Σχολές 4ου επιστημονικού πεδίου

1) Τμήματα ΑΕΙ

1) Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών 
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η κατάρτιση τεχνικών επιστημόνων που θα ασχολούνται με τη μελέτη και εκτέλεση τοπογραφικών, κτηματογραφικών, χαρτογραφικών, κτλ. εργασιών, καθώς και με μελέτες συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται διπλωματική εργασία και συμμετοχή σε γεωδαιτικές ασκήσεις στη διάρκεια του καλοκαιριού).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε τεχνικές εταιρίες και γραφεία μελετών. Στο δημόσιο τομέα (υπουργεία, νομαρχίες και δήμους). Ελεύθεροι επαγγελματίες. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (Πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Εργολήπτες δημοσίων έργων μετά τη λήψη του σχετικού μελετητικού και εργοληπτικού πτυχίου.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Ιδρύματα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Αθήνα), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

2) Αγροτικής Ανάπτυξης  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η συστηματική καλλιέργεια, προαγωγή και ανάπτυξη της γεωπονικής επιστήμης με προσανατολισμό τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, τις εξελίξεις στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τις τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές διαδικασίες ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, ιδιαίτερα δε των αγροτικών ακριτικών περιοχών.
Στο τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης υπάρχει πρόσβαση και από το 5ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε αγροτοβιομηχανικές επιχειρήσεις και συνεταιριστικές εκμεταλλεύσεις, σε δραστηριότητες οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης, συντονισμού και επίβλεψης. Σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης στους τομείς της αγροτικής οικονομίας.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θράκης (Ορεστιάδα).

 

3) Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων γεωργικής – ζωικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της. Τα μαθήματα που διδάσκονται οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να διακριθούν σε τρεις ενότητες: Μαθήματα Γενικής Υποδομής, Μαθήματα Γεωπονικής Υποδομής και Μαθήματα Ειδίκευσης.
Στο τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης υπάρχει πρόσβαση και από το 5ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο υπουργείο γεωργίας και σε γεωργικούς συνεταιρισμούς. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε επιχειρήσεις εμπορίας, εισαγωγών και εξαγωγών γεωργικών προϊόντων. Σε μεγάλα θερμοκήπια και αγροκτήματα. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (Αθήνα).

 

4) Αξιοποίησης Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων γεωργικής – ζωικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της.
Στο τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα
Τομείς: Γεωργικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας. Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα υπουργεία γεωργίας, περιβάλλοντος και ανάπτυξης. Στην τοπική αυτοδιοίκηση (νομαρχίες, δήμους). Στην Αγροτική Τράπεζα. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς. Σε ερευνητικά ινστιτούτα με αντικείμενο την εφαρμοσμένη γεωργική έρευνα. Σε θερμοκηπιακές μονάδες παραγωγής. Σε εδαφολογικά εργαστήρια. Σε τεχνικές εταιρίες. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (Αθήνα).

 

5) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η κατάρτιση τεχνικών επιστημόνων που θα ασχοληθούν με τη μελέτη της αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας και της χωροταξίας. Οι πτυχιούχοι έχουν ως κύρια δραστηριότητα την ενασχόληση με τη σύλληψη, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση του κτισμένου περιβάλλοντος, από επιστημονική και τεχνολογική άποψη καθώς και από άποψη καλλιέργειας, προστασίας και διατήρησης των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών αρχών και παραδόσεων.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν και στα ειδικά μαθήματα του ελεύθερου και του γραμμικού σχεδίου.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται διπλωματική εργασία).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε τεχνικές εταιρίες και γραφεία μελετών. Στο δημόσιο τομέα (υπουργεία, νομαρχίες και δήμους). Ελεύθεροι επαγγελματίες. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (Πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Εργολήπτες δημοσίων έργων μετά τη λήψη του σχετικού μελετητικού και εργοληπτικού πτυχίου.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Ιδρύματα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Αθήνα), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Θράκης (Ξάνθη), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος), Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά).

 

6) Βιοϊατρικής Τεχνολογίας  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καλύψει το αντικείμενο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας η οποία αποτελεί εφαρμογή των αρχών των θετικών και τεχνολογικών επιστημών στην ανάλυση και την επίλυση προβλημάτων στους τομείς της Ιατρικής και της Βιολογίας. Ειδικότερα η επιστήμη αυτή βασίζεται πάνω στην κλασική Μηχανολογία, την Ηλεκτρολογία και την Ηλεκτρονική. Τις τελευταίες δεκαετίες με την σύγχρονη εξέλιξη της τεχνολογίας και ειδικά της Ηλεκτρονικής, η Βιοϊατρική Τεχνολογία, έχει γίνει ιδιαίτερα σημαντικός και έχει επεκταθεί και σε άλλους τομείς με άπειρες εφαρμογές όπως είναι η τεχνολογία ιατρικών οργάνων, η κλινική μηχανική, τεχνητά μέλη και όργανα, βιοϊατρική πληροφορική, εφαρμοσμένη βιολογία κτλ. Η Βιοϊατρική Τεχνολογία εφαρμόζεται σε διάφορους τομείς του κλάδου υγείας όπως είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών ή η αποκατάσταση ασθενών π.χ. με κινητικά προβλήματα, η δημιουργία συστημάτων υποστήριξης ζωής (life support systems), ο σχεδιασμός και η δημιουργία τεχνητών οργάνων όπως τεχνική καρδιά αλλά, η δημιουργία συσκευών και συστημάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες κτλ.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 3ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Η εξέλιξη και οι απαιτήσεις της ιατρικής καθώς και η ραγδαία και εξειδικευμένη ανάπτυξη της Βιοϊατρικής τεχνολογίας δημιούργησαν την ανάγκη για εξειδικευμένα στελέχη με απώτερο σκοπό την στενή συνεργασία της κλινικής ιατρικής με την τεχνολογία και ειδικά την βιοϊατρική. Οι απόφοιτοι του τμήματος θα μπορούν να απασχοληθούν ως Βιοϊατρικοί Μηχανικοί, οι οποίοι έχουν ουσιαστική γνώση των ιατρικών προβλημάτων και των τρόπων αντιμετώπισής τους με τη βοήθεια των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας σε τομείς όπως: Σε νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα. Σε εργαστήρια πανεπιστημιακών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων και σε ερευνητικά κέντρα. Σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την προώθηση και υποστήριξη ιατρικών οργάνων, τεχνητών μελών και οργάνων, εφαρμογών βιοϊατρικής πληροφορικής, συστημάτων υποστήριξης ζωής κτλ. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ειδικοί σε θέματα εφαρμογής ιατρικών οργάνων, τεχνητών μελών και οργάνων, βιοϊατρικής πληροφορικής, συστημάτων υποστήριξης ζωής κτλ.
Το τμήμα λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Λάρισα).

 

7) Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η ανάδειξη στελεχών στην επιστήμη της Διοίκησης της Παραγωγής, με έμφαση στις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στα συστήματα παραγωγής. Στόχος του Τμήματος, με το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τη γνώση της επιστημονικής μεθοδολογίας που απαιτείται για την ανάλυση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την οργάνωση κατάλληλων συστημάτων, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων τα οποία ανακύπτουν από τις αλληλεξαρτήσεις ανθρώπινου παράγοντα, πρώτων υλών ή υλικών, μέσων παραγωγής και σύγχρονης τεχνολογίας στη λειτουργία της παραγωγής.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 5ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Το πρόγραμμα του Τμήματος απευθύνεται στους φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να αναδειχθούν σε στελέχη ιδιωτικών και δημόσιων παραγωγικών μονάδων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν: Σε υπηρεσίες των Υπουργείων Έρευνας & Τεχνολογίας και Ανάπτυξης και σε δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις. Στη βιομηχανία και σε μεγάλες επιχειρήσεις με υψηλή τεχνολογία ή σύγχρονες δομές διοίκησης. Καθηγητές στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ).
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.

 

8) Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης της Βιολογίας, η θεραπεία γενικότερα των επιστημών ζωής στο περιγραφικό, κυτταρικό και μοριακό επίπεδο, παρέχοντας γνώση και καλλιεργώντας τη βασική εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα με άξονες: Την παροχή πανεπιστημιακών γνώσεων όλου του φάσματος των επιστημών ζωής με έμφαση στις τεχνολογίες που απορρέουν από τις εφαρμογές τους. Την παραγωγή γνώσεων και τη δημιουργία τεχνολογιών με κύριο προσανατολισμό τη μελέτη, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και προστασία των έμβιων πόρων και βιοτόπων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 3ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε τομείς βιολογίας και τεχνολογίας φυτών και ζώων, βιοχημικών εφαρμογών, μοριακών βιοεπιστημών, εφαρμοσμένης γενετικής, βιοτεχνολογίας και βιοποικιλότητας και οικολογίας. Σε άλλες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα όπου υπάρχει ειδικότητα βιολόγου. Σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα. Σε νοσοκομεία. Καθηγητές βιολογίας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

 

9) Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καλύψει ένα γνωστικό αντικείμενο αιχμής καθώς είναι το πρώτο τμήμα Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα και να εφοδιάσει την ελληνική αγορά εργασίας με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, αποτρέποντας την οικονομικά ασύμφορη εισαγωγή ξένου προσωπικού και συμβάλλοντας στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ενός ραγδαίως εξελισσόμενου πεδίου που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και οικονομίας.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 3ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εργαστήρια πανεπιστημιακών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων και σε ερευνητικά κέντρα. Σε βιομηχανίες – βιοτεχνίες τροφίμων, παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων και σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα. Ως βιοχημικοί σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, σε ερευνητικά ή διαγνωστικά εργαστήρια, φαρμακευτικές εταιρίες, οργανισμούς ή εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ως βιοτεχνολόγοι σε βιοτεχνολογικές βιοτεχνίες/βιομηχανίες. Σε νοσοκομεία. Καθηγητές βιολογίας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Λάρισα).

 

10) Γεωπονίας  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης που θα στοχεύουν στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της.
Στο τμήμα Γεωπονίας υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, θερμοκήπια και αγροκτήματα. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή. Καθηγητές στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

11) Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης που θα στοχεύουν στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της. Για την εξυπηρέτηση των βασικών εργαστηριακών αναγκών υπάρχουν εξοπλισμένα εργαστήρια φυσικών και βιολογικών επιστημών καθώς και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Στο τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται δίμηνη πρακτική εξάσκηση καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, θερμοκήπια και αγροκτήματα. Σε ιχθυοτροφεία και σε υδατοκαλλιέργειες ή ιχθυογεννητικούς σταθμούς και στη δημιουργία υβριδίων (βελτιωμένα είδη φυτών και ζώων). Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος).

 

12) Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων ζωικής παραγωγής και υδάτινου περιβάλλοντος που θα στοχεύουν στην αύξηση της ζωικής παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της. Για την εξυπηρέτηση των βασικών εργαστηριακών αναγκών υπάρχουν εξοπλισμένα εργαστήρια φυσικών και βιολογικών επιστημών καθώς και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στο τμήμα δίνεται έμφαση στην Ιχθυοκαλλιέργεια, την Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται δίμηνη πρακτική εξάσκηση καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, θερμοκήπια και αγροκτήματα. Σε ιχθυοτροφεία και σε υδατοκαλλιέργειες ή ιχθυογεννητικούς σταθμούς και στη δημιουργία υβριδίων (βελτιωμένα είδη φυτών και ζώων). Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος).

 

13) Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων γεωργικής – ζωικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της.
Στο τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, θερμοκήπια και αγροκτήματα. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική παραγωγή. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (Αθήνα).

 

14) Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων 
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της Δασολογικής επιστήμης, και της επιστήμης του περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση, στην κατεύθυνση της διαχείρισης των φυσικών πόρων και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη, βελτίωση, προστασία και διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων και του φυσικού περιβάλλοντος.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα. (υποχρεωτική εκπόνηση διπλωματικής διατριβής.)
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπ. Γεωργίας, σε διευθύνσεις δασών και Νομαρχιών, δασαρχεία, στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο Πυροσβεστικό Σώμα. Στην Αγροτική Τράπεζα. Σε συνεταιρισμούς και στον ιδιωτικό τομέα (δασικές εκμεταλλεύσεις, ιδιωτικά δάση, μεταποίηση προϊόντων του δάσους κτλ.). Σε βιομηχανίες ξύλου. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (Πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε μελέτες διαχείρισης δασών και δασικών οικοσυστημάτων, ανάπτυξης ορεινών περιοχών, διαχείρισης και προστασίας υγροτόπων, διευθέτησης χειμάρρων, δασικής οδοποιίας, εθνικού κτηματολογίου, κ.λ.π. καθώς και σε Δασικά και Φυτοτεχνικά Έργα.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θράκης (Ορεστιάδα).

 

15) Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καταρτίσει επιστήμονες οι οποίοι θα μελετούν, ερευνούν και θα εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη, προστασία, βελτίωση, αξιοποίηση και διαχείριση των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπ. Γεωργίας, σε διευθύνσεις δασών και Νομαρχιών, δασαρχεία και σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην Αγροτική Τράπεζα. Σε συνεταιρισμούς και στον ιδιωτικό τομέα (δασικές εκμεταλλεύσεις, ιδιωτικά δάση, μεταποίηση προϊόντων του δάσους κτλ.). Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες, διατηρώντας γραφείο μελετών για έργα δασικής οδοποιίας, διευθετήσεις χειμάρρων κτλ.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

16) Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η μελέτη της επιστήμης του περιβάλλοντος, της διαχείρισης των χρήσεων της γης και της αξιοποίησης των φυσικών πόρων για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Αποστολή του είναι: Η συστηματική μελέτη, κατανόηση και προστασία της επιστήμης του περιβάλλοντος. Η διαχείριση χρήσεων γης. Η αξιοποίηση φυσικών πόρων. Οι μέθοδοι σχεδιασμού και χρήσεων των φυσικών πόρων. Η αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η διαφανής έρευνα του ανθρώπινου βίου σε σχέση με το περιβάλλον.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 5ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα υπουργεία περιβάλλοντος, γεωργίας, ανάπτυξης και σε άλλους κρατικούς φορείς και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Μελετητές θεμάτων περιβάλλοντος και φυσικών πόρων. Σε συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Αγρίνιο).

 

17) Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών  
Σκοπός: Οι σκοποί του τμήματος είναι οι εξής: Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για την πολιτισμική κληρονομιά και τη διαχείρισή της. Να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία στο γνωστικό αντικείμενο που αφορά στον πολιτισμικό πλούτο της χώρας από την αρχαιότητα ως σήμερα, αλλά και σε σύγκριση με τους πολιτισμούς των μεσογειακών λαών. Οι στόχοι της εκπαίδευσης αποβλέπουν i) στην αποτελεσματική ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση των πολιτισμικών πόρων, ii) στην ορθολογική διαχείριση και οικονομική αξιοποίησή τους, ώστε να επιτευχθεί η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος όλων των παραμέτρων της πολιτισμικής διαχείρισης στην Ελλάδα και iii) στην ανάδειξη του σύγχρονου τομέα πολιτισμικής διαχείρισης και σχεδιασμού με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Το τμήμα χορηγεί πτυχίο Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στις υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού που ασχολούνται με τη διαχείριση, οργάνωση και ανάδειξη πολιτισμικών και πολιτιστικών δρώμενων. Στους φορείς που ασχολούνται με την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και την προβολή πολιτισμικών δεδομένων (ΟΤΑ, περιφερειακές και νομαρχιακές υπηρεσίες που ασχολούνται με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις). Στις εταιρίες διαχείρισης (management) μουσικών, κινηματογραφικών, εικαστικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Στις βιβλιοθήκες και κέντρα αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης. Στα μουσεία και τις πινακοθήκες (διεύθυνση, εμπλουτισμός συλλογών, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκδόσεις, τηλεματική) Σε εκδοτικούς οίκους και σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τον έντυπο και κυρίως τον ηλεκτρονικό Τύπο.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Αγρίνιο).

 

18) Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να διαμορφώσει τεχνολογικά μορφωμένους εκπαιδευτικούς, ικανούς να αναλύουν και να συνθέτουν τις πληροφορίες αλλά και να δημιουργούν νέα γνώση για τη σύγχρονη τεχνολογική κοινωνία της πληροφόρησης.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ως σχεδιαστές, διαχειριστές, εκπαιδευτές και χρήστες της σύγχρονης τεχνολογίας και των εφαρμογών της. Σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα. Στην εκπαίδευση και κατάρτιση για τη διδασκαλία των τεχνολογικών μαθημάτων. Σε εταιρίες σχεδιασμού και κατασκευής εκπαιδευτικού υλικού. Σε επιχειρήσεις πωλήσεων και ελέγχου εκπαιδευτικού και τεχνολογικού εξοπλισμού.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.

 

19) Διοίκησης Τεχνολογίας  
Σκοπός: Να καλλιεργεί και να προάγει σε συνδυασμό i) γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και ii) τεχνολογικές γνώσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές των τηλεπικοινωνιών και των ψηφιακών. Να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία. Το τμήμα χορηγεί Πτυχίο Διοίκησης Τεχνολογίας.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 5ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του τμήματος θα μπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και στον και δημόσιο τομέα: Σε θέσεις διοίκησης (managment) που απαιτούν ιδιαίτερη γνώση των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών σε θέματα διοίκησης. Σε θέσεις σχεδίασης και προτυποποίησης τεχνολογικών προϊόντων. Σε τμήματα μάρκετινγκ, πωλήσεων και υποστήριξης αντίστοιχων υπηρεσιών. Σε τμήματα και ποιοτικού ελέγχου. Σε τμήματα διοίκησης καινοτομίας και τεχνολογικής αλλαγής.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Νάουσα).

 

20) Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η δημιουργία στελεχών με βασικές γνώσεις διοικητικής επιστήμης πλαισιωμένες με γνώσεις και ικανότητες διαχείρισης και χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών αλλά και με τις απαραίτητες διοικητικές και ηγετικές ικανότητες. Στόχος του είναι να προετοιμάζει στελέχη υψηλού επιπέδου για επιχειρήσεις και οργανισμούς, ικανά να αντιμετωπίζουν με επιτυχία την πολυπλοκότητα των σύγχρονων και μελλοντικών τεχνολογικών, οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 5ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας πάνω σε συγκεκριμένο πρόβλημα επιχείρησης ή οργανισμού (field consulting project).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ως στελέχη και ως σύμβουλοι σε όλες τις παραδοσιακές ειδικότητες της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν, όπως: Μάρκετινγκ. Διοίκηση Παραγωγής. Χρηματοοικονομικά. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, κλπ. Ειδικότητες αιχμής, όπως: Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Σχεδιασμός και Ανάλυση Διαδικασιών. Διοίκηση Καινοτομίας και Γνώσης. Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Πόρων. Διοίκηση Ψηφιακών Καναλιών. Χρηματοοικονομική Μηχανική.
Το τμήμα βρίσκεται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο – ΑΣΟΕΕ (Αθηνών).

 

21) Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων γεωργικής – ζωικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα υπουργεία γεωργίας και ανάπτυξης και σε αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς. Σε οργανισμούς του δημοσίου, όπως π.χ. ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.). Σε ερευνητικά κέντρα. Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή. Σε ιδιωτικά εργαστήρια ανάλυσης τροφίμων, οινολογικά εργαστήρια, εταιρίες πώλησης πρώτων υλών και μηχανολογικού εξοπλισμού για τη βιομηχανία τροφίμων. Σε θερμοκήπια και αγροκτήματα. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ).
Το τμήμα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (Αθήνα).

 

22) Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών  
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών με τη μελέτη των διαφόρων πτυχών και ιδιοτήτων τους με σκοπό να καταστήσουν δυνατή τη χρήση και εκμετάλλευσή τους σε πρακτικές εφαρμογές, κυρίως στους τομείς: πολυμερών υλικών, μεταλλουργίας, μηχανικής υλικών, κεραμικών, ηλεκτρικών και άλλων υλικών, και η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, σχεδιάζουν, επεξεργάζονται, παρασκευάζουν – παράγουν νέα υλικά και ελέγχουν τις τεχνολογικές εφαρμογές τους. Στο τμήμα λειτουργούν πέντε τομείς: Πολυμερών Υλικών. Μεταλλουργίας. Μηχανικής Υλικών. Ηλεκτρικών και άλλων Υλικών. Κεραμικών.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα κ.ά. Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Σε εταιρίες ελέγχου της ποιότητας των υλικών. Στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση για τη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ηράκλειο).

 

23) Επιστήμης & Τεχν/γίας Τηλεπικοινωνιών  
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος είναι η καλλιέργεια της επιστήμης και της τεχνολογίας των συστημάτων επικοινωνίας φωνής και δεδομένων και των εφαρμογών αυτών και η εκπαίδευση σε βάθος και κατάρτιση των φοιτητών του στην επιστήμη των επικοινωνιών και τις τεχνολογίες που τις αφορούν για τις ανάγκες της οικονομίας, της έρευνας, της βιομηχανίας και της εκπαίδευσης.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στη βιομηχανία. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τρίπολη).

 

24) Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής – Υδατοκαλλιεργειών  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων γεωργικής – ζωϊκής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της.
Στο τμήμα Ζωικής Παραγωγής υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στο υπουργείο γεωργίας και σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη ζωική παραγωγή. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες και σύμβουλοι κτηνοτρόφων.
Το τμήμα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (Αθήνα).

 

25) Επιστήμης των Υλικών  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καλλιεργεί και να προάγει την Επιστήμη των Υλικών με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, να παρέχει στους φοιτητές του εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση για την επιστημονική εξέλιξη και επαγγελματική σταδιοδρομία και να καταρτίζει επιστήμονες που θα ασχοληθούν στους τομείς των τεχνολογικών και βιοϊατρικών εφαρμογών της επιστήμης των υλικών, του σχεδιασμού, παραγωγής και φυσικοχημικού ελέγχου των υλικών, της εκπαίδευσης στις θετικές επιστήμες και της έρευνας στην Επιστήμη και την Τεχνολογία των προηγμένων υλικών.
Στο τμήμα Επιστήμης των Υλικών υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση, εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών καθώς και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Η έρευνα και η ραγδαία αυξανόμενη παραγωγή προηγμένων υλικών, με εφαρμογές στις τεχνολογίες της πληροφορικής, των επικοινωνιών, της βιοτεχνολογίας, της ιατρικής και όλων των βιομηχανικών εφαρμογών προσφέρει σημαντικές και αυξανόμενες δυνατότητες απασχόλησης σε: Ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα κ.ά. Επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Εταιρίες ελέγχου της ποιότητας των υλικών. Στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση για τη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πάτρας.

 

26) Επιστήμης Υπολογιστών / Επιστήμης & Τεχν/γίας Υπολογιστών  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση σε βάθος των φοιτητών του στην Επιστήμη της Πληροφορικής, η οποία ασχολείται με την επεξεργασία, οργάνωση, αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών.
Στα τμήματα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Τομείς: Αρχιτεκτονικής Συστημάτων. Εφαρμογών Πληροφορικής. Προγραμματισμού. Θεωρίας Υπολογιστών και Υπολογισμών.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εταιρίες πληροφορικής. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης ή ειδικότητα προγραμματιστή. Στη βιομηχανία. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ηράκλειο) (Επιστήμης Υπολογιστών), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τρίπολη).

 

27) Φυτικής Παραγωγής  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων γεωργικής – ζωικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της.
Στα τμήμα Φυτικής Παραγωγής υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, θερμοκήπια, κήπους και αγροκτήματα. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική παραγωγή. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (Αθήνα).

 

28) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η προετοιμασία επιστημόνων Πληροφορικής με ιδιαίτερα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν με επιτυχία την εισαγωγή της τεχνολογίας της πληροφορικής σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Χειριστές συστημάτων πληροφορικής σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης. Σε τμήματα μηχανογραφημένης λογιστικής. Ερευνητές,  Προγραμματιστές, Αναλυτές σε εταιρίες προμήθειας Η/Υ και παραγωγής λογισμικού. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ).
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη).

 

29) Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια και προαγωγή των επιστημονικών αντικειμένων που εμπίπτουν στις επιστήμες των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, της Φυσικής και της Μηχανικής. Στόχος είναι να παρέχει στους πτυχιούχους του τα κατάλληλα εφόδια για την εισαγωγή και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, για την επιστημονική προσέγγιση προβλημάτων προηγμένων βιομηχανιών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και για την οργάνωση της παραγωγής και τη λήψη αποφάσεων παράλληλα με την ανάλυση των δεδομένων της αγοράς.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Κατευθύνσεις: (Επιλογή κατεύθυνσης κατά το 5ο εξάμηνο). Μαθηματικός εφαρμογών με ειδικές γνώσεις στα υπολογιστικά μαθηματικά, τη στατιστική και τα μαθηματικά εφαρμογών. Φυσικός εφαρμογών με ειδικές γνώσεις στις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των υλικών, λέιζερ, βιοφυσική και ιατρική φυσική, ατομική και πυρηνική φυσική. 
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε προηγμένες βιομηχανίες και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Σε τραπεζικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρίες, χρηματοοικονομικά γραφεία, εταιρίες περιβαλλοντικής διαχείρισης, εταιρίες διακίνησης προϊόντων. Σε ερευνητικά κέντρα και ΑΕΙ. Εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια και Μετα-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ιδιαίτερα δε στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Αθήνα).

 

30) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ 
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών, οι οποίοι ασχολούνται με τη μελέτη και την κατασκευή δικτύων και συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων, συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, καθώς επίσης και υπολογιστικών συστημάτων για αποθήκευση και επεξεργασία της πληροφορίας.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται διπλωματική εργασία).
Κατευθύνσεις: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών: Σε τεχνικές εταιρίες και γραφεία μελετών. Στο δημόσιο τομέα (υπουργεία, νομαρχίες και δήμους). Στον κατασκευαστικό τομέα. Στη βιομηχανία ηλεκτρονικών κατασκευών, τηλεπικοινωνιών, υπολογιστικών συστημάτων. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (Πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Εργολήπτες δημοσίων έργων μετά τη λήψη του σχετικού μελετητικού και εργοληπτικού πτυχίου.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων Μηχανικών Υπολογιστών: Σε εταιρίες πληροφορικής. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Ιδρύματα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Αθήνα), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Θράκης (Ξάνθη).

 

31) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών, οι οποίοι ασχολούνται με τη μελέτη και την κατασκευή δικτύων και συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων, συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, καθώς επίσης και υπολογιστικών συστημάτων για αποθήκευση και επεξεργασία πληροφορίας.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται διπλωματική εργασία).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ιδιωτικός και δημόσιος τομέας. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Βιομηχανίες. Οικοδομές. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (Πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Εργολήπτες δημοσίων έργων μετά τη λήψη του σχετικού μελετητικού και εργοληπτικού πτυχίου.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πάτρας.

 

32) Ηλεκτρονικών Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η υψηλή τεχνική κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα σύγχρονης τεχνολογίας, στους τομείς της πληροφορικής, της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, της ρομποτικής, του αυτοματισμού.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται διπλωματική εργασία).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι σπουδές στο τμήμα Η.Μ.Μ.Υ. αποσκοπούν στην τεχνική κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα σύγχρονης τεχνολογίας που εντοπίζεται στα πεδία της ηλεκτρονικής, των συστημάτων, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Δίνεται έμφαση στη χρήση των υπολογιστών, στο σχεδιασμό ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, στα ολοκληρωμένα συστήματα εργοστασίων, στη ρομποτική, στους αυτοματισμούς, στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα και στα διανεμημένα υπολογιστικά & πληροφοριακά συστήματα στις επιχειρήσεις και το δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν: Στο δημόσιο τομέα, σε υπηρεσίες, υπουργεία, οργανισμούς, τράπεζες. Στον ιδιωτικό τομέα, σε τεχνικές εταιρίες, στη βιομηχανία, σε εργαστήρια και εργοστάσια ηλεκτρονικών συσκευών, σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες (τεχνικό γραφείο).
Το τμήμα βρίσκεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά).

 

33) Μηχανικών Επιστήμης Υλικών  
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών με τη μελέτη των διαφόρων πτυχών και ιδιοτήτων τους με σκοπό να καταστήσουν δυνατή τη χρήση και εκμετάλλευσή τους σε πρακτικές εφαρμογές, κυρίως στους τομείς: πολυμερών υλικών, μεταλλουργίας, μηχανικής υλικών, κεραμικών, ηλεκτρικών και άλλων υλικών, και η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, σχεδιάζουν, επεξεργάζονται, παρασκευάζουν – παράγουν νέα υλικά και ελέγχουν τις τεχνολογικές εφαρμογές τους. Στο τμήμα λειτουργούν πέντε τομείς: Πολυμερών Υλικών. Μεταλλουργίας. Μηχανικής Υλικών. Ηλεκτρικών και άλλων Υλικών. Κεραμικών.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα κ.ά. Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Σε εταιρίες ελέγχου της ποιότητας των υλικών. Στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση για τη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

 

34) Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η τεχνολογική κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, που περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική σχεδίαση και υλικό Η/Υ, τα συστήματα Η/Υ, τη σχεδίαση αλγορίθμων και γενικά λογισμικού, καθώς και θέματα συστημάτων πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται διπλωματική εργασία).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εταιρίες πληροφορικής. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα, τράπεζες και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης. Σε βιομηχανίες Ηλεκτρονικών κατασκευών. Σε ερευνητικά κέντρα. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση μετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πάτρας.

 

35) Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η προετοιμασία Μηχανικών με ιδιαίτερα εφόδια, που θα τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν με επιτυχία την εισαγωγή της τεχνολογίας των Η/Υ και της Πληροφορικής στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και δικτύων, καθώς και στην ανάπτυξη ασφαλών συστημάτων Η/Υ και ηλεκτρονικού εμπορίου.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται διπλωματική εργασία).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με την παραγωγή και διανομή προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής (υλικό, λογισμικό, υπηρεσίες διαδικτύου κλπ.). Σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με την παραγωγή και διανομή προϊόντων και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών (σταθερής και κινητής τηλεφωνίας κλπ.). Σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου. Επιχειρήσεις που επιθυμούν να διατηρήσουν παρουσία στο διαδίκτυο μέσω ιστοσελίδων, με σκοπό την άμεση επαφή με τους τελικούς καταναλωτές ή με άλλες εταιρίες με τις οποίες συναλλάσσονται (π.χ. Τραπεζικές, Χρηματιστηριακές, Ασφαλιστικές, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, On Line μέσα ενημέρωσης). Ως στελέχη διοίκησης σε επιχειρήσεις Πληροφορικής. Στο τμήμα μηχανοργάνωσης μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος).

 

36) Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να εκπαιδεύσει μηχανικούς που θα ασχολούνται με την έρευνα και αξιοποίηση των ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών, με την εκμετάλλευση μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων, σε γεωτεχνικά έργα, βιομηχανίες που αξιοποιούν ορυκτές πρώτες ύλες κτλ.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δημόσιο σε θέσεις που αφορούν στην αξιοποίηση των μεταλλείων της χώρας. Στη μεταλλουργική βιομηχανία. Σε επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας. Σε ινστιτούτα και γραφεία μελετών και ερευνών. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Εργολήπτες δημοσίων έργων μετά τη λήψη του σχετικού μελετητικού και εργοληπτικού πτυχίου.
Το τμήμα βρίσκεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Αθήνα).

 

37) Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης του μηχανικού οικονομίας και διοίκησης, με τη διδασκαλία, την έρευνα και την εφαρμογή συστηματικών τρόπων βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας και την κατάρτιση εξειδικευμένων μηχανικών ικανών να μελετούν, ερευνούν και κατανοούν όλες τις πλευρές ενός οργανισμού / επιχείρησης (εμπορικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές), ώστε να αποκτούν σφαιρική άποψη όλων των επιχειρηματικών διαδικασιών και των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται πτυχιακή εργασία και πρακτική εξάσκηση).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εργοστάσια, επιχειρήσεις, οργανισμούς, τράπεζες, εταιρίες επενδύσεων, χρηματιστηριακές εταιρίες και σε πολλές επιχειρηματικές μονάδες, ως στελέχη ή οικονομοτεχνικοί σύμβουλοι, σε θέματα: Διοίκησης Βιομηχανικών Συστημάτων & Παραγωγής. Διαχείρισης Εφοδιαστικών Συστημάτων. Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων. Σχεδιασμού & Ανάλυσης Διαδικασιών. Διοίκησης Καινοτομίας και Γνώσης. Διοίκησης Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Πόρων. Επίσης: Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας και σχετικές υπηρεσίες άλλων υπουργείων. Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σε τεχνικές εταιρίες, στη βιομηχανία Ηλεκτρονικών Κατασκευών, Τηλεπικοινωνιών, Υπολογιστικών Συστημάτων. Σε ερευνητικά κέντρα. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Χίος).
Advertisements

One thought on “Σχολές 4ου επιστημονικού πεδίου

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s