Σχολές 2ου επιστημονικού πεδίου

1) Τμήματα ΑΕΙ

1) Αξιοποίησης Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων γεωργικής – ζωικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της.
Στο τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα
Τομείς: Γεωργικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας. Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα υπουργεία γεωργίας, περιβάλλοντος και ανάπτυξης. Στην τοπική αυτοδιοίκηση (νομαρχίες, δήμους). Στην Αγροτική Τράπεζα. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς. Σε ερευνητικά ινστιτούτα με αντικείμενο την εφαρμοσμένη γεωργική έρευνα. Σε θερμοκηπιακές μονάδες παραγωγής. Σε εδαφολογικά εργαστήρια. Σε τεχνικές εταιρίες. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (Αθήνα).

 

2) Βιολογίας  
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις για να ασχοληθούν με τη μελέτη όλων των ζωντανών οργανισμών και των παραγόντων που προσδιορίζουν τη φύση της ζωής.
Στα τμήματα Βιολογίας υπάρχει πρόσβαση και από το 3ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές βιολογίας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα (Δημόκριτος, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Παστέρ, Ινστιτούτο “Άγιος Σάββας”, Θεαγένειο Θεσ/νίκης, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Κρήτης, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και άλλα νοσοκομειακά εργαστήρια, βιοϊατρικά και διαγνωστικά κέντρα). Σε βιομηχανικές εταιρίες, στα τμήματα παραγωγής και ελέγχου ποιότητας τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. Ιχθυολόγοι σε υδατοκαλλιέργειες ή ιχθυογεννητικούς σταθμούς και στη δημιουργία υβριδίων (βελτιωμένα είδη φυτών και ζώων). Σε εμπορικές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα όπου υπάρχει ειδικότητα βιολόγου καθώς και ως ιατρικοί επισκέπτες και διευθυντικά στελέχη στον τομέα της διαφήμισης και προώθησης φαρμάκων. Ελεύθεροι επαγγελματίες σε μελέτες προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κρήτης (Ηράκλειο), Πάτρας.

 

3) Γεωγραφίας 
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να διερευνούν τις σχέσεις που διαμορφώνονται ανάμεσα στα φαινόμενα του τόπου και τις δραστηριότητες του ανθρώπου. Ο μελλοντικός πτυχιούχος του τμήματος δεν περιορίζεται μόνο σε μια συμβατική θεώρηση και περιγραφή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των μεταβολών στο φυσικό περιβάλλον. Το παλαιότερο φάσμα σπουδών έχει αντικατασταθεί από μια νέα προσέγγιση συστηματικής κατανόησης και κριτικής ανάλυσης των δυνάμεων που διαμορφώνουν τα γεωγραφικά φαινόμενα.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές γεωγραφίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Σε φορείς του δημόσιου τομέα (αναπτυξιακά προγράμματα Υπουργείων, Νομαρχιών, Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων κτλ.). Σε οργανισμούς τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Σε στρατιωτικές σχολές και υπηρεσίες (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού κτλ.). Σε τουριστικές σχολές και υπηρεσίες. Σε Κέντρα Ερευνών. Σε γραφεία πολεοδομικών – χωροταξικών μελετών. Σύμβουλοι επιχειρήσεων σε θέματα χωροθέτησης. Σε διεθνείς ερευνητικούς φορείς και οργανισμούς (ΟΟΣΑ, ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση). Σε εταιρείες κατασκευής χαρτών.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αιγαίου (Μυτιλήνη), Χαροκόπειο (Αθήνα).

 

4) Γεωλογίας / Γεωπεριβάλλοντος 
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να αναπτύξουν την έρευνα σχετικά με τη δομή, τη σύνταξη και τις δυναμικές διαδικασίες της γης με στόχο την κατανόηση της γένεσης και της εξέλιξης του πλανήτη μας και την εφαρμογή των γνώσεων αυτών για τη λύση πρακτικών προβλημάτων, όπως είναι ο εντοπισμός και η εκμετάλλευση ορυκτών, πρώτων υλών, υπογείων υδάτων και η μελέτη φαινομένων όπως οι σεισμοί, οι κατολισθήσεις κτλ.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στον ιδιωτικό τομέα σε εταιρίες με αντικείμενο την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου. Σε γραφεία γεωλογικών και γεωφυσικών ερευνών. Σε τεχνικές εταιρίες. Καθηγητές στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση (μετά από παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων). Σε κρατικές υπηρεσίες και οργανισμούς, όπως το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, τη ΔΕΗ, τη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου, το Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών, το Δημόκριτο, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών κατασκευών κλπ. Σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες μελετούν γεωγραφικά, ιστορικά και πολιτισμικά περιοχές της Ελλάδος, των Βαλκανίων και της Ευρώπης. Στα ΜΜΕ και σε εκδοτικούς οίκους σε θέματα σχετικά με την επιστήμη τους. Ως σεισμολόγοι (μεταπτυχιακή ειδίκευση).
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας.

 

5) Γεωπονίας  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης που θα στοχεύουν στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της.
Στο τμήμα Γεωπονίας υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, θερμοκήπια και αγροκτήματα. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή. Καθηγητές στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

6) Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης που θα στοχεύουν στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της. Για την εξυπηρέτηση των βασικών εργαστηριακών αναγκών υπάρχουν εξοπλισμένα εργαστήρια φυσικών και βιολογικών επιστημών καθώς και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Στο τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται δίμηνη πρακτική εξάσκηση καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, θερμοκήπια και αγροκτήματα. Σε ιχθυοτροφεία και σε υδατοκαλλιέργειες ή ιχθυογεννητικούς σταθμούς και στη δημιουργία υβριδίων (βελτιωμένα είδη φυτών και ζώων). Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος).

 

7) Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων ζωικής παραγωγής και υδάτινου περιβάλλοντος που θα στοχεύουν στην αύξηση της ζωικής παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της. Για την εξυπηρέτηση των βασικών εργαστηριακών αναγκών υπάρχουν εξοπλισμένα εργαστήρια φυσικών και βιολογικών επιστημών καθώς και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στο τμήμα δίνεται έμφαση στην Ιχθυοκαλλιέργεια, την Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται δίμηνη πρακτική εξάσκηση καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, θερμοκήπια και αγροκτήματα. Σε ιχθυοτροφεία και σε υδατοκαλλιέργειες ή ιχθυογεννητικούς σταθμούς και στη δημιουργία υβριδίων (βελτιωμένα είδη φυτών και ζώων). Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος).

 

8) Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων γεωργικής – ζωικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της.
Στο τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, θερμοκήπια και αγροκτήματα. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική παραγωγή. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (Αθήνα).

 

9) Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καταρτίσει επιστήμονες οι οποίοι θα μελετούν, ερευνούν και θα εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη, προστασία, βελτίωση, αξιοποίηση και διαχείριση των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπ. Γεωργίας, σε διευθύνσεις δασών και Νομαρχιών, δασαρχεία και σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην Αγροτική Τράπεζα. Σε συνεταιρισμούς και στον ιδιωτικό τομέα (δασικές εκμεταλλεύσεις, ιδιωτικά δάση, μεταποίηση προϊόντων του δάσους κτλ.). Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες, διατηρώντας γραφείο μελετών για έργα δασικής οδοποιίας, διευθετήσεις χειμάρρων κτλ.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

10) Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να διαμορφώσει τεχνολογικά μορφωμένους εκπαιδευτικούς, ικανούς να αναλύουν και να συνθέτουν τις πληροφορίες αλλά και να δημιουργούν νέα γνώση για τη σύγχρονη τεχνολογική κοινωνία της πληροφόρησης.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ως σχεδιαστές, διαχειριστές, εκπαιδευτές και χρήστες της σύγχρονης τεχνολογίας και των εφαρμογών της. Σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα. Στην εκπαίδευση και κατάρτιση για τη διδασκαλία των τεχνολογικών μαθημάτων. Σε εταιρίες σχεδιασμού και κατασκευής εκπαιδευτικού υλικού. Σε επιχειρήσεις πωλήσεων και ελέγχου εκπαιδευτικού και τεχνολογικού εξοπλισμού.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.

 

11) Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών της προσχολικής ηλικίας.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Νηπιαγωγοί σε δημόσια ή ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Παιδικοί Σταθμοί. Να ανοίξουν δικό τους νηπιαγωγείο ή παιδικό σταθμό. Σε νοσοκομεία παίδων και σε ιδρύματα φροντίδας και απασχόλησης του παιδιού.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

12) Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να προάγει την έρευνα στην εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική και ιδιαίτερα στους τομείς της συνεχούς εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και ατόμων με ειδικές ανάγκες. Επιπλέον, εκπαιδεύει τους φοιτητές στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση, καθώς επίσης και στην αξιολόγηση, διαμόρφωση και ανάπτυξη των θεσμών της κοινωνικής πολιτικής.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα κ.ά. Στο δημόσιο και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στο τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από το 5ο εξάμηνο προσφέρονται οι κατευθύνσεις: Συνεχούς Εκπαίδευσης & Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Συνεχούς Εκπαίδευσης μπορούν να απασχοληθούν ειδικότερα: Σε οργανισμούς δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα που ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, καθώς και με την οικονομική (επαγγελματική) και κοινωνική ενσωμάτωση μειονεκτουσών ομάδων και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σε βιομηχανίες και στο δημόσιο, με την ανάληψη μελετών και εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων για την επαγγελματική κατάρτιση. Σε επιχειρήσεις ως στελεχικό δυναμικό που είναι απαραίτητο στο νευραλγικό τομέα της κατάρτισης και επανακατάρτισης ενηλίκων, ιδιαίτερα στα δεδομένα των νέων τεχνολογιών. Σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων που ανήκουν στην ομάδα των λειτουργικά αναλφάβητων. Σε προγράμματα διάδοσης της ελληνικής γλώσσας σε ενηλίκους άλλων χωρών.
Το τμήμα βρίσκεται στα Πανεπιστήμια: Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), Πελοποννήσου (Κόρινθος).

 

13) Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων γεωργικής – ζωικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα υπουργεία γεωργίας και ανάπτυξης και σε αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς. Σε οργανισμούς του δημοσίου, όπως π.χ. ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.). Σε ερευνητικά κέντρα. Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή. Σε ιδιωτικά εργαστήρια ανάλυσης τροφίμων, οινολογικά εργαστήρια, εταιρίες πώλησης πρώτων υλών και μηχανολογικού εξοπλισμού για τη βιομηχανία τροφίμων. Σε θερμοκήπια και αγροκτήματα. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ).
Το τμήμα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (Αθήνα).

 

14) Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών  
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών με τη μελέτη των διαφόρων πτυχών και ιδιοτήτων τους με σκοπό να καταστήσουν δυνατή τη χρήση και εκμετάλλευσή τους σε πρακτικές εφαρμογές, κυρίως στους τομείς: πολυμερών υλικών, μεταλλουργίας, μηχανικής υλικών, κεραμικών, ηλεκτρικών και άλλων υλικών, και η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, σχεδιάζουν, επεξεργάζονται, παρασκευάζουν – παράγουν νέα υλικά και ελέγχουν τις τεχνολογικές εφαρμογές τους. Στο τμήμα λειτουργούν πέντε τομείς: Πολυμερών Υλικών. Μεταλλουργίας. Μηχανικής Υλικών. Ηλεκτρικών και άλλων Υλικών. Κεραμικών.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα κ.ά. Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Σε εταιρίες ελέγχου της ποιότητας των υλικών. Στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση για τη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ηράκλειο).

 

15) Επιστήμης των Υλικών  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καλλιεργεί και να προάγει την Επιστήμη των Υλικών με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, να παρέχει στους φοιτητές του εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση για την επιστημονική εξέλιξη και επαγγελματική σταδιοδρομία και να καταρτίζει επιστήμονες που θα ασχοληθούν στους τομείς των τεχνολογικών και βιοϊατρικών εφαρμογών της επιστήμης των υλικών, του σχεδιασμού, παραγωγής και φυσικοχημικού ελέγχου των υλικών, της εκπαίδευσης στις θετικές επιστήμες και της έρευνας στην Επιστήμη και την Τεχνολογία των προηγμένων υλικών.
Στο τμήμα Επιστήμης των Υλικών υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση, εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών καθώς και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Η έρευνα και η ραγδαία αυξανόμενη παραγωγή προηγμένων υλικών, με εφαρμογές στις τεχνολογίες της πληροφορικής, των επικοινωνιών, της βιοτεχνολογίας, της ιατρικής και όλων των βιομηχανικών εφαρμογών προσφέρει σημαντικές και αυξανόμενες δυνατότητες απασχόλησης σε: Ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα κ.ά. Επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Εταιρίες ελέγχου της ποιότητας των υλικών. Στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση για τη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πάτρας.

 

16) Επιστήμης Υπολογιστών / Επιστήμης & Τεχν/γίας Υπολογιστών  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση σε βάθος των φοιτητών του στην Επιστήμη της Πληροφορικής, η οποία ασχολείται με την επεξεργασία, οργάνωση, αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών.
Στα τμήματα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Τομείς: Αρχιτεκτονικής Συστημάτων. Εφαρμογών Πληροφορικής. Προγραμματισμού. Θεωρίας Υπολογιστών και Υπολογισμών.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εταιρίες πληροφορικής. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης ή ειδικότητα προγραμματιστή. Στη βιομηχανία. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ηράκλειο) (Επιστήμης Υπολογιστών), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τρίπολη).

 

17) Επιστήμης & Τεχν/γίας Τηλεπικοινωνιών  
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος είναι η καλλιέργεια της επιστήμης και της τεχνολογίας των συστημάτων επικοινωνίας φωνής και δεδομένων και των εφαρμογών αυτών και η εκπαίδευση σε βάθος και κατάρτιση των φοιτητών του στην επιστήμη των επικοινωνιών και τις τεχνολογίες που τις αφορούν για τις ανάγκες της οικονομίας, της έρευνας, της βιομηχανίας και της εκπαίδευσης.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στη βιομηχανία. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τρίπολη).

 

18) Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής – Υδατοκαλλιεργειών  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων γεωργικής – ζωϊκής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της.
Στο τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στο υπουργείο γεωργίας και σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη ζωική παραγωγή. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες και σύμβουλοι κτηνοτρόφων.
Το τμήμα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (Αθήνα).

 

19) Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού   
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να καλλιεργούν και να προάγουν την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
Για να εισαχθούν στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. οι υποψήφιοι διαγωνίζονται και σε τρία από τα τέσσερα προτεινόμενα αγωνίσματα: δρόμο, άλμα εις μήκος, σφαιροβολία και κολύμβηση (ξεχωριστά τα αγόρια και τα κορίτσια). Επίσης, περνάνε και από υγειονομική εξέταση για να διαπιστωθεί αν είναι αρτιμελείς.
Στα τμήματα Φυσικής Αγωγής υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γυμναστές σε σχολεία, γυμναστήρια ή αθλητικούς χώρους. Προπονητές σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία. Σε προγράμματα άθλησης φορέων του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε δημόσιους φορείς με αντικείμενο θέματα αθλητισμού και νεολαίας (Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού, Γεν. Γραμματεία Νέας Γενιάς κτλ.) Ιδιωτική πρακτική.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Θράκης (Κομοτηνή), Θεσσαλονίκης (Σέρρες), Θεσσαλίας (Τρίκαλα).

 

20) Φυτικής Παραγωγής  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων γεωργικής – ζωικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της.
Στα τμήμα Φυτικής Παραγωγής υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, θερμοκήπια, κήπους και αγροκτήματα. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική παραγωγή. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (Αθήνα).

 

21) Επιστημών Προσχ. Αγωγής & Εκπ/σης  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η κατάρτιση επιστημόνων που θα απασχοληθούν με το έργο της αγωγής παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Νηπιαγωγοί σε δημόσια ή ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Παιδικοί Σταθμοί. Να ανοίξουν δικό τους νηπιαγωγείο ή παιδικό σταθμό. Σε νοσοκομεία παίδων και σε ιδρύματα φροντίδας του παιδιού.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

22) Επιστημών της Θάλασσας 
Σκοπός: Το τμήμα είναι σχετικά νέο και σκοπός του είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να επιβλέπουν και να ελέγχουν οικολογικές και περιβαλλοντικές μελέτες που αφορούν το θαλάσσιο χώρο, τις θαλάσσιες εγκαταστάσεις και τις παράκτιες κατασκευές. Επιπλέον, οι σπουδαστές αποκτούν γνώσεις οικονομίας και νομοθεσίας, για τις θαλάσσιες και παράκτιες δραστηριότητες, που σχετίζονται με τις φυσικές, χημικές, βιολογικές και γεωλογικές διεργασίες. Στόχος του τμήματος είναι η εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα σε: θέματα Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, θέματα Τεχνολογίας της Αλιείας, Αλιευτικής Εκμετάλλευσης και Αλιευτικής Διαχείρισης, θέματα Υδατοκαλλιεργιών και θέματα Θαλασσίων Εφαρμογών.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση Ξένης Γλώσσας, κατά προτίμηση Αγγλικής, είναι υποχρεωτική. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θερινή πρακτική άσκηση των φοιτητών σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.
Τομείς: Θαλασσίων Διεργασιών. Θαλασσίων Πόρων. Θαλασσίων Εφαρμογών.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δημόσιο τομέα (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εμπορικής Ναυτιλίας κλπ.). Στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Υδρογραφική Υπηρεσία), κλπ. Σε ναυτιλιακά γραφεία και γραφεία μελετών (για παράκτια και θαλάσσια έργα). Σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα (Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών).
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Mυτιλήνη)..

 

23) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η προετοιμασία επιστημόνων Πληροφορικής με ιδιαίτερα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν με επιτυχία την εισαγωγή της τεχνολογίας της πληροφορικής σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Χειριστές συστημάτων πληροφορικής σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης. Σε τμήματα μηχανογραφημένης λογιστικής. Ερευνητές,  Προγραμματιστές, Αναλυτές σε εταιρίες προμήθειας Η/Υ και παραγωγής λογισμικού. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ).
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη).

 

24) Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια και προαγωγή των επιστημονικών αντικειμένων που εμπίπτουν στις επιστήμες των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, της Φυσικής και της Μηχανικής. Στόχος είναι να παρέχει στους πτυχιούχους του τα κατάλληλα εφόδια για την εισαγωγή και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, για την επιστημονική προσέγγιση προβλημάτων προηγμένων βιομηχανιών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και για την οργάνωση της παραγωγής και τη λήψη αποφάσεων παράλληλα με την ανάλυση των δεδομένων της αγοράς.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Κατευθύνσεις: (Επιλογή κατεύθυνσης κατά το 5ο εξάμηνο). Μαθηματικός εφαρμογών με ειδικές γνώσεις στα υπολογιστικά μαθηματικά, τη στατιστική και τα μαθηματικά εφαρμογών. Φυσικός εφαρμογών με ειδικές γνώσεις στις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των υλικών, λέιζερ, βιοφυσική και ιατρική φυσική, ατομική και πυρηνική φυσική. 
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε προηγμένες βιομηχανίες και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Σε τραπεζικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρίες, χρηματοοικονομικά γραφεία, εταιρίες περιβαλλοντικής διαχείρισης, εταιρίες διακίνησης προϊόντων. Σε ερευνητικά κέντρα και ΑΕΙ.Εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια και Μετα-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ιδιαίτερα δε στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Αθήνα).

 

25) Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η διαμόρφωση επιστημόνων ικανών να αναπτύσσουν κλασικές και σύγχρονες μαθηματικές μεθόδους ανάλυσης στις εφαρμοσμένες επιστήμες (π.χ. στη Βιολογία, στη Χημεία, στις Τεχνολογικές Επιστήμες, στην Ιατρική, στη Χρηματοοικονομία, στην Οικονομία κ.α.). Επίσης, οι σπουδαστές καταρτίζονται σε μαθηματικούς υπολογισμούς σε ευρύ φάσμα εφαρμοσμένων και υπολογιστικών συστημάτων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε προηγμένες βιομηχανίες, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα. Σε τραπεζικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρίες, χρηματοοικονομικά γραφεία, εταιρίες περιβαλλοντικής διαχείρισης, εταιρίες διακίνησης προϊόντων. Εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια και Μετα-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ιδιαίτερα δε στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ηράκλειο).

 

26) Κινηματογράφου  
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι να παρέχει στους φοιτητές θεωρητική κατάρτιση, ιστορική και επιστημονική μελέτη και πρακτική εξάσκηση για την τέχνη του κινηματογράφου. Παράλληλα, προσφέρονται στους φοιτητές γνώσεις για απασχόληση σε αντικείμενα συγγενή με τον κινηματογράφο όπως είναι η τηλεόραση και γενικότερα τα οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστημονικό πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε κινηματογραφικά τμήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων κοινωνικών φορέων. Σε εταιρείες διανομής κινηματογραφικών ταινιών.
Το τμήμα βρίσκεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

27) Μαθηματικών 
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η ανάπτυξη στους φοιτητές τους της μαθηματικής σκέψης και παράλληλα η δημιουργία της δυνατότητας αναζήτησης και επεξεργασίας θεωρητικών μοντέλων για την ερμηνεία πρακτικών και θεωρητικών προβλημάτων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Προοπτικές Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα: Μαθηματικά (Ανάλυση, Άλγεβρα, Γεωμετρία). Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Μηχανική. Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική. Θεωρητικά Μαθηματικά. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. Στατιστική. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά – Στατιστική. Δυναμικά Συστήματα και Εφαρμογές. Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων. Βιοστατιστική. Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών. Αριθμητική και Εφαρμοσμένη Ανάλυση. Μαθηματικά της αγοράς και της παραγωγής. Λογική και Θεωρία Αλγόριθμων και Υπολογισμών. Περιβαλλοντικές Επιστήμες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές μαθηματικών στη δευτεροβάθμια δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Σε ερευνητικά κέντρα. Στον ιδιωτικό τομέα σε ειδικότητες όπου είναι απαραίτητη καλή γνώση μαθηματικών και στατιστικής, π.χ. ασφάλειες (αναλογιστές), τράπεζες, εταιρίες δημοσκοπήσεων κτλ. Μετεωρολόγοι. Καθηγητές πληροφορικής (μεταπτυχιακή ειδίκευση).
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης,  Ιωαννίνων,  Κρήτης (Ηράκλειο),  Αιγαίου (Σάμος-Καρλόβασι).

 

28) Μεθοδολογίας Ιστορ. & Θεωρίας της Επιστήμης  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η μελέτη της επιστήμης από όλες τις δυνατές της πλευρές: από τη μεθοδολογική – εσωτερική της πλευρά, από τη διαχρονική – ιστορική της διάσταση και από την πλευρά της σχέσης της με άλλα πολιτιστικά και κοινωνικά φαινόμενα.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε ιστορικά ή ερευνητικά κέντρα του δημοσίου, τραπεζών κτλ. Σε προγράμματα διεπιστημονικής έρευνας ως εμπειρογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι. Σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Σε εκδοτικούς οίκους. Στα ΜΜΕ.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

29) Μηχανικών Επιστήμης Υλικών  
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών με τη μελέτη των διαφόρων πτυχών και ιδιοτήτων τους με σκοπό να καταστήσουν δυνατή τη χρήση και εκμετάλλευσή τους σε πρακτικές εφαρμογές, κυρίως στους τομείς: πολυμερών υλικών, μεταλλουργίας, μηχανικής υλικών, κεραμικών, ηλεκτρικών και άλλων υλικών, και η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, σχεδιάζουν, επεξεργάζονται, παρασκευάζουν – παράγουν νέα υλικά και ελέγχουν τις τεχνολογικές εφαρμογές τους. Στο τμήμα λειτουργούν πέντε τομείς: Πολυμερών Υλικών. Μεταλλουργίας. Μηχανικής Υλικών. Ηλεκτρικών και άλλων Υλικών. Κεραμικών.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα κ.ά. Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Σε εταιρίες ελέγχου της ποιότητας των υλικών. Στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση για τη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

 

30) Μηχ/κών Πληροφορικής & Τηλ/νιών / Επικ. Συστημ.  
Σκοπός: Σκοπός των τμημάτων αυτών είναι να εκπαιδεύουν επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με τη σύλληψη, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την αξιολόγηση και εφαρμογή των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων. Το Πρόγραμμα Σπουδών των τμημάτων αντικατοπτρίζει τη σύγκλιση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που οφείλεται στην επικράτηση της ψηφιακής τεχνολογίας.
Στα τμήματα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι των τμημάτων μπορούν να εργαστούν: Ως στελέχη στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ειδικότερα σε εφαρμογές: τηλεεργασίας, εκπαίδευσης από απόσταση, ελέγχου αερομεταφορών, διασύνδεσης πληροφοριακών συστημάτων υγείας, τηλεϊατρικής και εμπορίου. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης ή ειδικότητες προγραμματιστή ή ειδικού στις τηλεπικοινωνίες. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αιγαίου (Σάμος), Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη)

 

31) Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης   
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να προάγει την επιστήμη και τέχνη της μουσικής για τον καταρτισμό ολοκληρωμένων μουσικών και καλλιτεχνών και να καταρτίζει πρότυπες ορχήστρες, χορωδίες, μονωδούς και άλλα οργανικά και φωνητικά σύνολα.
Για να εισαχθούν στο τμήμα αυτό οι υποψήφιοι δίνουν εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα της Αρμονίας και της Υπαγόρευσης Μουσικού κειμένου.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε φορείς πολιτισμού του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης (πολιτιστικά κέντρα, λυρική σκηνή κτλ.). Σε Ιδιωτικούς μουσικούς φορείς (συναυλιακοί χώροι, μέγαρο μουσικής κτλ.). Σε εκδοτικούς οίκους, δισκογραφικές εταιρίες και στα ΜΜΕ. Κριτικοί μουσικής σε εφημερίδες και περιοδικά. Καθηγητές μουσικής σε σχολεία, ωδεία, καλλιτεχνικούς οργανισμούς. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη).

 

32) Μουσικών Σπουδών   
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις μουσικολογίας και μουσικής παιδαγωγικής, για να μπορέσουν να ασχοληθούν με τη μουσικολογική έρευνα και να προωθήσουν τη μουσική εκπαίδευση στη χώρα μας.
Για να εισαχθούν στα τμήματα μουσικών σπουδών οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν στα ειδικά μαθήματα της αρμονίας και της υπαγόρευσης μουσικού κειμένου.
Στα τμήματα Μουσικών Σπουδών υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα στα τμήματα Θεσσαλονίκης και Κέρκυρας και 8 εξάμηνα στο τμήμα της Αθήνας. Τα τελευταία δύο εξάμηνα σπουδών ο φοιτητής παρακολουθεί ένα εξειδικευμένο σεμινάριο, σχετικό με τη διπλωματική εργασία, την οποία πρέπει να διεκπεραιώσει με επιτυχία πριν ανακηρυχθεί πτυχιούχος του τμήματος.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε φορείς πολιτισμού του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης (πολιτιστικά κέντρα, λυρική σκηνή κτλ.). Σε Ιδιωτικούς μουσικούς φορείς (συναυλιακοί χώροι, μέγαρο μουσικής κτλ.). Σε εκδοτικούς οίκους, δισκογραφικές εταιρίες και στα ΜΜΕ. Κριτικοί μουσικής σε εφημερίδες και περιοδικά. Καθηγητές μουσικής σε σχολεία, ωδεία, καλλιτεχνικούς οργανισμούς. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιόνιο (Κέρκυρα).

 

33) Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ειδικών επιστημόνων που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή ατόμων με εκ ‘‘γενετής’’ ή επίκτητες, μόνιμες ή παροδικές, σωματικές, αισθητηριακές και ψυχοπνευματικές αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες, που δεν τους επιτρέπουν να ακολουθήσουν το ρυθμό και τον τρόπο σχολικής εκπαίδευσης των άλλων παιδιών. Επίσης, έχει στόχο να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης στα παιδιά με ειδικές ανάγκες καθώς και να καλλιεργεί και να προάγει την επιστημονική έρευνα και γνώση στο χώρο της Ειδικής Αγωγής με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα στη χώρα μας.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Εκπαιδευτικοί σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία για άτομα με ειδικές ανάγκες. Σε ιδρύματα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ιδιωτική πρακτική.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος).

 

34) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η έρευνα και παραγωγή γνώσης στις επιστήμες της Αγωγής και η εκπαίδευση προσωπικού για τη στελέχωση των Δημοτικών Σχολείων της χώρας. Αναλυτικότερα σκοπός των Παιδαγωγικών Τμημάτων είναι να καλλιεργούν και να προάγουν τις Παιδαγωγικές Επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, να συμβάλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει.
Στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Δάσκαλοι σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία. Σε υπηρεσίες της Λαϊκής Επιμόρφωσης και προγράμματα αλφαβητισμού. Σε ερευνητικά κέντρα.   
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα), Πάτρας, Ιωαννίνων, Κρήτης (Ρέθυμνο), Θράκης (Αλεξανδρούπολη), Αιγαίου (Ρόδος), Θεσσαλίας (Βόλος).

 

35) Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών / Παιδαγωγικό Προσχ. Εκπ/σης  
Σκοπός: Σκοπός των τμημάτων αυτών είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών της προσχολικής ηλικίας.
Στα Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Νηπιαγωγοί σε δημόσια ή ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Παιδικοί Σταθμοί. Σε νοσοκομεία παίδων και σε ιδρύματα φροντίδας του παιδιού.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) , Πάτρας, Ιωαννίνων, Θράκης (Αλεξανδρούπολη), Κρήτης (Ρέθυμνο), Αιγαίου (Ρόδος), Θεσσαλίας (Βόλος).

 

36) Περιβάλλοντος  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση ατόμων ικανών να κατανοούν και να ερμηνεύουν τα τεχνολογικά, κοινωνικά, ηθικά και διαχειριστικά προβλήματα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και να συμβάλλουν στη λύση τους με μια αντίληψη της πολυμέρειας και συνολικότητάς τους. Οι άξονες που καθορίζουν την «οικοσυστημική» προσέγγιση περικλείουν κυρίως τα γνωστικά αντικείμενα της Βιολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Οικονομίας, της Περιβαλλοντικής Μηχανικής, του Δομημένου Περιβάλλοντος και της Πολεοδομίας.
Στο τμήμα Περιβάλλοντος υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος αυτού μπορούν να εργαστούν τόσο στο δημόσιο τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις που σχετίζονται με θέματα: Περιβαλλοντικής τεχνολογίας των χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων. Οικολογίας των έμβιων οργανισμών και ειδικότερα του ανθρώπου. Εφαρμογής και ελέγχου της περιβαλλοντικής πολιτικής της πολιτείας. Κατάρτισης και εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής αγωγής σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Διαχείρισης και διοίκησης οργανισμών και υπηρεσιών που ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Επίσης, από το 2002, οι απόφοιτοι του τμήματος θα μπορούν να εργαστούν ως καθηγητές στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ).
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη).

 

37) Πληροφορικής  
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη της επιστήμης της Πληροφορικής, η οποία ασχολείται με την επεξεργασία, οργάνωση, αποθήκευση, ανάκτηση και διάδοση πληροφοριών.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εταιρίες πληροφορικής. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης ή ειδικότητα προγραμματιστή. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Οικονομικό – ΑΣΟΕΕ (Αθηνών), Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Πειραιά, Ιόνιο (Κέρκυρα).

 

38) Πληροφορικής & Τηλεματικής  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστήμης της Πληροφορικής, πρωτίστως στο πεδίο των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων και των σχετικών προς αυτά ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στους τομείς της τηλεματικής (τηλεπληροφορικής), οι οποίοι σχετίζονται με τις δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες (internet technologies). Οι τομείς αυτοί έχουν ποικίλες εφαρμογές, όπως στην εκπαίδευση (e-learning),στην οικονομία (e-business), στη διοίκηση (e-government), στην υγεία (e-health), στις μεταφορές (Advanced Transport Telematics) κ.λπ.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εταιρίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης ή ειδικότητες προγραμματιστή ή ειδικού στην τηλεπληροφορική. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

 

39) Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη της επιστήμης της Πληροφορικής, η οποία ασχολείται με την επεξεργασία, οργάνωση, αποθήκευση, ανάκτηση και διάδοση πληροφοριών.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εταιρίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης ή ειδικότητες προγραμματιστή ή ειδικού στις τηλεπικοινωνίες. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

40) Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική  
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος είναι καταρχάς, όπως στα τμήματα πληροφορικής, η παροχή του βασικού κορμού των γνώσεων στην πλήρως καθορισμένη επιστημονική περιοχή της επιστήμης της πληροφορικής η οποία ασχολείται με την επεξεργασία, οργάνωση, αποθήκευση, ανάκτηση και διάδοση πληροφοριών. Ειδικότερα, το συγκεκριμένο τμήμα έχει ως αποστολή να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά αντικείμενα των πληροφοριακών συστημάτων με έμφαση στο χώρο της ιατρικής/υγείας και των εφαρμογών στην Ιατρική και την Βιοπληροφορική. Θα χορηγεί πτυχίο πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν στους “κλασσικούς” τομείς της ανάπτυξης Λογισμικού, Εφαρμογών Διαδικτύου, Σχεδιασμού και Υλοποίησης Δικτύων, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων που είναι απασχόληση: Σε εταιρίες πληροφορικής. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης ή ειδικότητα προγραμματιστή. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες. Επιπλέον οι απόφοιτοι του τμήματος θα έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν: Σε Βιοϊατρικές Μονάδες. Μονάδες Διαχείρισης & Συντήρησης Απεικονιστικών Ιατρικών Μηχανημάτων. Σε θέσεις ειδικών Βιοπληροφορικής. Σε άλλες θέσεις του κλάδου υγείας, που απαιτούν καλή γνώση πληροφορικής.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (Λαμία).

 

41) Στατιστικών & Αναλογιστικών – Χρ/οικονομικών Μαθ/κών 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια, προαγωγή και μετάδοση της γνώσης, με τη διδασκαλία και έρευνα, στο γνωστικό πεδίο της στατιστικής και της αναλογιστικής επιστήμης και η κατάρτιση επιστημόνων οι οποίοι, χρησιμοποιώντας σύνθετες μαθηματικές μεθόδους, ιδίως της θεωρίας των πιθανοτήτων, με μεθόδους άλλων επιστημών, ιδίως οικονομικών, μπορούν να εκτιμήσουν επιχειρηματικούς κινδύνους ή να πάρουν αποφάσεις για την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών ή να καταρτίσουν ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή συνταξιοδοτικά σχέδια ή να προτείνουν επενδυτικές στρατηγικές με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία του κοινωνικοοικονομικού συστήματος.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και πρακτική εξάσκηση. Το μάθημα των Αγγλικών Ι, ΙΙ & ΙΙΙ είναι υποχρεωτικό.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στη Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ) και σε υπηρεσίες στατιστικής υπουργείων και άλλων φορέων του δημόσιου τομέα. Στο Υπουργείο Εργασίας (Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Σε ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα. Σε υπηρεσίες στατιστικής εταιριών του ιδιωτικού τομέα. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα σε ειδικότητες όπου είναι απαραίτητη καλή γνώση στατιστικής, π.χ. τράπεζες, εταιρίες δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς κτλ. Σε ασφαλιστικές εταιρίες (αναλογιστές). Σε επιχειρήσεις συγκοινωνιών και τηλεπικοινωνιών. Σε εταιρίες πληροφορικής για τη δημιουργία λογισμικού σε αναλογιστικές μελέτες. Σε χρηματιστηριακές εταιρίες. Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Σάμος).

 

42) Στατιστικής 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση των φοιτητών του σε θέματα του γνωστικού πεδίου της στατιστικής επιστήμης, της οικονομετρίας και των συναφών θεωρητικών και εφαρμοσμένων αντικειμένων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στη Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ) και σε υπηρεσίες στατιστικής υπουργείων και άλλων φορέων του δημόσιου τομέα. Σε υπηρεσίες στατιστικής εταιριών του ιδιωτικού τομέα. Σε ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα. Στον ιδιωτικό τομέα σε ειδικότητες όπου είναι απαραίτητη καλή γνώση στατιστικής, π.χ. ασφάλειες (αναλογιστές), τράπεζες, εταιρίες δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς κτλ. Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ).
Το τμήμα βρίσκεται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

43) Φυσικής 
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις για να ασχοληθούν με τη μελέτη και έρευνα των φυσικών φαινομένων και των νόμων που τα διέπουν.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις παραγωγής – εμπορίας προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Στην έρευνα στα πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα μετά από μεταπτυχιακές σπουδές. Μετεωρολόγοι (μεταπτυχιακή ειδίκευση). Καθηγητές πληροφορικής (μεταπτυχιακή ειδίκευση). Ραδιοηλεκτρολόγοι. Καθηγητές φυσικής στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση και κατάρτιση.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κρήτης (Ηράκλειο), Πάτρας.

 

44) Χημείας 
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να ασχοληθούν με τη μελέτη και έρευνα της δομής, της σύνθεσης και μετασχηματισμών της οργανικής και ανόργανης ύλης.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές χημείας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση και κατάρτιση. Σε βιομηχανικές και εμπορικές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα όπου υπάρχει ειδικότητα χημικού. Σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα. Σε νοσοκομεία. Στο γενικό χημείο του κράτους. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κρήτης (Ηράκλειο), Πάτρας.

2) Τμήματα ΤΕΙ

1) Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση ικανών στελεχών για να ασχολούνται με θέματα που αναφέρονται στη γεωργική διοίκηση, τη διαχείριση, την εμπορία, την αγορά γεωργικών προϊόντων και γεωργικών μηχανών (κόστος, επενδύσεις, απόδοση, κέρδη μιας γεωργικής επιχείρησης, πιστοδότηση, χρηματοδότηση κτλ.).
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 5ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο υπουργείο γεωργίας και σε γεωργικούς συνεταιρισμούς και οργανισμούς. Στην αγροτική τράπεζα. Σε επιχειρήσεις εμπορίας, εισαγωγών και εξαγωγών γεωργικών προϊόντων. Σε βιομηχανίες αγροτικών προϊόντων. Σε μεγάλα θερμοκήπια, αγροκτήματα και άλλες γεωργικές επιχειρήσεις. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

 

2) Ανθοκομίας – Αρχιτεκτ. Τοπίου  
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι η κάλυψη των γνωστικών αντικειμένων της εφαρμογής των βιολογικών, τεχνικών και οικονομικών επιστημών που αναφέρονται στους τομείς της επιχειρηματικής ανθοκομίας και της αρχιτεκτονικής τοπίου.
Στο τμήμα Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε δήμους για τη δημιουργία και καλλιέργεια παρτεριών, κήπων και πάρκων. Σε γραφεία μελέτης και εκτέλεσης έργων αρχιτεκτονικής τοπίου, δημιουργίας χλοοταπήτων, μελέτης συστημάτων άρδευσης, θερμοκηπιακών μονάδων κτλ. Σε ιδιωτικές ανθοκομικές επιχειρήσεις. Σε μονάδες διάθεσης πολλαπλασιαστικού υλικού, αγροχημικών και λοιπού ανθοκομικού υλικού, μηχανημάτων κλπ. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες για επιμέλεια κήπων.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα).

 

3) Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας  
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να προετοιμάσουν Τεχνολόγους Γεωπονίας ειδικευμένους σε καλλιέργειες κηπευτικών και ανθοκομικών υπό κάλυψη, σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες και κατασκευές, στον εξοπλισμό και στη λειτουργία θερμοκηπίων, σε συστήματα άρδευσης, καθώς και στη βελτίωση της καλλιέργειας ανθοκομικών και λαχανοκομικών φυτών. Το τμήμα παρέχει γενικότερες γνώσεις στους τομείς της Εδαφολογίας, Φυσιολογίας και Θρέψης φυτών, Φυτοπροστασίας, Κηποτεχνίας κ.α.
Στα τμήματα αυτά υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ιδιωτικές επιχειρήσεις θερμοκηπιακών και ανθοκομικών καλλιεργειών. Σε συνεταιρισμούς. Σε εταιρίες κατασκευής και εξοπλισμού θερμοκηπίων. Στο Υπουργείο Γεωργίας, στην Αγροτική Τράπεζα, στον ΕΟΤ. Σε δήμους για τη δημιουργία και καλλιέργεια παρτεριών, κήπων και πάρκων. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες, ασχολούμενοι με την πώληση ανθοκομικών και λαχανοκομικών προϊόντων. Εργολάβοι θερμοκηπευτικών κατασκευών, αφού εγγραφούν στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Ηρακλείου, Καλαμάτας.

 

4) Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβάλλοντος  
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η εκπαίδευση Τεχνολόγων Δασοπονίας που θα μελετούν και θα εφαρμόζουν τεχνικές και μεθόδους για την προστασία, την αύξηση και την εκμετάλλευση του δασικού πλούτου της χώρας.
Στα τμήματα Δασοπονίας υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης σε Δασαρχία, Δασικές Βιομηχανίες, Αγροτικές Τράπεζες, σε ιδιωτικά γραφεία δασικών μελετών και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπ. Γεωργίας, σε διευθύνσεις δασών και Νομαρχιών, δασαρχεία και σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε ιδρύματα δασικών ερευνών. Σε συνεταιρισμούς και στον ιδιωτικό τομέα (δασικές εκμεταλλεύσεις, ιδιωτικά δάση κλπ.). Σε δασικές βιομηχανίες. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ως ιδιώτες σε δικό τους γραφείο μελετών και κατασκευών μέχρι ορισμένο όριο δαπάνης έργου.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Λαμίας (Καρπενήσι), Λάρισας (Καρδίτσα), Καβάλας (Δράμα).

 

5) Ζωικής Παραγωγής  
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η εκπαίδευση Τεχνολόγων που θα ασχολούνται με θέματα που αναφέρονται στην παραγωγή και την εκμετάλλευση της κτηνοτροφίας (αύξηση ζωικής παραγωγής, τρόποι διατροφής, θρεπτική ικανότητα των ζωοτροφών, επιλογή ζώων, εμβολιασμοί, φαρμακευτική περίθαλψη, διάγνωση βασικών ασθενειών και παρασίτων, τρόποι σφαγής και διάθεσης κρεάτων κτλ.).
Στα τμήματα Ζωικής Παραγωγής υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο υπουργείο γεωργίας και σε εποπτευόμενους από αυτό οργανισμούς. Σε συνεταιρισμούς κτηνοτρόφων. Στην Αγροτική Τράπεζα. Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη ζωική παραγωγή. Σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις και σφαγεία. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες και σύμβουλοι κτηνοτρόφων (μπορούν να αποκτήσουν άδεια λειτουργίας καταστήματος εμπορίας ζωικών φαρμάκων, προστατευτικών προϊόντων και ζωοτροφών).
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα), Ηπείρου (Άρτα).

 

6) Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας  
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να προετοιμάσουν Τεχνολόγους Γεωπονίας ειδικευμένους σε καλλιέργειες κηπευτικών και ανθοκομικών υπό κάλυψη, σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες και κατασκευές, στον εξοπλισμό και στη λειτουργία θερμοκηπίων, σε συστήματα άρδευσης, καθώς και στη βελτίωση της καλλιέργειας ανθοκομικών και λαχανοκομικών φυτών. Το τμήμα παρέχει γενικότερες γνώσεις στους τομείς της Εδαφολογίας, Φυσιολογίας και Θρέψης φυτών, Φυτοπροστασίας, Κηποτεχνίας κ.α.
Στα τμήματα αυτά υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ιδιωτικές επιχειρήσεις θερμοκηπιακών και ανθοκομικών καλλιεργειών. Σε συνεταιρισμούς. Σε εταιρίες κατασκευής και εξοπλισμού θερμοκηπίων. Στο Υπουργείο Γεωργίας, στην Αγροτική Τράπεζα, στον ΕΟΤ. Σε δήμους για τη δημιουργία και καλλιέργεια παρτεριών, κήπων και πάρκων. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες, ασχολούμενοι με την πώληση ανθοκομικών και λαχανοκομικών προϊόντων. Εργολάβοι θερμοκηπευτικών κατασκευών, αφού εγγραφούν στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.
Το τμήμα βρίσκεται στα ΤΕΙ Μεσολογγίου.

 

7) Ιχθυοκομίας – Αλιείας  
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η εκπαίδευση στελεχών ικανών να μελετούν και να εφαρμόζουν τεχνικές και μεθόδους για την προστασία, την αύξηση και την εκμετάλλευση του υδρόβιου κόσμου.
Στα τμήματα αυτά υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο υπουργείο γεωργίας και σε εποπτευόμενους από αυτό οργανισμούς. Σε συνεταιρισμούς αλιέων. Σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, εκτροφεία και άλλες αλιευτικές επιχειρήσεις. Σε επιχειρήσεις εμπορίας και μεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στην αλιευτική παραγωγή. Σε ερευνητικά ιδρύματα ως Τεχνολόγοι – Ιχθυολόγοι. Καθηγητές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, της Ιχθυοκομικής και Αλιευτικής κατάρτισης και της μηχανικής υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Εργολάβοι εξειδικευμένων αλιευτικών έργων μετά από εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Οι απόφοιτοι των τμημάτων μπορούν να εγγραφούν στο Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο (ΤΕΕ) Ελλάδος ως Τεχνολόγοι Μηχανικοί Υδατοκαλλιέργειας και Αλιευτικής Παραγωγής.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Ηπείρου (Ηγουμενίτσα).

 

8) Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στον τομέα μελέτης του λαϊκού μουσικού πολιτισμού και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Υπουργείο Πολιτισμού και σε δημόσιους πολιτιστικούς φορείς. Μουσικά και χορευτικά συγκροτήματα δήμων και πολιτιστικών φορέων. Μουσικά Γυμνάσια, Λύκεια, Ωδεία, Μουσικές Σχολές κ.α. Σχολές χορού. Εμπορία, κατασκευή και συντήρηση λαϊκών μουσικών οργάνων. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες – μουσικοί στον τομέα εξειδίκευσής τους. Σε εκδοτικούς οίκους, δισκογραφικές εταιρίες και στα ΜΜΕ.
Το τμήμα βρίσκεται στα ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα).

 

9) Πληροφορικής & ΜΜΕ  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές στα γνωστικά αντικείμενα των ΜΜΕ και στις τεχνικές της κλασικής αλλά και ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας έτσι ώστε να αποκτήσουν τα εφόδια που θα τους επιτρέψουν να υποστηρίζουν με επιτυχία τις διαδικασίες διαχείρισης της πληροφορίας με παραδοσιακές μεθόδους αλλά και με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Δημοσιογράφοι στον έντυπο και τον ηλεκτρονικό τύπο. Σε τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και τμήματα Μάρκετινγκ επιχειρήσεων και οργανισμών. Σε γραφεία τύπου οργανισμών. Ελεύθεροι επαγγελματίες – Σύμβουλοι επικοινωνίας. Σε διαφημιστικές εταιρίες. Σε εταιρίες ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων. Σε εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων. Πολιτιστικά στελέχη. Χειριστές συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου.
Το τμήμα βρίσκεται στα ΤΕΙ Πάτρας (Πύργος).

 

10) Προσχολικής Αγωγής / Βρεφονηπιοκομίας  
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η επιστημονική κατάρτιση των σπουδαστών σε θέματα ανάπτυξης και εξέλιξης, αγωγής και φροντίδας, σωματικής υγείας και ακεραιότητας βρεφών και νηπίων από τη γέννησή τους μέχρι την είσοδό τους στο δημοτικό σχολείο.
Στα τμήματα υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε βρεφοκομεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς και άλλα ιδρύματα φροντίδας βρεφών. Σε παιδικούς σταθμούς. Σε υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε νοσοκομεία παίδων. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες για αγωγή και φροντίδα νηπίων και συμβουλευτική γονέων. Στη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπεύθυνοι για τη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία βρεφονηπιακών μαθημάτων. Ως βοηθοί ειδικών παιδαγωγών σε χώρους ειδικής προσχολικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ερευνητικές ομάδες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ηπείρου (Ιωάννινα)

 

11) Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση τεχνολόγων γεωπόνων εξειδικευμένων στη Βιολογική Γεωργία. Ειδικότερα, ο τεχνολόγος γεωπόνος θα ασχοληθεί και θα επιλύσει προβλήματα που σχετίζονται με την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος από την αλόγιστη γεωργική χρήση.
Στο τμήμα Βιολογικής Γεωργίας υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Το Τμήμα στοχεύει στην εκπαίδευση ειδικών γεωτεχνικών, οι οποίοι θα συμβάλλουν μελλοντικά στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων χωρίς επιβάρυνση από αγροχημικά, στο σύνολο του γεωργικού τομέα, καθώς επίσης και στην παραγωγή βιολογικών αγροτικών προϊόντων. Ειδικότερα, ευκαιρίες απασχόλησης υπάρχουν: Στο δημόσιο τομέα σε υπηρεσίες, τράπεζες, Υπουργεία Γεωργίας – Ανάπτυξης. Σε συνεταιρισμούς, εταιρίες και βιομηχανίες τροφίμων. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε δικές τους καλλιέργειες.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Αργοστόλι).

 

12) Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας  
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος είναι η δημιουργία τεχνικών στελεχών στους τομείς και του περιβάλλοντος με αντικείμενα: Τη διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Τη διοίκηση, το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων, έργων και πολιτικών σε θέματα περιβάλλοντος, κτλ. Τις μονάδες αντιρρύπανσης και τις καθαρές τεχνολογίες.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δημόσιο (Υπουργεία, Νομαρχίες, Δήμοι). Στον ιδιωτικό τομέα, σε τεχνικές εταιρίες, στη βιομηχανία κλπ. Σε γραφεία μελετών. Εργολήπτες δημοσίων έργων μετά τη λήψη του σχετικού μελετητικού και εργοληπτικού πτυχίου. Ελεύθεροι επαγγελματίες (τεχνικό γραφείο). Σε άλλους οργανισμούς και υπηρεσίες που ασχολούνται με θέματα οικολογίας και περιβάλλοντος.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος).

 

13) Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης  
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η εκπαίδευση στελεχών ικανών να μελετούν και να εφαρμόζουν τεχνικές και μεθόδους για την προστασία, την αύξηση και την εκμετάλλευση του υδρόβιου κόσμου.
Στα τμήματα αυτά υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο υπουργείο γεωργίας και σε εποπτευόμενους από αυτό οργανισμούς. Σε συνεταιρισμούς αλιέων. Σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, εκτροφεία και άλλες αλιευτικές επιχειρήσεις. Σε επιχειρήσεις εμπορίας και μεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στην αλιευτική παραγωγή. Σε ερευνητικά ιδρύματα ως Τεχνολόγοι – Ιχθυολόγοι. Καθηγητές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, της Ιχθυοκομικής και Αλιευτικής κατάρτισης και της μηχανικής υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Εργολάβοι εξειδικευμένων αλιευτικών έργων μετά από εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Οι απόφοιτοι των τμημάτων μπορούν να εγγραφούν στο Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο (ΤΕΕ) Ελλάδος ως Τεχνολόγοι Μηχανικοί Υδατοκαλλιέργειας και Αλιευτικής Παραγωγής.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Μεσολογγίου.

 

14) Φυτικής Παραγωγής  
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η εκπαίδευση Τεχνολόγων που θα ασχολούνται με την αντιμετώπιση και την επίλυση γεωργικών προβλημάτων που αναφέρονται στη φυτική παραγωγή (αύξηση παραγωγής, βελτίωση ποιότητας φυτικών προϊόντων, σωστή λίπανση, διάγνωση και καταπολέμηση ασθενειών, επιλογή γεωργικών μηχανημάτων, επιλογή κτιρίων για φύλαξη φυτικών προϊόντων κτλ.).
Στα τμήματα Φυτικής Παραγωγής υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς. Στην αγροτική τράπεζα. Σε σταθμούς γεωργικής έρευνας. Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική παραγωγή. Σε θερμοκήπια, κήπους και αγροκτήματα. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Καλαμάτας, Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα), Ηπείρου (Άρτα).

3) Στρατιωτικές Σχολές

1) Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα  
Σκοπός: Να ευρύνει και να επεκτείνει τις γενικές γνώσεις των Ευελπίδων παρέχοντας την απαραίτητη γενική εκπαίδευση από τον κύκλο των μαθημάτων των Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, να παρέχει την απαιτούμενη γενική στρατιωτική εκπαίδευση, ώστε οι απόφοιτοί του να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και αφομοιώσουν την ειδική εκπαίδευση του Όπλου ή Σώματος, στο οποίο θα καταταγούν, να καλλιεργήσει και αναπτύξει τις στρατιωτικές αρετές και τη στρατιωτική αγωγή, ώστε οι απόφοιτοί του να αποκτήσουν ηγετικά προσόντα με υψηλή μόρφωση και μεγάλη σωματική και ψυχική αντοχή. Η στρατιωτική εξέλιξη των Ευελπίδων ως Αξιωματικοί ακολουθεί την εξής χρονολογική πορεία: Ανθυπολοχαγός (3 έτη), Υπολοχαγός (4 έτη), Λοχαγός (5 έτη), Ταγματάρχης (4 έτη), Αντισυνταγματάρχης (5 έτη), Συνταγματάρχης (3 έτη), Ταξίαρχος (2 έτη), Υποστράτηγος (2 έτη), Αντιστράτηγος (ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας), Στρατηγός (ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας).
Στο τμήμα Ευελπίδων (όπλα και σώματα) υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Προϋποθέσεις : Για να εισαχθεί ένας υποψήφιος στη Σχολή Ευελπίδων θα πρέπει να είναι Έλληνας το γένος, να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου με διαγωγή τουλάχιστον «Κοσμία», να έχει ηλικία 17 έως 21 ετών, να έχει ανάστημα πάνω από 1,65 για τους άντρες και πάνω από 1,55 για τις γυναίκες, να είναι υγιής με άρτια σωματική διάπλαση, να είναι άγαμος και να μην έχει καταδικαστεί ή διώκεται για διάφορα εγκλήματα. Επίσης οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ελληνικός Στρατός. Οι απόφοιτοι ονομάζονται ανθυπολοχαγοί και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι αξιωματικοί του στρατού, όπου υποχρεούνται να παραμείνουν τουλάχιστον 12 χρόνια (στη σχολή γίνονται δεκτές και γυναίκες). Οι απόφοιτοι, μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν σχολές μεταπτυχιακού επιπέδου και εξειδίκευσης ή να εγγραφούν σε άλλες σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε μερικές περιπτώσεις σε προχωρημένο έτος.
Το τμήμα λειτουργεί στη Βάρη Αττικής.

 

2) Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα  
Σκοπός: Να ευρύνει και να επεκτείνει τις γενικές γνώσεις των Ευελπίδων παρέχοντας την απαραίτητη γενική εκπαίδευση από τον κύκλο των μαθημάτων των Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, να παρέχει την απαιτούμενη γενική στρατιωτική εκπαίδευση, ώστε οι απόφοιτοί του να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και αφομοιώσουν την ειδική εκπαίδευση του Όπλου ή Σώματος, στο οποίο θα καταταγούν, να καλλιεργήσει και αναπτύξει τις στρατιωτικές αρετές και τη στρατιωτική αγωγή, ώστε οι απόφοιτοί του να αποκτήσουν ηγετικά προσόντα με υψηλή μόρφωση και μεγάλη σωματική και ψυχική αντοχή.
Στο τμήμα Ευελπίδων (όπλα και σώματα) υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Προϋποθέσεις : Για να εισαχθεί ένας υποψήφιος στη Σχολή Ευελπίδων θα πρέπει να είναι Έλληνας το γένος, να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου με διαγωγή τουλάχιστον «Κοσμία», να έχει ηλικία 17 έως 21 ετών, να έχει ανάστημα πάνω από 1,65 για τους άντρες και πάνω από 1,55 για τις γυναίκες, να είναι υγιής με άρτια σωματική διάπλαση, να είναι άγαμος και να μην έχει καταδικαστεί ή διώκεται για διάφορα εγκλήματα. Επίσης οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ελληνικός Στρατός. Οι απόφοιτοι ονομάζονται ανθυπολοχαγοί και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι αξιωματικοί του στρατού, όπου υποχρεούνται να παραμείνουν τουλάχιστον 12 χρόνια (στη σχολή γίνονται δεκτές και γυναίκες). Οι απόφοιτοι, μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν σχολές μεταπτυχιακού επιπέδου και εξειδίκευσης ή να εγγραφούν σε άλλες σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε μερικές περιπτώσεις σε προχωρημένο έτος.
Το τμήμα λειτουργεί στη Βάρη Αττικής.

 

3) Ικάρων (ΣΙ) – Ιπτάμενοι  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να παρέχει ακαδημαϊκή, στρατιωτική, αθλητική και πτητική εκπαίδευση, ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης αεροδυναμικής εποχής ως αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας.
Στο τμήμα Ικάρων (Ιπτάμενοι και Μηχανικοί) υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Προϋποθέσεις : Για να εισαχθεί ένας υποψήφιος στη Σχολή Ευελπίδων θα πρέπει να είναι Έλληνας το γένος, να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου με διαγωγή τουλάχιστον «Κοσμία», να έχει ηλικία 17 έως 21 ετών, να έχει ανάστημα από 1,65 έως 1,90 για τους Ιπτάμενους, να είναι υγιής με άρτια σωματική διάπλαση, να είναι άγαμος και να μην έχει καταδικαστεί ή διώκεται για διάφορα εγκλήματα. Επίσης οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες. Οι Ίκαροι του τμήματος, οι οποίοι κατά την διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών διαγράφονται από το τμήμα λόγω πτητικής ανεπάρκειας, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στο πρώτο έτος σπουδών της επόμενης Σχολής ή Τμήματος της προτίμησής τους στο μηχανογραφικό δελτίο, για την οποία είχαν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη συνολική βαθμολογία του τελευταίου εισαγόμενου, με βάση τα αποτελέσματα επιλογής του έτους εισαγωγής τους στη Σχολή από την οποία διαγράφονται. Οι Ίκαροι του τμήματος που στο 2ο, 3ο ή 4ο έτος σπουδών αποτυγχάνουν πτήσεις ή κρίνονται υγειονομικά ακατάλληλοι για το ιπτάμενο προσωπικό, κατάλληλοι όμως για το προσωπικό εδάφους, δύναται να εντάσσονται κατόπιν αιτήσεώς τους, σε Τμήματα Ελεγκτών Αεράμυνας που συγκροτούνται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας, επαναλαμβάνοντας εξ αρχής το ίδιο έτος σπουδών.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεμική Αεροπορία. Οι απόφοιτοι ονομάζονται ανθυποσμηναγοί και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας, όπου υποχρεούνται να παραμείνουν τουλάχιστον 12 χρόνια. Η σχολή δέχεται και γυναίκες. Όσοι αξιωματικοί ακολουθήσουν τον κλάδο του ιπτάμενου μπορούν να αποστρατευτούν όταν συμπληρώσουν 18 χρόνια υπηρεσίας, γιατί τα χρόνια των ιπτάμενων υπολογίζονται στο διπλάσιο. Μετά την αποστράτευση είναι δυνατόν να εργαστούν στην Πολιτική Αεροπορία.
Το τμήμα λειτουργεί στο Αεροδρόμιο Δεκέλειας (Τατόι).

 

4) Ικάρων (ΣΙ) – Μηχανικοί (ΣΜΑ)  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να παρέχει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης αεροδυναμικής εποχής ως αξιωματικοί- μηχανικοί αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας.
Στο τμήμα Ικάρων (Ιπτάμενοι και Μηχανικοί) υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια (κατά τα τελευταίο έτος οι Ίκαροι εκπονούν Διπλωματική εργασία).
Προϋποθέσεις : Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες.
Εξειδικεύσεις: (Οι ειδικεύσεις των μηχανικών δίνονται αμέσως μετά το πέρας του 1ου έτους). Μηχανικών Αεροσκαφών. Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών (Τ-Η). Μηχανικών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων (ΜΑΕ).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεμική Αεροπορία. Οι απόφοιτοι ονομάζονται ανθυποσμηναγοί και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι αξιωματικοί του πολεμικής αεροπορίας, όπου υποχρεούνται να παραμείνουν τουλάχιστον 12 χρόνια. Η σχολή δέχεται και γυναίκες.
Το τμήμα λειτουργεί στο Αεροδρόμιο Δεκέλειας (Τατόι).

 

5) Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) – Μάχιμοι  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να παρέχει στους σπουδαστές του την κατάλληλη ναυτική ή στρατιωτική εκπαίδευση προκειμένου μετά την αποφοίτησή τους από το Τμήμα να επανδρώσουν το σώμα των μονίμων αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού. Η στρατιωτική εξέλιξη των σπουδαστών ως Αξιωματικοί ακολουθεί την εξής χρονολογική πορεία: Σημαιοφόρος (3 έτη), Ανθυποπλοίαρχος (4 έτη), Υποπλοίαρχος (5 έτη), Πλωτάρχης (4 έτη), Αντιπλοίαρχος (5 έτη), Πλοίαρχος (3 έτη), Αρχιπλοίαρχος (2 έτη), Υποναύαρχος (2 έτη), Αντιναύαρχος (ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας), Ναύαρχος (ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας).
Στο τμήμα Ναυτικών Δοκίμων (μάχιμοι και μηχανικοί) υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Προϋποθέσεις : Για να εισαχθεί ένας υποψήφιος στη Σχολή Ευελπίδων θα πρέπει να είναι Έλληνας το γένος, να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου με διαγωγή τουλάχιστον «Κοσμία», να έχει ηλικία 17 έως 21 ετών, να έχει ανάστημα πάνω από 1,65, να είναι υγιής με άρτια σωματική διάπλαση, να είναι άγαμος και να μην έχει καταδικαστεί ή διώκεται για διάφορα εγκλήματα. Επίσης οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεμικό Ναυτικό. Οι απόφοιτοι ονομάζονται σημαιοφόροι και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι αξιωματικοί του ναυτικού, όπου υποχρεούνται να παραμείνουν τουλάχιστον 12 χρόνια. Μπορούν να εγγραφούν σε άλλες Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Μετά την αποχώρησή τους από το Πολεμικό Ναυτικό μπορούν να εργαστούν ως Πλοίαρχοι του Εμπορικού Ναυτικού.
Το τμήμα λειτουργεί στον Πειραιά.

 

6) Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) – Μηχανικοί  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να παρέχει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης αεροδυναμικής εποχής ως αξιωματικοί- μηχανικοί του Πολεμικού Ναυτικού.
Στο τμήμα Ναυτικών Δοκίμων (μάχιμοι και μηχανικοί) υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Προϋποθέσεις : Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεμικό Ναυτικό. Οι απόφοιτοι ονομάζονται σημαιοφόροι και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι αξιωματικοί του ναυτικού, όπου υποχρεούνται να παραμείνουν τουλάχιστον 12 χρόνια. Μπορούν να εγγραφούν σε άλλες Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Μετά την αποχώρησή τους από το Πολεμικό Ναυτικό μπορούν να εργαστούν ως Μηχανικοί του Εμπορικού Ναυτικού.
Το τμήμα λειτουργεί στον Πειραιά.

 

7) Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να εκπαιδεύει Μόνιμους Υπαξιωματικούς Ραδιοναυτίλους για επάνδρωση των μεταφορικών αεροσκαφών που διαθέτει η Πολεμική Αεροπορία. Η εκπαίδευση διακρίνεται σε: Στρατιωτική. Ακαδημαϊκή. Αθλητική. Πτητική (αρχίζει στο 2ο εξάμηνο και συνεχίζεται σε όλο το 2ο έτος).
Στο τμήμα Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Προϋποθέσεις : Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μεταξύ 17 και 21 ετών και να κατέχουν απολυτήριο Λυκείου ή να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που να τους επιτρέπει να συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεμική Αεροπορία. Οι απόφοιτοι έχουν την ειδικότητα ραδιοναυτίλου και παίρνουν το βαθμό του επισμηνία.
Το τμήμα λειτουργεί στον ίδιο χώρο με τη ΣΤΥΑ στο Αεροδρόμιο Δεκέλειας (Τατόι).

4) Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

1) Σχολή Πλοιάρχων  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος είναι να να εκπαιδεύσει Αξιωματικούς οι οποίοι θα αποτελέσουν στελέχη της Εμπορικής Ναυτιλίας. Προσφέρει σύγχρονες και εξειδικευμένες γνώσεις με το σύστημα της εναλλασσόμενης εκπαίδευσης μεταξύ Σχολής και πλοίου. Κατά την φοίτηση οι Πλοίαρχοι αποκτούν βασικές γνώσεις υποδομής σε Μαθηματικά, Φυσική, Πληροφορική, Μετεωρολογία και Αγγλικά καθώς και σε μαθήματα ειδικότητας όπως: Ναυτιλία, Ναυτικό Δίκαιο, Διεθνείς Συμβάσεις, Επικοινωνίες, Οικονομική Διαχείριση Πλοίου, Φορτώσεις κ.λπ. Το τμήμα ανήκει στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). Οι απόφοιτοι των ΑΕΝ αποκτούν τίτλο σπουδών Τρίτης Βαθμίδας Εκπαίδευσης και ταυτόχρονα το δίπλωμα Αξιωματικού Γ΄ Τάξης, Πλοιάρχου ή Μηχανικού Ε.Ν. Οι απόφοιτοι ΑΕΝ μπορούν να εξελιχθούν σε Β΄ Πλοιάρχους ή Μηχανικούς και, στη συνέχεια, σε Α΄ Πλοιάρχους και Μηχανικούς, αφού πραγματοποιήσουν θαλάσσια υπηρεσία και την κατάλληλη επιμόρφωση. Η σταδιοδρομία στη Ναυτιλία δεν περιορίζεται μόνο στα πλοία. Γύρω από αυτά δραστηριοποιούνται και πολλοί άλλοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπως ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασμοί, πρακτορεύσεις, νηογνώμονες, ασφαλίσεις, παρεμφερείς δημόσιοι και ιδιωτικοί Οργανισμοί κ.ά.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται πρακτική άσκηση σε πλοίο διάρκειας 2 εξαμήνων).
Προϋποθέσεις : Για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού οι προκαταρκτικές εξετάσεις περιλαμβάνουν μόνο υγειονομική εξέταση.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πλοίαρχοι στην Εμπορική Ναυτιλία.
Το τμήμα λειτουργεί: ΑΕΝ Μακεδονίας (έδρα: Ν. Μηχανιώνα), ΑΕΝ Ηπείρου (έδρα: Πρέβεζα), ΑΕΝ Ιονίων Νήσων (έδρα: Αργοστόλι), ΑΕΝ Κύμης, ΑΕΝ Οινουσών, ΑΕΝ Ασπροπύργου, ΑΕΝ Ύδρας, ΑΕΝ Σύρου, ΑΕΝ Κρήτης (έδρα: Χανιά).

 

2) Σχολή Μηχανικών  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος είναι να να εκπαιδεύσει Αξιωματικούς οι οποίοι θα αποτελέσουν στελέχη της Εμπορικής Ναυτιλίας. Προσφέρει σύγχρονες και εξειδικευμένες γνώσεις με το σύστημα της εναλλασσόμενης εκπαίδευσης μεταξύ Σχολής και πλοίου. Κατά την φοίτηση οι Μηχανικοί αποκτούν βασικές γνώσεις σε Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική και Αγγλικά (ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκμάθηση των Αγγλικών, καθώς η γνώση τους κρίνεται απαραίτητη για μια αξιόλογη σταδιοδρομία στο χώρο της Εμπορικής Ναυτιλίας) καθώς και σε μαθήματα ειδικότητας όπως: Θερμοδυναμική, Αντοχή Υλικών, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, Ναυτικές Μηχανές και Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου, Ηλεκτρικές Μηχανές, Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου κ.λπ. Το τμήμα ανήκει στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). Οι απόφοιτοι των ΑΕΝ αποκτούν τίτλο σπουδών Τρίτης Βαθμίδας Εκπαίδευσης και ταυτόχρονα το δίπλωμα Αξιωματικού Γ΄ Τάξης, Πλοιάρχου ή Μηχανικού Ε.Ν. Οι απόφοιτοι ΑΕΝ μπορούν να εξελιχθούν σε Β΄ Πλοιάρχους ή Μηχανικούς και, στη συνέχεια, σε Α΄ Πλοιάρχους και Μηχανικούς, αφού πραγματοποιήσουν θαλάσσια υπηρεσία και την κατάλληλη επιμόρφωση. Η σταδιοδρομία στη Ναυτιλία δεν περιορίζεται μόνο στα πλοία. Γύρω από αυτά δραστηριοποιούνται και πολλοί άλλοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπως ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασμοί, πρακτορεύσεις, νηογνώμονες, ασφαλίσεις, παρεμφερείς δημόσιοι και ιδιωτικοί Οργανισμοί κ.ά.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται πρακτική άσκηση σε πλοίο διάρκειας 2 εξαμήνων).
Προϋποθέσεις : Για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού οι προκαταρκτικές εξετάσεις περιλαμβάνουν μόνο υγειονομική εξέταση.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πλοίαρχοι στην Εμπορική Ναυτιλία.
Το τμήμα λειτουργεί: ΑΕΝ Μακεδονίας (έδρα: Ν. Μηχανιώνα), ΑΕΝ Ασπροπύργου, ΑΕΝ Χίου, ΑΕΝ Κρήτης (έδρα: Χανιά).
Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s