονικό τύπο. Σε τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και τμήματα Μάρκετινγκ επιχειρήσεων και οργανισμών. Σε γραφεία τύπου οργανισμών. Ελεύθεροι επαγγελματίες – Σύμβουλοι επικοινωνίας. Σε διαφημιστικές εταιρίες. Σε εταιρίες ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων. Σε εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων. Πολιτιστικά στελέχη. Χειριστές συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου.
Το τμήμα βρίσκεται στα ΤΕΙ Πάτρας (Πύργος).

 

9) Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς  
Σκοπός: Έχει ως αντικείμενο τόσο την παροχή των απαιτούμενων θεωρητικών γνώσεων με στόχο την αναγνώριση και διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς του παρελθόντος, όσο και των απαραίτητων τεχνολογικών γνώσεων για την αποκατάσταση και προστασία αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Οι ανωτέρω θεωρητικές γνώσεις, σε συνδυασμό με τις πρακτικές εφαρμογές στους χώρους των πλήρως εξοπλισμένων επιστημονικών εργαστηρίων, διαμορφώνουν πτυχιούχους με ολοκληρωμένο επιστημονικό υπόβαθρο και ευρύτερη παιδεία σε θέματα πολιτισμικής κληρονομιάς, εντοπισμού και ερμηνείας αφ’ενός και ανάδειξης, προστασίας και συντήρησης αφ’ετέρου. Το Τμήμα έτσι παρέχει : Σε βάθος θεωρητική παιδεία σε θέματα Τέχνης και Πολιτισμού, προκειμένου οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να αναδεικνύουν την πολιτισμική κληρονομιά, καθιστώντας την ζωντανό κομμάτι της σημερινής κοινωνίας. Συνδυασμένη καλλιτεχνική και τεχνολογική παιδεία, ώστε οι πτυχιούχοι, με επιστημονική κατάρτιση, να επεμβαίνουν για την αποκατάσταση και συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. 
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 
8 εξάμηνα. Το όγδοο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και σε εξάμηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα σε επιλεγμένους δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ως στέλεχος Δημοσίων ή Ιδιωτικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων ή ως ελεύθερος επαγγελματίας παρέχοντας υπηρεσίες σχετικές με την αναγνώριση, ανάδειξη και διαχείριση των πολιτισμικών κειμηλίων του παρελθόντος και την τεχνική αποκατάσταση και συντήρησή τους.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος).

 

10) Προσχολικής Αγωγής / Βρεφονηπιοκομίας  
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η επιστημονική κατάρτιση των σπουδαστών σε θέματα ανάπτυξης και εξέλιξης, αγωγής και φροντίδας, σωματικής υγείας και ακεραιότητας βρεφών και νηπίων από τη γέννησή τους μέχρι την είσοδό τους στο δημοτικό σχολείο.
Στα τμήματα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε βρεφοκομεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς και άλλα ιδρύματα φροντίδας βρεφών. Σε παιδικούς σταθμούς. Σε υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε νοσοκομεία παίδων. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες για αγωγή και φροντίδα νηπίων και συμβουλευτική γονέων. Στη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπεύθυνοι για τη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία βρεφονηπιακών μαθημάτων. Ως βοηθοί ειδικών παιδαγωγών σε χώρους ειδικής προσχολικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ερευνητικές ομάδες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ηπείρου (Ιωάννινα)

3) Στρατιωτικές Σχολές

1) Στρατολογικό Τμήμα ΣΣΑΣ 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να εκπαιδεύει αξιωματικούς που θα στελεχώσουν τις στρατολογικές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων. Το στρατολογικό τμήμα ανήκει στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων Θεσσαλονίκης.
Στο τμήμα γίνονται δεκτά και κορίτσια.
Οι υποψήφιοι για το τμήμα υποβάλλονται σε υγειονομική εξέταση και ψυχοτεχνική και αθλητική δοκιμασία.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του τμήματος εντάσσονται στις ένοπλες δυνάμεις και πρέπει να παραμείνουν στο σώμα 12 χρόνια. Ονομάζονται ανάλογα με το σώμα: Ανθυπολοχαγοί στο Στρατό Ξηράς. Σημαιοφόροι στο Ναυτικό. Ανθυποσμηναγοί στην Αεροπορία. Μετά την αποστράτευσή τους μπορούν να εργαστούν ως νομικοί σύμβουλοι στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Μπορούν επίσης να ασκήσουν το δικηγορικό επάγγελμα αν έχουν την απαραίτητη άδεια.
Τόπος λειτουργίας: Λειτουργεί στο τμήμα της Νομικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα στη μονάδα της Σχολής γίνεται και η στρατιωτική εκπαίδευση.

 

2) Ψυχολόγων ΣΣΑΣ 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να εκπαιδεύει αξιωματικούς που θα καλύπτουν τις ανάγκες του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων σε θέματα ψυχολογίας και θα στελεχώσουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Στο τμήμα γίνονται δεκτά και κορίτσια.
Οι υποψήφιοι για το τμήμα υποβάλλονται σε υγειονομική εξέταση και ψυχοτεχνική και αθλητική δοκιμασία.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του τμήματος εντάσσονται στις ένοπλες δυνάμεις και πρέπει να παραμείνουν στο σώμα 8 χρόνια. Ονομάζονται ανάλογα με το σώμα: Ανθυπολοχαγοί στο Στρατό Ξηράς. Σημαιοφόροι στο Ναυτικό. Ανθυποσμηναγοί στην Αεροπορία. Μετά την αποστράτευσή τους μπορούν να εργαστούν ως ψυχολόγοι στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Μπορούν επίσης να ασκήσουν το επάγγελμα του ψυχολόγου αν έχουν την απαραίτητη άδεια.
Τόπος λειτουργίας: Λειτουργεί στο τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα στη μονάδα της Σχολής γίνεται και η στρατιωτική εκπαίδευση.

 4) Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία

1) Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής  
Σκοπός: Να καταστήσουν τους φοιτητές τους κοινωνούς των αξιών της Ορθόδοξης Πίστης και του Χριστιανισμού, να παράσχουν στους φοιτητές τους την κατάλληλη αγωγή και τις αναγκαίες γνώσεις, μέσω θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, σε ανώτατο μορφωτικό και πνευματικό επίπεδο, να προβάλλουν και να αξιοποιούν τις ιστορικές πηγές της Ορθόδοξης Πίστης και Παράδοσης, να αναπτύξουν στους φοιτητές τους πνεύμα ενότητας, αγάπης, συνεργασίας, το οποίο αυτοί με τη σειρά τους θα μεταλαμπαδεύσουν στους πιστούς της Ορθοδοξίας και σε κάθε άτομο στον κοινωνικό περίγυρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, με βασικό στόχο την ειρηνική και αρμονική συμβίωση τόσο σε εθνικό όσο και οικουμενικό επίπεδο.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβληθούν σε προφορική συνέντευξη που δίδεται ενώπιον Επιτροπής.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, χειροτονούμενοι, κατατάσσονται στην Α’ μισθολογική κατηγορία Εφημερίων και εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας ΠΕ. Το πτυχίο των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών δεν παρέχει δικαίωμα διορισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών προσλαμβάνονται αποκλειστικώς στις υπηρεσίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα.
Τόπος λειτουργίας: Λειτουργεί στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς (Ιωαννίνων), Ηρακλείου Κρήτης.

 

2) Ιερατικών Σπουδών  
Στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών δεκτοί γίνονται μόνο άρρενες υποψήφιοι.
Σκοπός:
 Να καταστήσουν τους φοιτητές τους κοινωνούς των αξιών της Ορθόδοξης Πίστης και του Χριστιανισμού, να παράσχουν στους φοιτητές τους την κατάλληλη αγωγή και τις αναγκαίες γνώσεις, μέσω θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, σε ανώτατο μορφωτικό και πνευματικό επίπεδο, να αναπτύξουν στους φοιτητές τους πνεύμα ενότητας, αγάπης, συνεργασίας, το οποίο αυτοί με τη σειρά τους θα μεταλαμπαδεύσουν στους πιστούς της Ορθοδοξίας και σε κάθε άτομο στον κοινωνικό περίγυρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, με βασικό στόχο την ειρηνική και αρμονική συμβίωση τόσο σε εθνικό όσο και οικουμενικό επίπεδο.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβληθούν σε προφορική συνέντευξη που δίδεται ενώπιον Επιτροπής. Ειδικά για την εισαγωγή στο πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, η Επιτροπή συνεκτιμά σχετική συστατική επιστολή του Επισκόπου του τόπου κατοικίας του υποψηφίου και διαπιστώνει εάν υπάρχει έφεση του υποψηφίου και εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για το ιερατικό λειτούργημα.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, χειροτονούμενοι, κατατάσσονται στην Α’ μισθολογική κατηγορία Εφημερίων και εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας ΠΕ. Ειδικά οι κάτοχοι πτυχίου του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών μπορούν να εγγραφούν στον κατάλογο των προς Αρχιερατεία εκλόγιμων. Το πτυχίο των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών δεν παρέχει δικαίωμα διορισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών προσλαμβάνονται αποκλειστικώς στις υπηρεσίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα.
Τόπος λειτουργίας: Λειτουργεί στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Βελλάς (Ιωαννίνων), Ηρακλείου Κρήτης.  
Advertisements

One thought on “Σχολές 1ου επιστημονικού πεδίου

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s