Σχολές 5ου επιστημονικού πεδίου

1) Τμήματα ΑΕΙ

1) Αγροτικής Ανάπτυξης  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η συστηματική καλλιέργεια, προαγωγή και ανάπτυξη της γεωπονικής επιστήμης με προσανατολισμό τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, τις εξελίξεις στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τις τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές διαδικασίες ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, ιδιαίτερα δε των αγροτικών ακριτικών περιοχών.
Στο τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε αγροτοβιομηχανικές επιχειρήσεις και συνεταιριστικές εκμεταλλεύσεις, σε δραστηριότητες οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης, συντονισμού και επίβλεψης. Σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης στους τομείς της αγροτικής οικονομίας.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θράκης (Ορεστιάδα).

 

2) Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων γεωργικής – ζωικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της. Τα μαθήματα που διδάσκονται οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να διακριθούν σε τρεις ενότητες: Μαθήματα Γενικής Υποδομής, Μαθήματα Γεωπονικής Υποδομής και Μαθήματα Ειδίκευσης.
Στο τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο υπουργείο γεωργίας και σε γεωργικούς συνεταιρισμούς. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε επιχειρήσεις εμπορίας, εισαγωγών και εξαγωγών γεωργικών προϊόντων. Σε μεγάλα θερμοκήπια και αγροκτήματα. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (Αθήνα).

 

3) Βαλκανικών – Σλαβικών & Ανατολ. Σπουδών  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών χωρών, να μελετά και να αναπτύσσει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις των κρατών αυτών με την Ελλάδα.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Το πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος περιλαμβάνει την υποχρεωτική παρακολούθηση της Ρωσικής και μιας ακόμη γλώσσας της περιοχής επί οκτώ (8) εξάμηνα. 
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων:   Σε ινστιτούτα μελετών και σε οργανισμούς που ασχολούνται με την ιστορική έρευνα (βιβλιοθήκες, αρχεία κτλ.). Σε εταιρίες δημοσκοπήσεων και μελέτης πολιτικών φαινομένων. Στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στις προαναφερόμενες χώρες. Σε ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς που αναπτύσσουν κάθε είδους δραστηριότητα στις προαναφερόμενες χώρες. Διδασκαλία των γλωσσών και μεταφράσεις.   
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη).

 

4) Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η ανάδειξη στελεχών στην επιστήμη της Διοίκησης της Παραγωγής, με έμφαση στις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στα συστήματα παραγωγής. Στόχος του Τμήματος, με το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τη γνώση της επιστημονικής μεθοδολογίας που απαιτείται για την ανάλυση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την οργάνωση κατάλληλων συστημάτων, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων τα οποία ανακύπτουν από τις αλληλεξαρτήσεις ανθρώπινου παράγοντα, πρώτων υλών ή υλικών, μέσων παραγωγής και σύγχρονης τεχνολογίας στη λειτουργία της παραγωγής.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Το πρόγραμμα του Τμήματος απευθύνεται στους φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να αναδειχθούν σε στελέχη ιδιωτικών και δημόσιων παραγωγικών μονάδων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν: Σε υπηρεσίες των Υπουργείων Έρευνας & Τεχνολογίας και Ανάπτυξης και σε δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις. Στη βιομηχανία και σε μεγάλες επιχειρήσεις με υψηλή τεχνολογία ή σύγχρονες δομές διοίκησης. Καθηγητές στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ).
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.

 

5) Δημόσιας Διοίκησης  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να μεταδίδει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις, για να ασχοληθούν με τη μελέτη και έρευνα θεμάτων που ανήκουν στο χώρο του Δημοσίου Δικαίου, της Διοικητικής Επιστήμης και της Πολιτικής Οικονομίας.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στελέχη στο δημόσιο τομέα και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε διεθνείς οργανισμούς. Σε ινστιτούτα πολιτικών και ιστορικών ερευνών. Σε εταιρίες δημοσκοπήσεων και μελέτης πολιτικών φαινομένων. Στο διπλωματικό σώμα. Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Δημόσιας Οικονομικής μπορούν να εγγράφονται ως μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

6) Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η μελέτη της επιστήμης του περιβάλλοντος, της διαχείρισης των χρήσεων της γης και της αξιοποίησης των φυσικών πόρων για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Αποστολή του είναι: Η συστηματική μελέτη, κατανόηση και προστασία της επιστήμης του περιβάλλοντος. Η διαχείριση χρήσεων γης. Η αξιοποίηση φυσικών πόρων. Οι μέθοδοι σχεδιασμού και χρήσεων των φυσικών πόρων. Η αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η διαφανής έρευνα του ανθρώπινου βίου σε σχέση με το περιβάλλον.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα υπουργεία περιβάλλοντος, γεωργίας, ανάπτυξης και σε άλλους κρατικούς φορείς και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Μελετητές θεμάτων περιβάλλοντος και φυσικών πόρων. Σε συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Αγρίνιο).

 

7) Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η κατάρτιση φοιτητών σε θέματα που αφορούν τις διεθνείς και ευρωπαϊκές οικονομικές σχέσεις, για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών της χώρας στον τομέα των εξωτερικών συναλλαγών.
Για την εισαγωγή στο τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ανάλογες με αυτές του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, με κατεύθυνση και προς εργασίες με περισσότερο πολιτικό-διπλωματικό περιεχόμενο. Στο δημόσιο τομέα, σε υπηρεσίες που ασχολούνται με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές σχέσεις της χώρας. Σε ερευνητικά κέντρα, σε τράπεζες. Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε οργανισμούς και υπηρεσίες Περιφερειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης. Στις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διεθνείς Οικονομικούς, Κοινωνικούς και Πολιτικούς Οργανισμούς. Στον ιδιωτικό τομέα σε επιχειρήσεις. Καθηγητές στη μέση εκπαίδευση και κατάρτιση, αφού φοιτήσουν στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ).
Το τμήμα βρίσκεται στo Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη).

 

8) Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η κατάρτιση φοιτητών σε θέματα που αφορούν τις διεθνείς και ευρωπαϊκές οικονομικές σχέσεις, για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών της χώρας στον τομέα των εξωτερικών συναλλαγών.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ελληνικό δημόσιο, σε θέσεις που αναφέρονται στις σχέσεις της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα με το εξωτερικό. Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διεθνείς οικονομικοί και πολιτικοί οργανισμοί. Τράπεζες και επιχειρήσεις με εισαγωγικό ή εξαγωγικό προσανατολισμό. Ερευνητικά κέντρα και εταιρίες μελετών. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ).
Το τμήμα βρίσκεται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο – ΑΣΟΕΕ (Αθηνών).

 

9) Διεθνών Οικον. Σχέσεων & Ανάπτυξης 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη της οικονομικής επιστήμης με προσανατολισμό τη μελέτη, διδασκαλία και έρευνα των διεθνών οικονομικών σχέσεων, ιδιαίτερα δε των οικονομικών της Ευρώπης, των Βαλκανικών και των παρευξείνιων χωρών και της διεθνούς επιχειρηματικότητας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι απασχολούνται σε τομείς της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας ιδιαίτερα δε σ’ αυτούς όπου αναπτύσσονται οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με παρευξείνιες χώρες και χώρες της Ευρώπης και των Βαλκανίων. Πιο συγκεκριμένα μπορούν να εργαστούν: Στο ελληνικό δημόσιο, σε θέσεις που αφορούν στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις της χώρας. Σε οργανισμούς και τράπεζες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Σε επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς που αναπτύσσουν οικονομικές δραστηριότητες στη διεθνή αγορά. Σε διεθνείς οικονομικούς και αναπτυξιακούς οργανισμούς. Σε ερευνητικά κέντρα και εταιρίες μελετών.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θράκης (Κομοτηνή).

 

10) Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η κατάρτιση στελεχών στην αποτελεσματική διοίκηση των επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση αγαθών και υπηρεσιών. Οι σπουδαστές του Τμήματος εκπαιδεύονται στη συστηματική οργάνωση των επιχειρήσεων και τη συνειδητοποίηση της κοινωνικής διάστασης των διοικητικών προβλημάτων και αποφάσεων. Επιπλέον, τα Τμήματα αυτά παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις στους τομείς: ναυτιλία, τουρισμός, συνεταιρισμούς, δημοτικές επιχειρήσεις, επιχειρησιακή έρευνα.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Διοικητικά στελέχη στο δημόσιο και σε οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σε επιχειρήσεις, βιομηχανίες και τράπεζες. Λογιστές – Φοροτεχνικοί (απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος η οποία εκδίδεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας). Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αιγαίου (Χίος), Πάτρας, Θράκης (Κομοτηνή).

 

11) Διοίκησης Επιχειρ. Αγροτ. Προϊόντων & Τροφίμων 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η μελέτη της οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα για την κάλυψη αναγκών αγροτικών επιχειρήσεων – συνεταιρισμών, την ανάπτυξη νέου μοντέλου αγροτικών επιχειρήσεων και την αξιοποίηση αγροτικών πόρων.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Γεωργίας και σε οργανισμούς εποπτευόμενους από αυτό (Οργανισμός Βάμβακος, Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων κλπ.). Στην Αγροτική Τράπεζα. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς. Σε μεγάλα θερμοκήπια και αγροκτήματα. Σε γεωργικές επιχειρήσεις φυτικής ή ζωικής παραγωγής, βιομηχανίες γεωργικών φαρμάκων, βιομηχανίες τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων, καταστήματα γεωργικών φαρμάκων – μηχανημάτων κτλ. Σε επιχειρήσεις εμπορίας, εισαγωγών και εξαγωγών γεωργικών προϊόντων. Καθηγητές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Αγρίνιο).

 

12) Διοίκησης Τεχνολογίας  
Σκοπός: Να καλλιεργεί και να προάγει σε συνδυασμό i) γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και ii) τεχνολογικές γνώσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές των τηλεπικοινωνιών και των ψηφιακών. Να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία. Το τμήμα χορηγεί Πτυχίο Διοίκησης Τεχνολογίας.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του τμήματος θα μπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και στον και δημόσιο τομέα: Σε θέσεις διοίκησης (managment) που απαιτούν ιδιαίτερη γνώση των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών σε θέματα διοίκησης. Σε θέσεις σχεδίασης και προτυποποίησης τεχνολογικών προϊόντων. Σε τμήματα μάρκετινγκ, πωλήσεων και υποστήριξης αντίστοιχων υπηρεσιών. Σε τμήματα και ποιοτικού ελέγχου. Σε τμήματα διοίκησης καινοτομίας και τεχνολογικής αλλαγής.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Νάουσα).

 

13) Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η δημιουργία στελεχών με βασικές γνώσεις διοικητικής επιστήμης πλαισιωμένες με γνώσεις και ικανότητες διαχείρισης και χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών αλλά και με τις απαραίτητες διοικητικές και ηγετικές ικανότητες. Στόχος του είναι να προετοιμάζει στελέχη υψηλού επιπέδου για επιχειρήσεις και οργανισμούς, ικανά να αντιμετωπίζουν με επιτυχία την πολυπλοκότητα των σύγχρονων και μελλοντικών τεχνολογικών, οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας πάνω σε συγκεκριμένο πρόβλημα επιχείρησης ή οργανισμού (field consulting project).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ως στελέχη και ως σύμβουλοι σε όλες τις παραδοσιακές ειδικότητες της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν, όπως: Μάρκετινγκ. Διοίκηση Παραγωγής. Χρηματοοικονομικά. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, κλπ. Ειδικότητες αιχμής, όπως: Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Σχεδιασμός και Ανάλυση Διαδικασιών. Διοίκηση Καινοτομίας και Γνώσης. Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Πόρων. Διοίκηση Ψηφιακών Καναλιών. Χρηματοοικονομική Μηχανική.
Το τμήμα βρίσκεται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο – ΑΣΟΕΕ (Αθηνών).

 

14) Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να εκπαιδεύουν επιστήμονες που θα μελετήσουν το γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ώστε να γίνουν στελέχη υψηλού επιπέδου για τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των Οργανισμών του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα. Ακόμη, με τη διδασκαλία νομικών μαθημάτων παρέχονται οι απαιτούμενες γνώσεις του νομικού πλαισίου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και σε οικονομικές υπηρεσίες άλλων υπουργείων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε Τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, ναυτιλιακές επιχειρήσεις κτλ. Σε ερευνητικά κέντρα και εταιρίες μελετών. Στο Χρηματιστήριο και σε χρηματιστηριακές επιχειρήσεις. Σε επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες ή επενδύουν στο Χρηματιστήριο. Στελέχη σε θέματα λογιστικής και χρηματοοικονομικής, σε κάθε μεγέθους επιχειρήσεις και οργανισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς (τοπικού, εθνικού ή πολυεθνικού χαρακτήρα). Λογιστές – Φοροτεχνικοί (απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος η οποία εκδίδεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας). Στην Εκπαίδευση ως καθηγητές.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), Οικονομικό Πανεπιστήμιο – ΑΣΟΕΕ (Αθήνα).

 

15) Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος είναι η δημιουργία στελεχών που συνδυάζουν ουσιαστική γνώση στους τομείς του μάρκετινγκ και της διοίκησης λειτουργιών μιας επιχείρησης, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία την πολυπλοκότητα και τις προκλήσεις των σύγχρονων και μελλοντικών οικονομικών της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στον τομέα του μάρκετινγκ αντικείμενο των σπουδών είναι ο εντοπισμός, η πρόβλεψη, η μέτρηση της ζήτησης και οι μέθοδοι λήψης αποφάσεων σχετικά με την επιλογή, δημιουργία, τιμολόγηση, διάθεση και προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών μιας επιχείρησης έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες της αγοράς. Στον τομέα της διοίκησης λειτουργιών αντικείμενο των σπουδών είναι η παροχή βασικών γνώσεων της διοικητικής επιστήμης πλαισιωμένες με γνώσεις και ικανότητες διαχείρισης και χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών αλλά η παροχή εφοδίων για να αναπτύσσονται οι απαραίτητες διοικητικές και ηγετικές ικανότητες.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, ιδιαίτερα στους τομείς Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Εξαγωγών, Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, Διοίκησης Προμηθειών και Υλικών, Ανάλυσης Συστημάτων και Ανάπτυξης Μηχανογραφικών Συστημάτων. Οικονομικές υπηρεσίες του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε Τράπεζες, Λογιστικές/Ελεγκτικές εταιρίες, Χρηματιστηριακές εταιρίες. Σε εταιρίες μελετών, έρευνας αγοράς, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων. Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Έδεσσα).

 

16) Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι με τις γνώσεις τους μπορούν να βοηθήσουν μία επιχείρηση ή έναν οργανισμό να προβούν στην καλύτερη χρήση των πόρων που έχουν στη διάθεσή τους, ώστε να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους. Αντικείμενο των σπουδών είναι ο εντοπισμός, η πρόβλεψη, η μέτρηση της ζήτησης και οι μέθοδοι λήψης αποφάσεων σχετικά με την επιλογή, δημιουργία, τιμολόγηση, διάθεση και προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης που ικανοποιούν τις ανάγκες της αγοράς.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, ιδιαίτερα στους τομείς Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Εξαγωγών, Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, Διοίκησης Προμηθειών και Υλικών, Ανάλυσης Συστημάτων και Ανάπτυξης Μηχανογραφικών Συστημάτων. Οικονομικές υπηρεσίες του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε Τράπεζες, Λογιστικές/Ελεγκτικές εταιρίες, Χρηματιστηριακές εταιρίες. Σε εταιρίες μελετών, έρευνας αγοράς, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων. Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο – ΑΣΟΕΕ (Αθηνών).

 

17) Ναυτιλιακών Σπουδών  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων καθώς και των επιχειρήσεων της ναυτιλιακής υποδομής. Ταυτόχρονα το τμήμα παρέχει θεωρητικές γνώσεις απαραίτητες για την κατανόηση του οικονομικού, κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος της ναυτιλιακής επιχείρησης.
Για την εισαγωγή στα τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα της Αγγλικής γλώσσας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας. Σε ναυτιλιακές εταιρίες. Σε ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες. Καθηγητές στην εκπαίδευση (δημόσια ή ιδιωτική).
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.

 

18) Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η μελέτη της οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών στους κλάδους της ναυτιλίας, των μεταφορών και του εμπορίου. Αποστολή του τμήματος είναι: Η παροχή υψηλής ποιότητας επιστημονική κατάρτιση στη διακριτή ενότητα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ναυτιλίας – Μεταφορών και Εμπορίου. Η παροχή έρευνας μέσω ανάπτυξης ερευνητικών προγραμμάτων. Η σύνδεση εκπαίδευσης και έρευνας με την πράξη, μέσω συνεργασιών με επιχειρήσεις και οργανισμούς.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας. Σε ναυτιλιακές εταιρίες. Σε ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες. Στην Εκπαίδευση (δημόσια ή ιδιωτική) ως καθηγητές.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Χίος).

 

19) Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η κατάρτιση επιστημονικών στελεχών οικιακής οικονομίας, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαίδευσης, καθώς και στις απαιτήσεις της οργάνωσης και διοίκησης της οικογένειας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, σε ΙΕΚ και σε Κέντρα Λαϊκής Επιμόρφωσης. Σε υπηρεσίες και φορείς των Υπουργείων Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Γεωργίας. Σύμβουλοι για θέματα του αντικειμένου τους σε ιδρύματα, μονάδες περίθαλψης κτλ. Σε αγροτικούς και καταναλωτικούς συνεταιρισμούς, σε επιχειρήσεις διακίνησης τροφίμων, στους οργανισμούς τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Σε προγράμματα και μελέτες λαϊκής επιμόρφωσης, τοπικής – κοινοτικής – περιφερειακής ανάπτυξης, ενημέρωσης του καταναλωτή, προστασίας του περιβάλλοντος κ.ά.
Το τμήμα βρίσκεται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Αθήνα).

 

20) Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καταρτίζει στελέχη για τις κρατικές υπηρεσίες, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τις αστικές και περιφερειακές υπηρεσίες προγραμματισμού. Τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος ομαδοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: Οικονομική Επιστήμη, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Φυσικός Σχεδιασμός, Ποσοτική Ανάλυση.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι, νομαρχίες, περιφέρειες). Σε υπηρεσίες προγραμματισμού αλλά και αποκεντρωμένα παραρτήματα υπηρεσιών του Δημοσίου και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σε εταιρίες μελετών.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Αθηνών).

 

21) Οικονομικών Επιστημών / Οικονομικής Επιστήμης 
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να παρέχουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις, για να μελετούν και να εφαρμόζουν οικονομικές θεωρίες και να ασχολούνται με την ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων, τον καταμερισμό της εργασίας και γενικά με την έρευνα και την πρόβλεψη των οικονομικών φαινομένων. Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στη μετάδοση γνώσεων, στην καλλιέργεια του επιστημονικού προβληματισμού των φοιτητών και στον προσανατολισμό τους στις επιστημονικές μεθόδους εργασίας και έρευνας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δημόσιο και σε οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σε επιχειρήσεις, βιομηχανίες και τράπεζες. Λογιστές – Φοροτεχνικοί (απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος η οποία εκδίδεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας). Σε εταιρίες και ινστιτούτα μελετών. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο – ΑΣΟΕΕ (Αθηνών), Αριστοτέλειο (Θεσσαλονίκη), Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), Πειραιά, Κρήτης (Ρέθυμνο), Πάτρας (Αγρίνιο), Θεσσαλίας (Βόλος), Ιωαννίνων, Πελοποννήσου (Τρίπολη).

 

22) Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού 
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος είναι η προαγωγή της γνώσης στους τομείς της επιστήμης του αθλητισμού και της οργάνωσης και διοίκησης θεσμών του αθλητισμού. Η επαρκής επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών, ώστε να μπορούν να απασχοληθούν επαγγελματικά με την οργάνωση και τη διαχείριση ποικίλων αθλητικών εκδηλώσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στη λειτουργική δομή του τμήματος εντάσσεται και η οργάνωση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών για εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε δημόσιους φορείς με αντικείμενο θέματα αθλητισμού και νεολαίας (Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού, Γεν. Γραμματεία Νέας Γενιάς κτλ.) Σε διοικητικές θέσεις αθλητικών συλλόγων, σωματείων, ομοσπονδιών, δημόσιων και ιδιωτικών γυμναστηρίων. Σε προγράμματα άθλησης φορέων του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε φορείς και εταιρείες διαχείρισης αθλητικών εκδηλώσεων και αθλητικού μάρκετινγκ.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Σπάρτη).

 

23) Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Σκοπός: Σκοπός των τμημάτων αυτών είναι να εκπαιδεύουν τους φοιτητές τους στην επιστήμη της Οργάνωσης και Διοίκησης των παραγωγικών μονάδων. Η εκπαίδευση είναι ευρεία και καλύπτει όχι μόνο τις λειτουργίες των μονάδων (Προσωπικού, Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής, Παραγωγής, Μάρκετινγκ), αλλά και το περιβάλλον των μονάδων και τις διάφορες τεχνικές επίλυσης προβλημάτων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Διοικητικά στελέχη στο δημόσιο και σε οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σε επιχειρήσεις, βιομηχανίες και τράπεζες. Λογιστές – Φοροτεχνικοί (απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος η οποία εκδίδεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας). Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Οικονομικό Πανεπιστήμιο – ΑΣΟΕΕ (Αθηνών), Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), Πειραιά.

 

24) Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να εκπαιδεύει τους σπουδαστές του σε θέματα Στατιστικής, Οικονομίας, Λογιστικής, Κοινωνιολογίας, Ασφαλιστικού Δικαίου και Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Στους φοιτητές του τμήματος, ιδιαίτερα στα τελευταία τέσσερα εξάμηνα, δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουν ειδίκευση σε θέματα: Στατιστικής. Ασφαλιστικής Επιστήμης. Και στις δύο περιπτώσεις συνδυάζουν τις γνώσεις τους με ισχυρό υπόβαθρο σε θέματα Πληροφορικής.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στη Στατιστική υπηρεσία (ΕΣΥΕ) και σε υπηρεσίες στατιστικής και ασφαλιστικών θεμάτων του δημόσιου τομέα. Σε ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες. Σε εταιρίες δημοσκοπήσεων, έρευνας αγοράς και γενικότερα στατιστικών αναλύσεων. Σε κέντρα ερευνών. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.

 

25) Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής 
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι να παρέχει τις βασικές γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία των επιχειρήσεων, των πιστωτικών ιδρυμάτων, των χρηματαγορών και των κεφαλαιαγορών, καθώς επίσης και σχετικά με το βασικό οικονομικό και νομικό πλαίσιο της χρηματοοικονομικής οργάνωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οργάνωση τραπεζικών υπηρεσιών, στο ρόλο του οικονομικού διευθυντή της σύγχρονης επιχείρησης, στην λειτουργία επενδυτικών τραπεζικών οργανισμών, στη χρησιμοποίηση μικροϋπολογιστών και εφαρμογών, στη Διεθνή Τραπεζιτική και Διεθνή Πιστωτικά Ιδρύματα και στην ανάλυση χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε υπηρεσίες του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε Τράπεζες. Σε ερευνητικά κέντρα και εταιρίες μελετών. Στο Χρηματιστήριο και σε χρηματιστηριακές επιχειρήσεις. Σε επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες ή επενδύουν στο Χρηματιστήριο. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελματίες – σύμβουλοι επενδύσεων.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.

2) Τμήματα ΤΕΙ

1) Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση ικανών στελεχών για να ασχολούνται με θέματα που αναφέρονται στη γεωργική διοίκηση, τη διαχείριση, την εμπορία, την αγορά γεωργικών προϊόντων και γεωργικών μηχανών (κόστος, επενδύσεις, απόδοση, κέρδη μιας γεωργικής επιχείρησης, πιστοδότηση, χρηματοδότηση κτλ.).
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο υπουργείο γεωργίας και σε γεωργικούς συνεταιρισμούς και οργανισμούς. Στην αγροτική τράπεζα. Σε επιχειρήσεις εμπορίας, εισαγωγών και εξαγωγών γεωργικών προϊόντων. Σε βιομηχανίες αγροτικών προϊόντων. Σε μεγάλα θερμοκήπια, αγροκτήματα και άλλες γεωργικές επιχειρήσεις. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

 

2) Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές στα γνωστικά αντικείμενα των δημοσίων σχέσεων, της επικοινωνιακής πολιτικής (ΜΜΕ και σχέση της επιχείρησης με την κοινωνία) και πολιτικής επικοινωνίας (marketing planning).
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν: Σε υπουργεία και άλλους οργανισμούς του δημοσίου σε θέσεις που αφορούν σε θέματα δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας. Σε τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και τμήματα Μάρκετινγκ επιχειρήσεων και οργανισμών. Σε εταιρίες δημοσίων σχέσεων και διαφημιστικές εταιρίες. Σε εταιρίες ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων. Σε εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων. Στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Σε γραφεία τύπου οργανισμών. Ως Ελεύθεροι επαγγελματίες. Σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Καστοριά).

 

3) Διαχείρισης Πληροφοριών  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η κατάρτιση των σπουδαστών στα γνωστικά αντικείμενα και τις πρακτικές πλευρές του αντικειμένου τους έτσι ώστε να αποκτήσουν τα εφόδια που θα τους επιτρέψουν να υποστηρίζουν με επιτυχία τις διαδικασίες διαχείρισης της πληροφορίας με παραδοσιακές μεθόδους αλλά και με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχολούνται: Στο δημόσιο σε θέσεις σχετικές με το αντικείμενό τους και να εξελίσσονται στις βαθμίδες της ιεραρχίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ως αυτοαπασχολούμενοι.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Καβάλας.

 

4) Διεθνούς Εμπορίου 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η κατάρτιση των σπουδαστών στα γνωστικά αντικείμενα και τις πρακτικές πλευρές των εξαγωγών, των εισαγωγών, της έρευνας της διεθνούς και εσωτερικής αγοράς, της προώθησης των προϊόντων, της εμπορικής πολιτικής και άλλων πλευρών των διεθνών οικονομικών σχέσεων και της διεθνούς επιχειρηματικότητας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Εισαγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί. Μεταφορικές εταιρίες και εκτελωνιστικά γραφεία. Υπηρεσίες του δημοσίου με αντικείμενο τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις της χώρας. Τράπεζες.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Καστοριά).

 

5) Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η προετοιμασία πτυχιούχων που θα διαθέτουν όλες τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να απασχολούνται ως υπεύθυνοι διαχείρισης, προγραμματισμού, παρακολούθησης και ελέγχου έργων, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ως στελέχη και υπεύθυνοι διαχείρισης, προγραμματισμού, παρακολούθησης και ελέγχου έργων, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα καθώς και σε κοινοτικούς οργανισμούς.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Λάρισας.

 

6) Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να δώσουν στους σπουδαστές τους τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, ώστε να γίνουν υπεύθυνα οργανωτικά και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων ή οργανισμών.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δημόσιο και σε οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε επιχειρήσεις, βιομηχανίες και τράπεζες. Ελεύθεροι επαγγελματίες και μισθωτοί λογιστές – φοροτεχνικοί (για κάποιες από τις δραστηριότητες του επαγγέλματος του λογιστή – φοροτεχνικού με βάση το νόμο 2515/97 και το προεδρικό διάταγμα 340/98). Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών, Πειραιά, Καβάλας, Λάρισας, Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη), Σερρών, Χαλκίδας, Πάτρας, Ιονίων Νήσων (Ληξούρι).

 

7) Διοίκησης Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων  
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να δώσουν στους σπουδαστές τους την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, ώστε να γίνουν ικανοί να οργανώνουν δραστηριότητες που αφορούν τη λειτουργία και διαχείριση συνεταιριστικών μονάδων ή εκμεταλλεύσεων, όπως τη χρηματοδότηση της συνεταιριστικής μονάδας, την αγορά ειδών για τη λειτουργία της, τη διάθεση της παραγωγής κ.ά. Αποστολή του τμήματος είναι να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη τόσο στους αγροτικούς όσο και στους αστικούς συνεταιρισμούς με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνονται ένα εξάμηνο για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στην κεντρική και σε περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας. Στην Αγροτική Τράπεζα. Σε συνεταιριστικές οργανώσεις και εκμεταλλεύσεις παραγωγής, μεταποίησης, διακίνησης και εμπορίας αγαθών ή υπηρεσιών. Σε Υπηρεσίες Νομικών Προσώπων του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα με συνεταιριστικό αντικείμενο. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ).
Τα τμήματα βρίσκονται στο ΤΕΙ Μεσολογγίου.

 

8) Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας 
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η κατάρτιση διοικητικών στελεχών που θα συμβάλουν στην καλύτερη λειτουργία, οργάνωση και ανάπτυξη των νοσοκομειακών μονάδων, αλλά και άλλων υπηρεσιών υγείας. Η κατεύθυνση σπουδών οριοθετείται σε θέματα οικονομίας, οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης κοινωνικών υπηρεσιών.
Διάρκεια φοίτησης: 7 ή 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία, κλινικές, ιατρικά κέντρα και κέντρα υγείας. Ασφαλιστικά Ταμεία – κλάδος υγείας. Σε άλλες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας (Παιδικοί Σταθμοί, Γηριατρικές μονάδες, ΚΑΠΗ, κλπ.). Σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο αξιολογούν και υλοποιούν προγράμματα κοινωνικής πολιτικής ή διεξάγουν κοινωνικές έρευνες σχετικά με τις κοινωνικές ανάγκες και την κοινωνική παρέμβαση. Σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με τους τομείς παροχής υπηρεσιών Υγείας – Πρόνοιας. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών (7 εξάμηνα), Καλαμάτας (8 εξάμηνα).

 

9) Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού 
Σκοπός: Το γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics) αντιμετωπίζει την ανάγκη της σύγχρονης επιχείρησης σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, να πετύχει την ικανοποίηση της ζήτησης για τα προϊόντα της, με το μικρότερο κόστος παραγωγής και να εφοδιάζει την αγορά με κατάλληλα προϊόντα, σε χαμηλές τιμές, στον ακριβή και μικρότερο δυνατό χρόνο. Σκοπός του τμήματος είναι η κατάρτιση και δημιουργία στελεχών στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics). Ειδικότερα στοχεύει στο να δημιουργήσει στελέχη διοίκησης εξειδικευμένα στους τομείς της αποθήκευσης, συσκευασίας και διακίνησης προϊόντων, μεταφορών (εθνικών και διεθνών), εισαγωγών και εξαγωγών, ροής πληροφοριών της εφοδιαστικής αλυσίδας, συνεργασίας με τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης και συνεργασίας με τους πελάτες και τους προμηθευτές.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να καταλάβουν θέσεις σε σύγχρονες επιχειρήσεις που εφαρμόζουν συστήματα Logistics ή και σε επιχειρήσεις που θέλουν να εκσυγχρονισθούν και να αναπτυχθούν με σκοπό τη μείωση του κόστους σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών τους. Ως στελέχη σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες αποθήκευσης, συσκευασίας και διακίνησης. Ως στελέχη σε επιχειρήσεις εξαγωγικές, εισαγωγικές και μεταφορικές (εθνικών και διεθνών μεταφορών). Ως σύμβουλοι επιχειρήσεων και μελετητές σε θέματα εισαγωγών – εξαγωγών, μεταφορών, αποθηκεύσεων και γενικότερα διακίνησης εμπορευμάτων.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Χαλκίδας (Θήβα), Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά).

 

10) Εμπορίας & Διαφήμισης 
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να δώσουν στους σπουδαστές τους τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν μια επιχείρηση να προωθήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της στους πελάτες (καταναλωτές ή άλλες επιχειρήσεις). Πιο συγκεκριμένα, το τμήμα αποσκοπεί στο να καταρτίσει στελέχη που θα μπορούν να χειρίζονται θέματα προϊόντος (χαρακτηριστικά, ποιότητα, συσκευασία κτλ.), τον τρόπο με τον οποίο θα φθάσουν στις θέσεις πώλησης (δίοδοι εμπορικής και φυσικής διανομής), θέματα τιμολόγησης, προώθησης και διαφήμισης προϊόντος.
Διάρκεια φοίτησης: 9 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και ένα εξάμηνα για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε υπηρεσίες των Υπουργείων Εμπορίου, Βιομηχανίας, Γεωργίας, Εθνικής Οικονομίας κλπ. Σε Τράπεζες και Εξαγωγικούς Οργανισμούς. Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης. Σε διαφημιστικές εταιρίες και εταιρίες έρευνας αγοράς. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας (Αμαλιάδα), Λαμίας (Άμφισσα), Κρήτης (Ιεράπετρα).

 

11) Εμπορίας & Ποιοτ. Ελέγχου Αγροτ. Προϊόντων  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές σε βασικά μαθήματα γεωπονίας και αγροτικής οικονομίας, παραγωγής, εμπορίας και ποιοτικού ελέγχου των αγροτικών προϊόντων.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις. Σε επιχειρήσεις εισαγωγικού – εξαγωγικού εμπορίου. Σε αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς και αγροτικούς συλλόγους. Στο χονδρικό εμπόριο που ασκείται από ιδιώτες, συνεταιρισμούς ή οργανισμούς. Στις τράπεζες (Α.Τ.Ε., Εμπορική κλπ.) που δανειοδοτούν το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο των αγροτικών προϊόντων. Σε τελωνεία, σταθμούς ελέγχου και πρεσβείες που απασχολούν εμπορικούς ακολούθους. Σε οικονομικούς Οργανισμούς και Υπουργεία που διαμορφώνουν αγροτική και εμπορική πολιτική. Καθηγητές στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα).

 

12) Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές στη διοίκηση, τοmarketing, τη χρηματοοικονομική διοίκηση – λογιστική και τα πληροφοριακά συστήματα.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 7 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ως στελέχη επιχειρησιακού προγραμματισμού και πληροφοριακών συστημάτων. Σε επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Σε οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Το τμήμα βρίσκεται στα ΤΕΙ: Πάτρας, Κρήτης (Αγ. Νικόλαο).

 

13) Επιχειρησιακής Πληροφορικής  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές στα αντικείμενα της πληροφορικής, αλλά και της διοίκησης επιχειρήσεων, όπου επεκτείνεται η τεχνολογία της πληροφορικής. Τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος καλύπτουν την Πληροφορική και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ως στελέχη επιχειρησιακού προγραμματισμού και πληροφοριακών συστημάτων. Σε επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Σε οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά).

 

14) Εφαρμογών Ξένων Γλωσ. στη Διοίκηση & το Εμπόριο   
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση γλωσσομαθών για την ελληνική επιχείρηση. Για το λόγο αυτό εκτός από την εκπαίδευση σε τρεις (3) ξένες γλώσσες το Τμήμα παρέχει μαθήματα Οικονομίας, Εμπορικού και Διεθνούς Δικαίου, Τουρισμού, Επικοινωνιακής Πολιτικής, χρήσης και Προγραμμάτων Η/Υ.
Για την εισαγωγή στο τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας) (Το τμήμα παρέχει και πιστοποιεί τη γνώση 2+1 ξένων γλωσσών).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ως στελέχη σε επιχειρήσεις, οργανισμούς κλπ. του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα που συναλλάσσονται με τις χώρες της ΕΕ και τον υπόλοιπο κόσμο. Παραγωγικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εξαγωγών. Μεταποιητικές, εξαγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις. Μεταφορικές εταιρίες, εμπορευματικούς σταθμούς. Γραφεία εξειδικευμένης μετάφρασης. Ταξιδιωτικά γραφεία. Ανταλλακτήρια συναλλάγματος. Τουριστικές μονάδες.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Ηπείρου (Ηγουμενίτσα).

 

15) Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές στα αντικείμενα της πληροφορικής, αλλά και της διοίκησης επιχειρήσεων, όπου επεκτείνεται η τεχνολογία της πληροφορικής. Τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος καλύπτουν την Πληροφορική, τα Οικονομικά αλλά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τη Διοικητική επιστήμη.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν: Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, όπου λαμβάνει χώρα η εισαγωγή, συντήρηση ή επέκταση της Τεχνολογίας της Πληροφορικής. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες στη διοίκηση και την οικονομία. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στα ΤΕΙ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ως Ε.Τ.Π. ειδικότητας Η/Υ στα ΤΕΙ.
Το τμήμα βρίσκεται στα ΤΕΙ: Μεσολογγίου, Πάτρας (Αμαλιάδα), Ηπείρου (Λευκάδα), Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά).

 

16) Λογιστικής 
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να εκπαιδεύουν τους σπουδαστές τους για να τους καταστήσουν ικανούς να ελέγχουν με τη βοήθεια των σύγχρονων λογιστικών μηχανών όλες τις εμπορικές και οικονομικές πράξεις ενός οργανισμού, μιας επιχείρησης, μιας κρατικής υπηρεσίας. Στα εργαστήρια Η/Υ του τμήματος γίνονται εφαρμογές όλων των λογιστικών Πακέτων – Προγραμμάτων έτσι ώστε οι σπουδαστές να αποκτούν πολύτιμη εμπειρία και γνώση.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε υπηρεσίες του δημοσίου και στα λογιστήρια όλων των τύπων ιδιωτικών επιχειρήσεων. Σε βιομηχανίες και Τράπεζες. Ελεύθεροι επαγγελματίες και μισθωτοί λογιστές – φοροτεχνικοί (για κάποιες από τις δραστηριότητες του επαγγέλματος του λογιστή – φοροτεχνικού με βάση το νόμο 2515/97 και το προεδρικό διάταγμα 340/98). Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ηρακλείου, Καβάλας, Πάτρας, Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη), Σερρών, Χαλκίδας, Μεσολογγίου, Ηπείρου (Πρέβεζα).

 

17) Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στελεχών ικανών να χειρίζονται θέματα διοικητικά, οργανωτικά και οικονομικής – διαχειριστικής τοπικής ανάπτυξης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε όλα τα εξάμηνα σπουδών, εκτός του τελευταίου, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, καθώς και ασκήσεις πράξης και εφαρμογές, σε πραγματικές καταστάσεις, εκπόνηση μελετών και επισκέψεις σε ΟΤΑ και σε επιχειρήσεις τους που λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, καθώς επίσης σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημοσίου τομέα και του ιδιωτικού τομέα, σε εταιρίες μελετών και ιδρύματα έρευνας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι, νομαρχίες και περιφέρειες). Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Σε Συνεταιριστικές και Δημοτικές επιχειρήσεις. Σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα και δημόσιους οργανισμούς. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Καλαμάτας.

 

18) Τουριστικών Επιχειρήσεων/ Επαγγελμάτων  
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η κατάρτιση στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων, ικανών να προγραμματίζουν, οργανώνουν, διευθύνουν και ελέγχουν τις παραγωγικές δραστηριότητές τους. Έτσι διευρύνεται ο κλάδος εργασιών της Τουριστικής επιχείρησης και εξυπηρετείται καλύτερα η πελατεία της.
Για την εισαγωγή στα τμήματα αυτά απαιτείται εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (Η φοίτηση περιλαμβάνει εξάμηνη πρακτική άσκηση).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με τον τουρισμό. Σε ξενοδοχειακές ή τουριστικές επιχειρήσεις. Σε επιβατηγά πλοία, ψυχαγωγικά κέντρα, επισιτιστικά καταστήματα. Σε εταιρίες οργάνωσης συνεδρίων και εκθέσεων. Σε δική τους ανάλογη επιχείρηση. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Λάρισας, Πάτρας, Ηπείρου (Ηγουμενίτσα), Πειραιά (Σπέτσες), Ιονίων Νήσων (Αργοστόλι), Ρόδου, Κρήτης (Αγ. Νικόλαος).

 

19) Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων  
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές και να δημιουργήσει στελέχη σε βασικά θέματα τυποποίησης και διακίνησης προϊόντων αλλά και γενικότερα σε θέματα αγροτικής οικονομίας, παραγωγής, αποθήκευσης, εμπορίας, προδιαγραφών, ποιοτικού ελέγχου και νομοθεσίας αγροτικών και άλλων προϊόντων.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο υπουργείο γεωργίας και σε άλλα υπουργεία που διαμορφώνουν αγροτική και εμπορική πολιτική και στις αγορανομικές υπηρεσίες του κράτους. Σε άλλες κρατικές υπηρεσίες όπως το Χημείο του κράτους, τελωνεία, σταθμοί ελέγχου και πρεσβείες που απασχολούν εμπορικούς ακολούθους. Στις τράπεζες (Α.Τ.Ε., Εμπορική κλπ.) που δανειοδοτούν το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο των αγροτικών προϊόντων. Σε αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς. Σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις. Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στην παραγωγή τροφίμων. Σε αποθήκες συντήρησης, μαζικής διακίνησης και κατανάλωσης τροφίμων. Στην εμπορία και διακίνηση υλών απαραίτητων στην παραγωγή και τυποποίηση τροφίμων, στην εμπορία εξοπλισμού των βιομηχανιών τροφίμων. Σε επιχειρήσεις εισαγωγικού – εξαγωγικού εμπορίου. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (Κατερίνη).

 

20) Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής 
Το τμήμα άρχισε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε οικονομικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα σε θέσεις ανάλογες με το αντικείμενο των σπουδών τους. Σε διάφορα Ασφαλιστικά Ταμεία (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κτλ.). Σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις του ευρύτερου Χρηματοπιστωτικού τομέα (Τράπεζες, Αμοιβαία Κεφάλαια, Χρηματιστηριακές Ανώνυμες Εταιρίες, Σύμβουλοι Επενδύσεων, Leasing, Factoring κλπ.). Σε εταιρίες για τη διεξαγωγή έρευνας της ασφαλιστικής και της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Ως Ελεύθεροι επαγγελματίες. Στη Στατιστική υπηρεσία (ΕΣΥΕ) και σε υπηρεσίες στατιστικής και ασφαλιστικών θεμάτων του δημόσιου τομέα. Σε ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες. Σε εταιρίες δημοσκοπήσεων, έρευνας αγοράς και γενικότερα στατιστικών αναλύσεων. Σε κέντρα ερευνών.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Κρήτης (Αγ. Νικόλαο).

 

21) Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής 
Σκοπός: Σκοπός των τμημάτων αυτών είναι να καταρτίσουν τους σπουδαστές στη χρηματοοικονομική διοίκηση και τη διαχείριση ελεγκτικών εργασιών.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Διοικητικά στελέχη στον κλάδο της Ελεγκτικής και Λογιστικής ή στον κλάδο των Ασφαλιστικών και Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών του Ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα. Ειδικότερα σε: Δ.Ο.Υ. – Τμήματα ελέγχου Α.Ε. και Ε.Π.Ε., Ν.Π.Δ.Δ. – έλεγχοι διαχείρισης και λειτουργίας Οικονομικών Οργανισμών, διάφορα Ασφαλιστικά Ταμεία (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κ.ά.). Λογιστήρια επιχειρήσεων όλων των κλάδων της Οικονομίας, με ειδίκευση στις επιχειρήσεις του Χρηματοπιστωτικού τομέα. Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις του ευρύτερου Χρηματοπιστωτικού τομέα (Τράπεζες, Αμοιβαία Κεφάλαια, Χρηματιστηριακές Ανώνυμες Εταιρίες, Σύμβουλοι Επενδύσεων, Leasing, Factoring κλπ.). Σε εταιρίες για τη διεξαγωγή έρευνας της ασφαλιστικής και της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Ηπείρου (Πρέβεζα), Καλαμάτας.

 

22) Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών 
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι να καλύψει την έντονη ανάγκη για εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό στις χρηματοοικονομικές εφαρμογές, ανάγκη που προέκυψε από τις βαθιές αλλαγές που υφίσταται η χρηματοπιστωτική αγορά, ελληνική και διεθνής, τα τελευταία χρόνια.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε τράπεζες. Σε εταιρίες προσφοράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Σε ασφαλιστικές εταιρίες. Σε εταιρίες όλων των τομέων: βιομηχανία, γεωργία, υπηρεσίες. Σε μεγάλους δημόσιους οργανισμούς. Σε διεθνείς οργανισμούς. Στο δημόσιο τομέα. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη).

3) Στρατιωτικές Σχολές

1) Ανθυποπυραγών 
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε επιστημονικά θέματα που έχουν σχέση με την πυροσβεστική, τη διάσωση, την προληπτική πυροπροστασία, τον εμπρησμό και γενικά την παροχή τεχνικής κατάρτισης, η οποία θα καταστήσει ικανούς τους πτυχιούχους να εκπληρώσουν την αποστολή τους ως Αξιωματικοί του Σώματος.
Στο τμήμα Ανθυποπυραγών εισάγονται αποκλειστικά Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες. Κατά συνέπεια οι ιδιώτες δεν πρέπει να συμπεριλάβουν στη δήλωση προτίμησής τους το τμήμα αυτό.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Το τμήμα είναι ισότιμο με αυτά των ΑΕΙ.

 

2) Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής: Όσοι θα καταταγούν στο Τμήμα Αξιωματικών και δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις θα υποβληθούν στη βασική στρατιωτική εκπαίδευση νεοσυλλέκτων στις Σχολές Αστυνομίας και ο χρόνος υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση απόλυσης ή αποβολής από την Ελληνική Αστυνομία εκείνων που δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας, η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται στο ακέραιο στις Ένοπλες Δυνάμεις. Μαθητές που διαγράφονται από τις σχολές λόγω αποβολής, απόλυσης ή παραίτησής τους υποχρεούνται επίσης να εκπληρώσουν όλες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Οι δόκιμοι υπαστυνόμοι που προέρχονται από ιδιώτες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους λαμβάνουν τις αποδοχές του μη εκπληρώσαντος τις στρατιωτικές υποχρεώσεις αρχιφύλακα.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ελληνική Αστυνομία. Γίνονται δεκτοί τόσο άνδρες όσο και γυναίκες πολίτες ή αστυνομικοί. Το τμήμα είναι ισότιμο με αυτά των ΑΕΙ.
Το τμήμα λειτουργεί στην Αθήνα.

 

3) Αστυφυλάκων 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής: Όσοι θα καταταγούν στο Τμήμα Αστυφυλάκων και δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις θα υποβληθούν στη βασική στρατιωτική εκπαίδευση νεοσυλλέκτων στις Σχολές Αστυνομίας και ο χρόνος υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση απόλυσης ή αποβολής από την Ελληνική Αστυνομία εκείνων που δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας, η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται στο ακέραιο στις Ένοπλες Δυνάμεις. Μαθητές που διαγράφονται από τις σχολές λόγω αποβολής, απόλυσης ή παραίτησής τους υποχρεούνται επίσης να εκπληρώσουν όλες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Η κατανομή στα τμήματα της Σχολής Αστυφυλάκων γίνεται με βάση τη σειρά προτίμησης για καθένα που δηλώνεται, μετά την επιλογή, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνδυασμό με τη συνολική τους βαθμολογία. Οι δόκιμοι αστυφύλακες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη σχολή δύνανται να συμμετάσχουν εκ νέου στη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων για την είσοδό τους στη Σχολή Αξιωματικών ως ιδιώτες. Οι απόφοιτοι της σχολής, έχουν τη δυνατότητα με τη συμπλήρωση τριετίας από της εξόδου τους από τη σχολή να διαγωνιστούν για το βαθμό του αρχιφύλακα με εξετάσεις που διενεργούνται με μέριμνα της υπηρεσίας.
Διάρκεια φοίτησης: 5 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ελληνική Αστυνομία. Γίνονται δεκτοί τόσο άνδρες όσο και γυναίκες πολίτες ή αστυνομικοί. Το τμήμα είναι ισότιμο με αυτό των ΤΕΙ.
Η σχολή λειτουργεί με παραρτήματα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και είναι το σώμα που αποφασίζει σε ποια πόλη θα φοιτήσουν οι επιτυχόντες. Τόπος λειτουργίας: Αττική, Καρδίτσα, Γρεβενά, Ξάνθη και Κρήτη.

 

4) Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η ενιαία εκπαίδευση και η κατάλληλη αγωγή των μαθητών του, ώστε να καταστούν μόνιμοι υπαξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού.
Στο τμήμα Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 2 χρόνια.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεμικό Ναυτικό. Οι απόφοιτοι ονομάζονται Κελευστές και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι υπαξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού. Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Σημαιοφόρου ακολουθούν την καριέρα και την εξέλιξη των αξιωματικών. Υποχρεούνται να παραμείνουν στο Ναυτικό για 9 χρόνια τουλάχιστον.
Το Τμήμα λειτουργεί στον Σκαραμαγκά.

 

5) Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ) – Σώματα  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η παροχή διοικητικών και τεχνικών γνώσεων στους μαθητές του, για να στελεχώσουν τα διάφορα όπλα του Στρατού Ξηράς και τα Σώματα με το κατάλληλο Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 2 χρόνια.
Προϋποθέσεις: Στο Τμήμα εισάγονται οι υποψήφιοι που έχουν απολυτήριο Λυκείου με διαγωγή τουλάχιστον κοσμία, είναι άγαμοι και έχουν ανάστημα, οι άνδρες, πάνω από 1.65. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται και σε υγειονομική εξέταση, σε αθλητική δοκιμασία και δοκιμασία επιλογής. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997 στο Διοικητικό Τμήμα της Σχολής εισήχθησαν και γυναίκες σε ποσοστό 10% επί του αριθμού των εισαχθέντων.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στρατός Ξηράς. Οι απόφοιτοι ονομάζονται Λοχίες και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι υπαξιωματικοί του Στρατού. Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού ακολουθούν την καριέρα και την εξέλιξη των αξιωματικών και μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας μπορούν να φθάσουν μέχρι το βαθμό του Συνταγματάρχη. Οι απόφοιτοι της σχολής έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις για τη Σχολή Ευελπίδων, με επιπλέον ποσοστό εισαγωγής από τον αριθμό εισαγομένων. Υποχρεούνται να παραμείνουν στο Στρατό για 9 χρόνια τουλάχιστον.
Το τμήμα λειτουργεί στα Τρίκαλα.

 

6) Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ) – Όπλα  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η παροχή διοικητικών και τεχνικών γνώσεων στους μαθητές του, για να στελεχώσουν τα διάφορα όπλα του Στρατού Ξηράς και τα Σώματα με το κατάλληλο Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 2 χρόνια.
Προϋποθέσεις: Στο Τμήμα εισάγονται οι υποψήφιοι που έχουν απολυτήριο Λυκείου με διαγωγή τουλάχιστον κοσμία, είναι άγαμοι και έχουν ανάστημα, οι άνδρες, πάνω από 1.65. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται και σε υγειονομική εξέταση, σε αθλητική δοκιμασία και δοκιμασία επιλογής.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στρατός Ξηράς. Οι απόφοιτοι ονομάζονται Λοχίες και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι υπαξιωματικοί του Στρατού. Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού ακολουθούν την καριέρα και την εξέλιξη των αξιωματικών και μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας μπορούν να φθάσουν μέχρι το βαθμό του Συνταγματάρχη. Οι απόφοιτοι της σχολής έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις για τη Σχολή Ευελπίδων, με επιπλέον ποσοστό εισαγωγής από τον αριθμό εισαγομένων. Υποχρεούνται να παραμείνουν στο Στρατό για 9 χρόνια τουλάχιστον.
Το τμήμα λειτουργεί στα Τρίκαλα.

 

7) Οικονομικό (ΣΣΑΣ) 
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι να καταρτίζει αξιωματικούς που θα στελεχώσουν τις οικονομικές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων. Το τμήμα ανήκει στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων Θεσσαλονίκης. Στους σπουδαστές παρέχεται διπλή εκπαίδευση, στρατιωτική στη Σχολή και ακαδημαϊκή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Προϋποθέσεις: Στο τμήμα γίνονται δεκτά και κορίτσια. Ο αριθμός των κοριτσιών που εισάγονται στο Τμήμα καθορίζεται κάθε χρόνο με εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Οι υποψήφιοι για το Οικονομικό τμήμα υποβάλλονται σε υγειονομική εξέταση και ψυχοτεχνική και αθλητική δοκιμασία.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του τμήματος εντάσσονται στις ένοπλες δυνάμεις και πρέπει να παραμείνουν στο σώμα 12 χρόνια. Ονομάζονται ανάλογα με το σώμα: Ανθυπολοχαγοί στο Στρατό Ξηράς. Σημαιοφόροι στο Ναυτικό. Ανθυποσμηναγοί στην Αεροπορία. Μετά την αποστράτευσή τους μπορούν να εργαστούν ως σύμβουλοι επιχειρήσεων σε λογιστήρια και σε υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο το εμπόριο, τη διεθνή οικονομία, την πολιτική της απασχόλησης.
Τόπος λειτουργίας: Λειτουργεί στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα στη μονάδα της Σχολής γίνεται η στρατιωτική εκπαίδευση.

 

8) Υπαξιωματικών Διοικ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να εκπαιδεύει ακαδημαϊκά και στρατιωτικά τους σπουδαστές του, για να γίνουν μόνιμα στελέχη Διοικητικών ειδικοτήτων στην Πολεμική Αεροπορία.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες. Το ποσοστό των γυναικών που εισάγονται καθορίζεται κάθε χρόνο με εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Διάρκεια φοίτησης: 2 χρόνια.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεμική Αεροπορία. Οι απόφοιτοι ονομάζονται Σμηνίες και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι υπαξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας. Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού ακολουθούν την καριέρα και την εξέλιξη των αξιωματικών και μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας μπορούν να φθάσουν μέχρι το βαθμό του Σμηνάρχου. Υποχρεούνται να παραμείνουν στην Αεροπορία για 9 χρόνια τουλάχιστον.
Το τμήμα λειτουργεί σαν ανεξάρτητη μονάδα στο αεροδρόμιο του ΣΕΔΕΣ (Θεσσαλονίκη).
Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s